кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Громадські організації та зв'язок з виробництвом

          

Академія економічних наук України
ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ АЕН УКРАЇНИ

(Наказ № 2 від 18 квітня 2017 року по Академії економічних наук України)
(Керівник відділення – д.е.н., академік АЕНУ,
професор, Рогоза М.Є.)

Полтавське обласне відділення АЕНУ здійснює свою діяльність, спрямовану на реалізацію статутних вимог АЕНУ, рішень Загальних зборів АЕНУ.

 Відповідно цьому, робота обласного осередку Академії була сконцентрована  на таких напрямах:

  • проведення наукових досліджень економічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівні;
  • наукова співпраця з вітчизняними та зарубіжними науковими установами та університетами;
  • науковий супровід діяльності   регіональних органів влади та територіальних громад.

Наукова діяльність членів обласного відділення АЕНУ здійснювалась, зокрема, в межах співпраці науковців:

  • Інституту економіки промисловості НАН України (директор – академік НАН України, президент АЕНУ, д.е.н., професор О. І. Амоша (до 2021 року), член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор Ю.С. Залознова(з 2021 року));
  • Полтавського університету економіки і торгівлі (ректор – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор О. О. Нестуля);
  • Полтавського обласного відділення АЕНУ (керівник відділення – Заслужений діяч науки і техніки України, академік АЕНУ, д.е.н., професор М. Є. Рогоза);
  • Громадської спілки «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації”(науковий директор – Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України,  академік АЕНУ, д.е.н., професор В. С. Іванов (до 2018 року) року, з 2018 року – Заслужений діяч науки і техніки України,  академік АЕНУ, д.е.н., професор М.Є. Рогоза; вчений секретар спілки – віце-президент, головний вчений секретар АЕНУ, д.е.н.,  професор В. І. Ляшенко);
  • Кафедри економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі (завідувач - Заслужений діяч науки і техніки України,  академік АЕНУ, д.е.н., професор М.Є. Рогоза ).

Наукова співпраця здійснювалася з таких напрямів досліджень, як: „Методологія модернізації: іноземний досвід та перспективи впровадження в Україні”, „Методологія розвитку кооперації в сільській місцевості України: ретроспектива та перспективи”, „Оцінка моделювання процесів модернізації регіонів України”, «Стратегічні шляхи модернізації економічних районів з позицій сталого розвитку та смарт-стратегування».

Результати наукових досліджень членів обласного відділення АЕНУ оприлюднені у низці монографій – як в Україні, так і за її межами. У провідних економічних журналах, зокрема, «Вісник економічної науки України», „Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Серія «Економічні науки», «Актуальні проблеми інноваційної економіки», „Економічний вісник Донбасу” , «Вісник економічної науки України» та закордонних виданнях, таких як: «International Business Information Management Conference (35th IBIMA), Seville, Spain. https://ibima.org/accepted-paper/tractor-transport-in-agrarian-logistics-system/», «Silesian University of Technology Publishing house.Scientific papers of Silesian University of Technology .Organization and Management series», «Virtual Economics, Polska»,  опубліковані численні статті полтавців-академіків АЕНУ.

Важливою сферою наукової діяльності науковців - членів обласного відділення АЕНУ є апробація результатів досліджень, зокрема, на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах і круглих столах.

Підготовкою кадрів економічного профілю вищої кваліфікації (докторів філософії у галузі економіки, докторів наук) на Полтавщині займаються науковці – члени АЕНУ, які працюють, зокрема, в Полтавському університеті економіки і торгівлі,  інших закладах вищої освіти.

Науковці також беруть активну участь в атестації науково-педагогічних кадрів. Так, головою спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій в Полтавському університеті економіки і торгівлі призначений керівник Полтавського обласного відділення АЕНУ, академік АЕНУ, д.е.н.,  професор М. Є. Рогоза, заступником голови ради – академік АЕНУ, д.е.н.,  професор В. І. Перебийніс, членом ради – віце-президент, головний вчений секретар АЕНУ, д.е.н.,  професор В. І. Ляшенко. Академік АЕНУ, д.е.н.,  професор Х. З. Махмудов є заступником голови спеціалізованої вченої ради в Полтавській державній аграрній академії.

