кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Економічна кібернетика:
становлення, розвиток, динаміка поглядів на майбутнє

          

Економічна кібернетика − це напрям економічної думки, який продовжує самостійно розвиватися, об’єднує в собі розвиток знань про економіку і управління в поєднанні з розвитком економіко-математичних методів дослідження і інформаційно-коммунікаційних технологій

(Академік В.М. Геєць,
віце-президент НАН України)

Сучасні умови функціонування вітчизняної економіки характеризуються виникненням великої кількості нових різноманітних задач управління, які потребують для свого вирішення залучення всього потенціалу науки та новітніх розробок теорії керування. Керівництво українських підприємств приходить до розуміння того, що ефективне вирішення задач стає неможливим без залучення спеціалістів, які володіють сучасними підходами та інструментами, і все частіше звертаються до різних організацій, що пропонують різного типу консалтингові послуги.

Досвід найбільш розвинених в економічному відношенні країн показує, що очолити вирішення проблем розвитку реального сектору економіки повинні саме вищі навчальні заклади, оскільки вони володіють достатнім запасом нових ідей, мають високий рівень наукового потенціалу і виступають постачальниками молодих високо кваліфікаційних спеціалістів на підприємстві.

Саме таку задачу покладено на майбутніх фахівців з економічної кібернетики. Економічна кібернетика – це напрям економічної думки, який продовжує самостійно розвиватися, об’єднує в собі розвиток знань про економіку в поєднанні з розвитком економіко-математичних методів дослідження та інформаційно-комунікаційних технологій.

Складність процесів та явищ, що характеризують сучасну економіку, вимагає подальшого розвитку та застосування економічної кібернетики як комплексної специфічної науки про функціонування та структурну організацію економічних систем як систем управління, їх аналіз, синтез і оптимізацію. Не випадково фахівці стверджують, що ринкова економіка – це, насамперед, різноманітна модельна економіка. Без попереднього економіко-математичного моделювання виробничого циклу, починаючи з вибору постачальників сировини до реалізації кінцевої продукції, неможливо працювати хоча б з мінімальною рентабельністю.

Користуючись методами математичних, економічних та комп'ютерних наук, економічна кібернетика досліджує будь-який економічний об’єкт як цілісну систему, створюючи при цьому свій інструментарій для підтримки прийняття рішень всіх учасників економічної діяльності.

Методологічна підготовка економістів-кібернетиків у сфері моделювання дозволяє їм одержувати високу кваліфікацію в областях економіки і організаційного управління. Вони володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням новітніх інформаційних технологій та вміють організувати роботу по комп’ютеризації економічних об’єктів.

Здатність спеціалістів в області економічної кібернетики ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста за допомогою сучасних інформаційних технологій дає можливість говорити про них як про високо кваліфікованих спеціалістів на будь-яких ділянках в системах управління підприємств та організацій, тому необхідність у них для підприємств сучасного типу постійно зростає.

Отже, напрям «Економічна кібернетика» –один з найбільш актуальних і престижних на сьогодні напрямів у вищій освіті. Ті випускники шкіл, які прагнуть професійно оволодіти сучасними методами моделювання та оптимізації складних економічних процесів, інформаційним та комп’ютерним забезпеченням, включаючи Інтернет-технології, і які прагнуть в умовах ринкової економіки стати спеціалістами, попит на яких у розвинутих країнах світу постійно зростає, мають чудовий шанс здобути ступені бакалавра, спеціаліста та магістра з економічної кібернетики у Полтавському університеті економіки і торгівлі на кафедрі економічної кібернетики.