кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Історія кафедри

           

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі була заснована (як кафедра Економічної кібернетики) 20 травня 2004 р., потім у 2015 р та 2018 до кафедри приєднали кафедри Економіки підприємства та  Статистики.

На сьогодні на кафедрі працює 10 науково-педагогічних працівників, з яких 3 професора, 2 доктора економічних наук, 1 доктор педагогічних наук,  4 кандидатів економічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 3 сумісника, 16 аспірантів та 3 докторанта.

Щодо акредитації та ліцензування, то У 2017-2019 роках за поданням акредитаційної комісії було акредитовано освітні програми  та спеціальності 051 Економіка та 073 «Менеджмент» за освітнім рівнями бакалавра та магістра. На сьогодні кафедра готує бакалаврів і магістрів за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Бізнес-економіка», «Менеджмент інформаційних ресурсів».

На кафедрі діє аспірантура та докторантура  за спеціальностями 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (з видами економічної діяльності)», 051 «Економіка», до якої можуть вступити випускники, які бажають одержати вчений ступінь PHD та доктора наук (Hab), зробити наукову кар'єру, викладати як на Україні, так і за кордоном.

З перших днів свого існування кафедру очолює професор, д.е.н. Рогоза Микола Єгорович як відомий вчений у галузі науки управління складними соціально-економічними системами. Є фундатором підготовки в університеті фахівців зі спеціальностей «Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика», «Програмування економічних процесів». Є науковим керівником проекту по розробці багаторівневих інформаційних систем управління ВНЗ «Комплексна автоматизована система управління ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі. Має досвід  використанні та  впровадження дистанційних технологій навчання (e-learning), що вирішує проблему навчання  впродовж  всього життя.

За час свого існування кафедра підготувала понад 600 спеціалістів з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

Кар’єрний успіх випускників кафедри. за отриманими.  УНІВЕРСАЛЬНИМИ, а  в умовах формування інформаційної економіки (що відбувається в даний період) - ПРЕСТИЖНМИ спеціальностями є досить показаво успішний, оскільки вони  мають власні бізнес-структури та обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, провідних економістів, керівників диспетчерської служби, інженерів з програмного забезпечення, викладачів, фахівців з інформаційних технологій, менеджерів по роботі з корпоративними клієнтами, бухгалтерів, інженерів технічної підтримки, начальників відділу технічної підтримки; експерта по еквайрінгу по роботі з корпоративними клієнтами, програмістів, системного адміністратора, інженера АСУ, економіст-програміст відділу інформатизації та автоматизації, менеджера з реклами, економіста, фахівця відділу індивідуального бізнесу та логістики не лише в Україні, а й за кордоном.

Чи відповідають програми навчання міжнародним стандартам?

Наші освітні програми відповідають, оскільки, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ освітніх програм створено з використанням досвіду таких закордонних  університетів : BELLEVUE UNIVERSITY / УНИВЕРСИТЕТ БЕЛВЬЮ (США); BRYANT UNIVERSITY / УНИВЕРСИТЕТ БРАЙАНТ (США); MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY /  МАССАЧУСЕТСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ  (США); MACQUARIE UNIVERSITY / УНІВЕРСИТЕТ МАККУОРІ (АВСТРАЛІЯ, СІДНЕЙ);  UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ПОЗНАНІ ); POLITECHNIKA SLASKA (ZABRZE, POLSKA, СІЛЕЗЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ).        

Особливо важливо для сучасних університетів є наявність системи якості (міжнародна практика), тому у навчанні і для контролю знань поряд з українською освітньою системою на кафедрі використовуються принципи і критерії Європейської кредитно-трансферної системи. Всі іспити проходять в письмовому вигляді та на комп’ютерах, що підвищує їх об'єктивність, прозорість і неупередженість. Також необхідно відзначити, що університет здійснює широку програму міжнародного співробітництва, є активним учасником міжнародного співтовариства провідних європейських і світових університетів: здійснює співробітництво за договорами, укладеними з 82 зарубіжними навчальними закладами з 30 країн світу.

Викладачі кафедри неодноразово приймали участь у програмі «Міжнародна кредитна мобільність: ERASMUS + KA1»: Повіслянскій коледж у Квідзині / Powislanski College in Kwidzyn (м. Квідзин, Республіка Польща), Римський університет / Сапієнца Sapienza Universita di Roma (м. Рим, Італійська Республіка)

Що цікавого в студентському житті університету крім навчання?

Структура  університету є класичною і об'єднує  інститути, факультети, кафедри, науково-дослідно-лабораторії, міжнародні науко дослідні центри, навчально-спортивний комплекс, існування художної самодіяльності та креативних клубів і гуртків, що значно розширює можливості студента в спілкуванні, організації, розвитку і самореалізації.

Шановні вступники, а також їх батьки, Ви можете поставити будь-яке вас питання, звернувшись до нас за адресою: ec.pusku@gmail.com

Кафедра економічної кібернетики була заснована 20 травня 2004 р.

Склад кафедри на 1 вересня 2004 р.:

Завідувач кафедри: к. т. н., доцент – Рогоза Микола Єгорович, 21.06.2006 року захистив докторську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств», 22.02.2007 р. йому присвоєно вчене звання професора по кафедрі економічної кібернетики,  а 04.05.2007 р. – академіка Академії економічних наук України.