У звітні періоди відбувався подальший розвиток наукової співпраці кафедри економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем та обласного відділення АЕНУ з вітчизняними та зарубіжними науковими установами і університетами. Зокрема, тісною взаємодією характеризуються наукові контакти з такими організаціями, як: „Foundation Institute for International Cooperation Development” (м. Познань, Польща), яку очолює зарубіжний академік  АЕНУ, доктор наук Олексій Квілінський; Державна вища професійна школа ім. Станіслава Сташиця (м. Піла, Польща, доктор наук Ян Польцин), кафедра прикладних суспільних наук  Сілезького технологічного університету, доктор наук, професор Александра Кужер (м. Глівіце, Польща). Розпочаті плідні творчі взаємини з Вищою школою комунікацій та управління (м. Познань, Польща).

Співпраця кафедри економічної кібернетики з Полтавським обласним відділенням АЕНУ надає можливості у взаємодії з місцевими органами влади. Зокрема, започаткована співпраця науковців з громадою с. Рунівщина Полтавського району, метою якої є наукове обґрунтування перспектив сільського розвитку, формування відповідної стратегії   розвитку ОТГ.

Продовжується тісна співпраця наукового осередку АЕНУ та кафедри економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем з органами державного управління та місцевого самоврядування, Агенцією регіонального розвитку Полтавської області "ОФІС ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ" Полтавської обласної державної адміністрації,  Регіональним фондом підтримки підприємництва по Полтавській області та ін.

          

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
СПІЛКИ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ

(Голова правління – д.е.н., академік АЕНУ,
професор, член Правління СЕУ Перебийніс В.І.)

У 2020 р. Полтавська обласна організація СЕУ здійснювала свою діяльність, спрямовану на реалізацію статутних вимог, рішень П’ятого з’їзду Спілки та наступних пленумів Правління СЕУ.
Робота президії та членів обласного осередку, основна частина яких є науково-педагогічними працівниками економічних кафедр закладів вищої освіти області, у звітному періоді була зосереджена на таких основних напрямах, як: а) освітня діяльність, метою якої є підготовка кадрів економічного профілю вищої кваліфікації; б) наукова діяльність, що реалізовується шляхом  проведення наукових досліджень економічних процесів; в) міжнародна науково-освітня діяльність як засіб співпраці університетів та світової науково-педагогічної спільноти.

Освітня діяльність членів обласного осередку.

В освітній сфері 2020 рік увійде в історію першим широкомасштабним застосуванням дистанційних технологій. Одним із першопрохідців у цій царині став Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ), який ще у 2002 році розпочав цю роботу, а у 2009 році - увійшов до складу десяти вишів України, що згідно рішення МОН України брали участь у педагогічному експерименті зі впровадження дистанційних технологій в освітньому процесі.

Слід зазначити, що цю роботу ПУЕТ започаткував і тривалий час очолював член президії обласної організації СЕУ, доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, заслужений діяч науки і техніки України М.Є.Рогоза (на той час проректор з науково-педагогічної роботи, згодом - перший проректор).

Університет був і залишається в авангарді впровадження цих технологій. Завдяки ним останні роки навчаються більшість студентів заочної форми навчання та значна частина студентів денного навчання (які на час стажувань за кордоном, на практиках або за станом здоров’я потребують підтримки та супроводу навчання дистанційно). За цими технологіями успішно виконано навчальні плани та здобуто освіту за ступенем бакалавра та магістра численною армією випускників ПУЕТ.

Історія створення освітнього порталу ПУЕТ складається з кількох етапів. На першому етапі досліджувався досвід вітчизняних і закордонних університетів.

Другий етап – розроблення дистанційних курсів та їх упровадження. У ті роки перед колективом ПУЕТ постало питання підтримки та супроводу освітнього процесу серед студентів-заочників. Згідно із сформованими планами питання методичного забезпечення, а саме дистанційні курси, розроблялися 5 років поспіль. Згодом, побачивши переваги дистанційних технологій та їх зручність в університеті, паралельно почали розробляти курси для студентів-іноземців. Для цього викладачі систематично проходили навчання з питань методики викладання дисциплін дистанційно та технологічних можливостей.