З моменту заснування в різні роки на кафедрі працювали:
Завідувач кафедри: Рогоза Микола Єгорович (2004 - по цей час)

 • заслужений діяч науки і техніки України
 • доктор економічних наук, професор;
 • академік Академії економічних наук України;
 • відмінник освіти України;
 • нагороджений Нагрудним знаком "За наукові досягнення";
 • голова науково-методичної ради університету;
 • автор 225 науково-методичних та наукових праць (в тому числі навчальних посібників з Грифом МОНУ – 10; монографій - 8; наукових статей у фахових виданнях - 88);
 • голова спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук при університеті;
 • член спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук при Донецькому національному університеті;
 • член експертної ради державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України;
 • заступник головного редактора Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі.

Працівники кафедри:

 • Андрієнко Володимир Миколайович (2008 -2011 рр.) – д. е. н., професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки;
 • Бут Алла Миколаївна (2006 – по цей час) – ст. викладач;
 • Вергал Ксенія Юріївна (2006 – по цей час) – к. е. н., доцент;
 • Гаркуша Сергій Волдодимирович (2007 – 2008 рр.) – асистент;
 • Гафіяк Алла Мирославівна (2007 - 2008 рр.) – асистент;
 • Дубик Андрій Миколайович (2007 - 2008 рр.) – асистент;
 • Ємець Єлизавета Михайлівна (2007 – по цей час) – к. ф.-м. н., доцент;
 • Ємець Олександра Олегівна (2007 - 2008 рр.) – асистент;
 • Івко Сергій Олександрович (2008 - 2009 рр.) – к. е. н., доцент;
 • Івченко Євген Ігорович (2007 – по цей час) – к. т. н., доцент;
 • Карнаухова Ганна Василівна (2007 – по цей час) – ст. викладач;
 • Клименко Володимир Іванович (2004-2006 рр.) – к. т. н., доцент;
 • Козир Олександр Олександрович (2006 – 2013 рр.) – к. т. н., доцент;
 • Крещенко Леонід Федотович (2004-2013рр.) – к. т. н., доцент;
 • Крисанов Дмитро Федосович (2008 - 2010 рр.) – д. е. н., професор;
 • Кузьменко Олександра Костянтинівна (2005 – по цей час) – к. е. н., доцент;
 • Лепа Роман Миколайович ( 2008 -2011 рр.) – д. е. н., професор;
 • Макарова Маріанна Володимирівна (2008 - 2009 рр.) – д. е. н., професор;
 • Монахов Євгеній Віталійович (2006 - 2008 рр.) –асистент;
 • Негребецька Любов Анатоліївна (2006 – 2013 рр.) – к. е. н., доцент;
 • Нестуля Юрій Олексійович (2010 – по цей час) – викладач-стажист, асистент;
 • Орищенко Сергій Анатолійович (2006 - 2010 рр.) – к. т. н., доцент;
 • Парфьонова Тетяна Олександрівна (2004-2006 рр.) – асистент;
 • Петрянін Владислав Миколайович (2008 - 2010 рр.) – к. т. н., доцент;
 • Петулько Олена Сергіївна (2009 - 2010 рр.) – викладач-стажист.
 • Рогоза Сергій Миколайович (2007 - 2008 рр.) – асистент;
 • Роскладка Андрій Анатолійович (2007 – по цей час) – д. е. н., доцент;
 • Роскладка Олена Володимирівна (2008  – 2014рр.) – к. ф.-м. н., доцент;
 • Сердюк Ірина Олександрівна (2007 – 2014 рр.) – асистент, аспірант;
 • Столярчук Юрій Васильович (2008 - 2009 рр.) – к. е. н., доцент;
 • Циганок Олександр Олександрович (2004-2007 рр.) – асистент;
 • Черненко Оксана Олексіївна (2004-2005 рр.) – лаборант;
 • Чубенко Ірина Андріївна (2004-по цей час) – ст. лаборант.
 •  

У 2004 році було проведено ліцензування спеціальності «Економічна кібернетика» за ОКР «бакалавр». Була отримана ліцензія на підготовку 75 бакалаврів.

У 2008 році було проведено акредитацію спеціальності «Економічна кібернетика» за ОКР «бакалавр» та ліцензування за спеціальністю «Економічна кібернетика» за ОКР «спеціаліст» та «магістр».

Перший набір за спеціальністю 6.050102 «Економічна кібернетика» був здійснений в 2004 році у кількості 46 осіб.

Перший випуск бакалаврів за спеціальністю 6.050102 «Економічна кібернетика» відбувся  в 2008 р. Ступінь бакалавра отримало 35 осіб. Був здійснений набір у кількості 14 спеціалістів та 22 магістрів.

У 2009 році відбувся перший випуск спеціалістів та магістрів. Ступінь магістра отримало 22 особи, спеціаліста - 14 осіб.


2009 рік. перший випуск магістрів

У 2014 році Полтавський університет економіки і торгівлі»  за поданням акредитаційної комісії був визнаний акредитованим за напрямом підготовки (спеціальністю)  «Економічна кібернетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра (25), спеціаліста (25), бакалавра (50) згідно наказу МОН України № 2323л від 11.06.2014

З 2004 року по теперішній час (2014 р.) було підготовлено:

 • за спеціальністю 6.050102 «Економічна кібернетика» - 136 бакалаврів;
 • за спеціальністю 7.050102 «Економічна кібернетика» - 34 спеціаліста;
 • за спеціальністю 8.050102 «Економічна кібернетика» - 48 магістрів.


Магістри з економічної кібернетики. 2014 рік