Третій етап – активне використання дистанційних технологій, розвиток та вдосконалення. На сьогодні університетом розроблені, постійно оновлюються та адаптуються понад 1600 курсів-дисциплін за 30 освітніми програмами (спеціалізаціями) бакалаврату та 27 – магістратури.

За 11 років плідної праці викладачами університету підготовлено змістовні та досить цікаві курси. Сама платформа дозволяє розміщувати теоретичні матеріали у вигляді глосарію, htps-сторінки самої платформи, відеолекцій, презентацій або текстових документів, додатків різних форматів, або посилань на перевірені зовнішні джерела. Під час вивчення матеріалу кожен студент дистанційно може отримати консультацію від провідного викладача.

Результативність системи управління якістю діяльності (СУЯ)  ПУЕТ знов підтверджено черговим наглядовим аудитом, проведеним аудиторською групою ТОВ «СЕРТИФИК УКРАЇНА» - представником Німецького товариства з сертифікації (DQS).   Це вже 12-й зовнішній аудит СУЯ ПУЕТ. Однак вперше зовнішній аудит проходив за дистанційною технологією на платформі для проведення онлайн відео-конференцій та відео-вебінарів  ZOOM.

У процесі наглядового аудиту аудитори спілкувалися, зокрема, з членами СЕУ - директором інституту економіки, управління та інформаційних технологій (нині - директор навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти) доцентом  К.Ю.Вергал, завідувачем кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем професором М.Є.Рогозою.  

Співбесіда аудиторів з персоналом університету стосувалося змін, які відбулися в управлінні такими процесами діяльності університету, як «Стратегічне планування», «Оперативне управління», «Аналіз системи управління якістю з боку керівництва», «Формування контингенту студентів», «Освітній процес», «Навчально-методичне забезпечення», «Наукова діяльність», «Моніторинг якості освітніх послуг», «Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації», «Управління персоналом», «Внутрішній аудит».

Аудиторська група відмітила, що керівництво університету передбачає ті речі, які є актуальними сьогодення, університет заздалегідь підготувався до складного часу з мінімальними втратами. Особливої уваги заслуговує розвиток та використання в освітньої та наукової діяльності університету дистанційних технологій – впровадження в освітній процес дистанційних курсів навчальних дисциплін, проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів, проведення наукових заходів тощо.

Отримані докази в процесі наглядового аудиту дозволили аудиторам зробити загальний висновок, що система управління якістю діяльності відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, на підставі чого керівництво DQS продовжило дію сертифікату на ще один рік.

Важлива увага у ПУЕТ приділяється використанню набутого досвіду проведення акредитації освітніх програм у дистанційному форматі за критеріями оцінювання якості (відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм) експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) від ПУЕТ, зокрема, членом СЕУ, директором навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти доцентом  К.Ю.Вергал. Інформація про критерії оцінювання якості освітніх програм важлива для  основних стейкхолдерів освітнього процесу: гарантів освітніх програм, завідувачів кафедрами, керівників структурних підрозділів.

В останній час в нашій державі все більше уваги приділяється академічності доброчесності як важливому чиннику якості освіти. ПУЕТ, після опрацювання аплікаційних форм від 153 закладів вищої освіти України, отримавши високі конкурсні бали, став фіналістом відбіркового етапу і був запрошений до участі у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (Academic IQ)». Виконавцем проєкту є Американська Рада з міжнародної освіти, за підтримки Посольства США в Україні, МОН України та НАЗЯВО.

Одним із ключових завдань цього Проєкту є надання навчальної та технічної підтримки персоналу центрів внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО у створенні ефективної моделі моніторингу якості освіти, виявленні ключових проблем і причин порушень принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, та надання експертних рекомендацій з вдосконалення якості освіти в ЗВО. До проєктної групи від університету увійшла, зокрема, й член СЕУ, директор навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти доцент    К.Ю.Вергал.

Копітка робота керівництва та науково-педагогічних працівників, зокрема, членів СЕУ дозволяє ПУЕТ утримувати чільні місця у міжнародних рейтингах. Так, щорічно у липні міжнародна група експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence публікує «ТОР-200 закладів вищої освіти України». Серед закладів вищої освіти м. Полтава ПУЕТ у 2020 році університет посів 4 місце. Й серед приватних ЗВО України (яких серед 200 вишів України у рейтинговому списку лише 24)  ПУЕТ теж на четвертому місці в країні.

Третє місце серед  приватних  закладів вищої освіти України ПУЕТ займає згідно рейтингу Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти (ВООРГВО).

Важливе місце у діяльності Полтавської обласної організації СЕУ займає осередок Спілки, що діє на кафедрі економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ПУЕТ (завідувач - член президії обласної організації СЕУ, доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, заслужений діяч науки і техніки України М.Є.Рогоза). 

За 16 років цією  кафедрою підготовлено майже 150 фахівців з економічної кібернетики, які сьогодні працюють у різних сферах економіки. Сьогодні кафедра має здобувачів вищої освіти усіх освітніх рівнів: а) молодший бакалавр (спеціальность «Економіка»); б) бакалавр – освітні програми «Економічна кібернетика», «Бізнес-економіка» (спеціальність «Економіка») та «Менеджмент інформаційних ресурсів» (спеціальність «Менеджмент»); в) магістр – освітні програми «Економічна кібернетика» та «Економіка підприємства» (спеціальність «Економіка»); г) аспірантура зі спеціальності «Економіка».

Освітня діяльність членів СЕУ, що працюють на цій кафедрі, спрямована на підготовку фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. Зокрема, у форматі «круглого столу»  за участю роботодавців, гарантів начальних програм, викладачів кафедри та студентів розглянуті питання щодо відповідності змістовної частини освітніх програм результатів навчання у формуванні компетентностей майбутніх фахівців, розподілу навчальних дисциплін за компетентностями, відповідності компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.

За результатами роботи круглого столу були сформовані рекомендації проектним групам освітніх програм опрацювати пропозиції запрошених фахівців з виробництва та студентів щодо: доцільності  удосконалення практико-орієнтованого навчання, зокрема, участі запрошених фахівців у проведенні занять безпосередньо на підприємствах, проведення виробничих практик, підготовки на їх базі курсових і дипломних робіт; введення до навчальних планів зазначених освітніх програм дисципліни «Обґрунтування рішень в бізнесі» з метою набуття знань, умінь і навичок ухвалення  майбутніми фахівцями обґрунтованих бізнес-рішень;  вивчення основ конфліктології як складової окремих навчальних дисциплін, що забезпечують  загальні компетентності;  оволодіння студентами ІТ-програмами, що забезпечують інформаційну підтримку логістичної діяльності суб’єктів господарювання; удосконалення методичних підходів щодо проведення самостійної роботи студентів, зокрема, проектного навчання; групового виконання студентами курсових і дипломних робіт з метою набуття навичок міжособистісної взаємодії.

Згідно Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977 та ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 347) для забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю в межах окремої освітньої програми на кафедрі економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ПУЕТ була проведена зустріч студентів з гарантами освітніх програм, членами СЕУ - «Економічна кібернетика» (професор М.Є.Рогоза), «Бізнес-економіка» та «Економіка підприємства» (професор В.І.Перебийніс), «Менеджмент інформаційних ресурсів» (доцент О.К.Кузьменко).

На цій зустрічі розглянуто права і обов’язки учасників освітнього процесу відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Гаранти освітніх програм озвучили студентам мету освітніх програм та їх особливості, звернули увагу на можливість здобувачів вищої освіти впливати на зміст освіти, вносити пропозиції щодо удосконалення освітньої програми. Після завершення обговорення освітніх програм студенти взяли участь у  анонімному електронному опитуванні   і надали  відповіді на питання  анкети для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми,  ресурс якої було  надано за посиланням в мережі Інтернет.

Полтавська державна аграрна академія (ПДАА), як і ПУЕТ підготовку економістів вищої кваліфікації розпочали майже 60 років тому. Вже кілька років поспіль осередок СЕУ у ПДАА очолюють член президії обласної організації СЕУ, завідувач кафедри підприємництва і права, академік АЕНУ, д.е.н., професор Х.З. Махмудов і вчений секретар обласної організації СЕУ, заступник директора навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій,  доцент кафедри підприємництва і права, к.е.н., доцент А.В. Світлична.

У звітному році викладачі цієї кафедри – члени СЕУ та студенти пройшли конкурсний відбір та долучилися до ініціативи «Підприємницького університету» проекту YEP. Студенти протягом вивчення курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» розробляли та вдосконалювали креативні бізнес-ідеї. Результатом наукової та бізнесової колаборації стало створення трьох стартапів, один з яких потрапив до півфіналу конкурсу.

У 2020 Президія СЕУ на підставі подання президії обласної організації СЕУ  прийняла до складу Спілки нових членів, якими стали науково-педагогічні працівники Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» Заволока Ю. М., Єфременко А. Г., Івко А. В., Малашенко Ю. А., Сідненко М. В. Нові спілчани позитивно зарекомендували себе, зокрема, як експерти НАЗЯВО.

Наукова діяльність членів обласного осередку.

Університетська наука стає важливим чинником формування інтелектуального набутку нації, складником культурного, економічного, соціального розвитку держави. І в тому набутку – істотний внесок членів СЕУ.

Уже традиційні і щойно започатковані наукові конференції, ґрунтовні монографії, фахові журнали, збірники наукових праць, сотні статей і тез в авторитетних вітчизняних і зарубіжних виданнях, патенти на винаходи, виконані науково-дослідні теми, упроваджені у виробництво результати роботи науково-дослідних лабораторій і науково-технічних центрів, розмаїття заходів з популяризації науки сприяють зміцненню репутації СЕУ, ПУЕТ, ПДАА, інших осередків економічної науки, потужних інноваційних центрів, сприятливого середовища для реалізації творчого потенціалу талановитих, креативних, працелюбних і відповідальних за плоди тієї улюбленої праці людей.

Завдяки апробованим в освітньому процесі інформаційним технологіям науково-практичні конференції, семінари, круглі столи відбулися в режимі онлайн, а їхні результати вже вийшли друком чи готуються днями побачити світ. Студенти університетів вкотре стали переможцями і призерами конкурсів студентських наукових робіт.

Приємною новиною для науковців - членів СЕУ стало те, що на сайті бібліотеки ПУЕТ з’явився новий розділ, де відображаються бібліометричні профілі науковців університету, які зареєстровані на платформі Google Scholar, ORCID та Web of Science Recearcher ID. Профіль ученого в системі Google Scholar дозволяє авторам стежити за біблографічними посиланнями на власні статті. Є можливість перегляду графіків цитування в часі та інших наукометричних показників. Можна переглядати, хто цитує публікації, створювати власну бібліотеку бібліографічних посилань, експортувати бібліографічний опис статей.

Для членів СЕУ – науково-педагогічних працівників кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ПУЕТ непересічною подією у звітному році стало проведення Х Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління», у якій взяли участь вчені, аспіранти та студенти із України, США, Польщі, Іспанії.

Учасники конференції виступили з доповідями з таких тематичних напрямів, як:   управління економічними системами і процесами; моделювання економічних систем і процесів; прогнозування економічних систем і процесів; методи і системи прийняття управлінських рішень; теоретичні основи економічної кібернетики; формування механізмів та систем стратегічного розвитку підприємств; економічні та соціальні проблеми розвитку громад, територій та суб’єктів господарювання; дослідження соціально-економічних проблем модернізації і розвитку кооперації; сучасна проблематика підготовки фахівців з економіки, економічної кібернетики, аналітики та комп’ютерних інформаційних технологій; перспективи сучасних освітніх програм підготовки фахівців: переваги та проблеми.

Важливою сферою наукової діяльності науковців ПДАА - членів спілки є апробація результатів досліджень, зокрема, на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах і круглих столах. До проведених у звітному періоді варто віднести, зокрема, й такі наукові зібрання, як: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору»; Міжнародна науково-практична конференція «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід»; Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва»; Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва».  Кафедра підприємництва і права ПДАА організувала видання монографії «Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва».

Члени СЕУ - науково-педагогічні працівники Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» брали активну участь у підготовці монографій, наукових статей, тез доповідей, стали організаторами та учасниками науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів, серед яких, зокрема: ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах глобалізації»; III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності»;  круглий стіл «Академічна доброчесність: вимога законодавства чи потреба якісної освіти» та ін.

Вчені – члени обласної організації СЕУ беруть активну участь в підготовці наукових кадрів через докторантуру та аспірантуру, в атестації наукових кадрів. Так, головою спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій, що діє в ПУЕТ, є професор М.Є. Рогоза, заступником голови ради – професор В.І. Перебийніс, вченим секретарем – доцент К.Ю.Вергал. Члени правління обласної організації СЕУ професор Х.З.Махмудов та професор М.І.Сокур є заступниками голів спеціалізованих вчених рад, відповідно, в ПДАА й Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. 

Міжнародна науково-освітня діяльність обласного осередку.

Приємною новиною на початку 2020 року стала звістка, що ПУЕТ увійшов до TOP-10 закладів вищої освіти України за кількістю числом студентів-іноземців, які обрали навчання на підготовчих курсах.

Яскравою подією став День кар’єри Європейського Союзу в Полтаві, проведений в рамках проєкту «Інформаційна підтримка молодіжних мереж ЄС в Україні» за підтримки Представництва ЄС в Україні. Співорганізаторами заходу стали ПУЕТ та Полтавський обласний центр зайнятості. У 2020 році День кар’єри ЄС вперше відбувся онлайн у форматі Zoom-конференції із трансляцією на канал YouTube, де глядачі мали можливість ставити запитання в чаті та коментувати трансляцію.

Під час заходу учасники дізналися про те, як український бізнес розвиває сучасні тенденції на ринку праці та які вимоги висуває до молодих фахівців. Також учасники дізналися про пріоритети політики Європейського Союзу та тренди, які вони створюють, ділилися успішними історіями, як вони використовують широкі можливості, отримуючи освіту в Європі та розвиваючи власний бізнес за підтримки ЄС.

Міжнародна науково-освітня діяльність членів СЕУ - викладачів кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ПУЕТ зосереджена на розвитку професійних контактів із зарубіжними партнерами. Так, згідно з Меморандумом між ПУЕТ та Сілезьким технологічним університетом (Республіка Польща) лекції прочитали: Олександра Кузіор, професорка, докторка педагогічних наук («Когнітивні технології – нові тенденції в навчанні бізнесу»); Даріуш Кравчик, кандидат економічних наук («Постіндустріальний туризм – тематичне дослідження міста Забже»); Олексій Квілінський, доктор економічних наук («Штучний інтелект в оптимізації економічних процесів»). 

Ще одним важливим заходом міжнародної співпраці стала участь у   International Scientific Conference «Global Contexts of Respect for Human Rights and Freedoms (Poland, Zabrze) науковців кафедри – членів СЕУ професора М.Є.Рогози, професора В.І.Перебийноса та доцента О.К.Кузьменко, які презентували результати досліджень з питань розвитку штучного інтелекту та когнітивних технологій, їх наслідків для людини.

Традиційною є співпраця членів обласної організації СЕУ з територіальними органами державного управління, місцевого самоврядування, територіальними громадами, суб’єктами господарювання та соціальної сфери. Надаючи консалтингові та навчальні послуги підприємцям, державним службовцям, іншим категоріям працівників, члени спілки  водночас удосконалюють свої компетентності.

Отже, аналіз роботи Полтавської обласної організації СЕУ у 2020 році свідчать про певний  вклад у подальший соціально-економічний розвиток регіону шляхом здійснення освітньої діяльності, спрямованої на підготовку кадрів економічного профілю вищої кваліфікації, наукової діяльності, зокрема, проведення наукових досліджень економічних процесів, міжнародної науково-освітньої діяльності, як засобу глобальної співпраці університетів та науково-педагогічної спільноти.