кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Науково-дослідна робота

            

2023 рік

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА КАФЕДРІ

Проведення досліджень по науковій темі «Логістичне управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства», , (№ держ. реєстрації№ 0111U005357 ) науковий керівник д.е.н., професор Перебийніс В.І.; Колектив виконавців - Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Кононенко Ж.А., Яковенко Т.І., Миколенко І.Г.;

УЧАСТЬ У РЕДАКЦІЙНО - НАУКОВІЙ РОБОТІ (д.е.н., професор):

Робота у редакційній колегії “НАУКОВОГО ВІСНИКА ВНЗ УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"” (СЕРІЯ: “Економічні науки”) - http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/pages/view/redcol; (Рогоза М.Є., Перебийніс В.І.);

Робота у редакційній колегії наукового журналу “ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ” (засновники журналу – Академія економічних наук Украины та Інститут економіки промисловості НАН Украины) - venu-journal.org/ru/редакционная-коллегия/(Рогоза М.Є.,);

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ТА/АБО ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ, ЗАЛУЧЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ :
2023 рік

 • Рогоза М.Є., Член Науково-програмної ради IV Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Badawczo-Praktycznej ,,Innowacyjne dzialania w zarzadzaniu i marketingu w perspektywie interdyscyplinarnej, wielokulturowej i miedzynarodowej.'', 14 czerwca 2023 r. (sroda) w formie zdalnej (MS Teams) o godz. 10:00 (czasu polskiego). (IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна діяльність в менеджменті та маркетингу в міждисциплінарній, мультикультурній та міжнародній перспективі», 14 червня 2023 р. (середа) у дистанційній формі (MS Teams ) за адресою. 10:00 (за польським часом)). Конференція проводиться в рамках проектів «Теорія і практика порівняльного аналізу профілів підприємців (на прикладі Польщі та України)» та «Люблінський трикутник»: основи розвитку та післявоєнна реорганізація Європи в ХХІ столітті» МОН і Університету Лодзі (Польща) в рамках «Ініціативи досконалості – дослідницького університету для вчених з України», а також теми «Корпоративна культура в умовах сучасної кризи: зміст трансформаційних змін як основа управлінських модифікацій» проект ННЦ, які проводяться на факультеті менеджменту Лодзького університету. - https://www.uni.lodz.pl. Rada Naukowa i Programowa Konferencji : 12. Prof. Rohoza Mykola - Uniwersytet Ekonomiki i Handlu w Poltawie. (Польща).

УЧАСТЬ У ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМІТЕТАХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ:
2023 рік

 • Організаційного комітет ХІІ, ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (м. Полтава, листопад 2022 та 2023 року). – -– Полтава : ПУЕТ, 2022, 2023,_ ПРОГРАМА XІІ та ХІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції (м. Полтава). – режим доступу http://www.ek.puet.edu.ua/files/pr-conf171121.pdf (Україна) Організаційний комітет - Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Кононненко Ж.А., Яковенко Т.І., Миколенко І.Г.;
 • Член Організаційного комітету ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології», 1-2 березня 2023 року на базі кафедри бізнес аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, (факультет економіки та бізнес-адміністрування) (м.Київ, Україна) - http://feba.nau.edu.ua; (Рогоза М.Є.,); (https://drive.google.com/file/) (Україна)
 • Член Організаційного комітету ХІV міжнародної науково-практичної інтернет конференції молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств», ; 5 квітня 2023 року,, м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля, Список членів оргкомітету в збірнику з посиланням- (м.Дніпро, Україна),- https://duan.edu.ua; (Україна) (Рогоза М.Є.,);

ДОПОВІДІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ :

2023 рік

 • Перебийніс Василь, Рогоза Микола, Федірець Олег, Енергетична стратегія рослинництва: структура, інструменти, індикатори/ Розвиток аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 вер. 2023 р. / Редкол.: Ю. О. Лупенко, М. І Пугачов, О. М. Нечипоренко та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. 220 с/ - С. 63-65.- УКРАЇНСЬКА МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ В УМОВАХ ВІЙНИ: ХРОНІКИ ПОДІЙ (iae.org.ua). (матеріали конференції)
 • Рогоза М.Є., Вівтоніченко Я.В., Євтух А.І., Політика цифровізації економіки та її вплив на стратегування розвитку/М.Є. Рогоза, Я.В. Вівтоніченко / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 листопада 2023 року)
 • Рогоза М.Є., Козодуб В.С., Максимчук Р.Ю., Шило В.І., Науково-методичні аспекти дослідження регіону та його субєктів на засадах стратегії смарт-спеціалізації / / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22-23 листопада 2023 року)
 • Рогоза М.Є, Гермаш В.О., Кулак А.М., Кузуб С.В., Підходи формування промислової політики в умовах розвитку економіки знань / / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22-23 листопада 2023 року)
 • Харазішвілі Ю. М., Рогоза М.Є., Повоєннє відновлення траєкторії сталого розвитку Харківської області //Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м.Хмельницький, 27січня, 2023р. / Міжнародний центр наукових досліджень. —Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. —С. 24-27. https://archive.mcnd.org.ua; Сертифікат учасника: _ https://drive.google.com/drive/folders; (Україна).
 • Рогоза М.Є., Вівтоніченко Я. В., Модернізація процесів інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю економічного об’єкта./Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств. Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної інтернет конференції молодих вчених та студентів. 5 квітня 2023 року, м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля -С. 199-201.- https://duan.edu.ua. (Україна).
 • Рогоза М.Є., Євтух А.І., Управління економічним об’єктом: підходи визначення економічної безпеки. /Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств. Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної інтернет конференції молодих вчених та студентів. 5 квітня 2023 року, м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля -С. 202-204.- https://duan.edu.ua. (Україна).
 • Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Причинно-наслідкові зв’язки післявоєнного відновлення економіки та підготовки фахівців з вищою освітою:загрози, ризики, наслідки. /Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку україни: виклик глобального світу: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 17-18 травня 2023 року. – Полтава: ПІЕП.-С. (Україна).
 • Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Valentyna ISHCHENKO, Development of nature-based hospitality services under the conditions of current challenges/ International scientific-professional conference ”Economic development and research”, 21-23 June 2023.( Міжнародна науково-фахова конференція «Економічний розвиток та дослідження» з нагоди 30-річчя заснування УККМ, 21-23 червня 2023 р.- Universitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova. (8, Gagarin av., Chisinau, MD - 2001, Republic of Moldova). (Молдова).
 • Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Cross-disciplinary perspectives of an arrangement of the nature-based hospitality services as the basis of sustainable economic growth. («Міждисциплінарні особливості організації послуг гостинності, заснованих на природі, як основа сталого економічного зростання»). / IV Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Badawczo-Praktycznej, "Innowacyjne dzialania w zarzadzaniu i marketingu w perspektywie interdyscyplinarnej, wielokulturowej i miedzynarodowej". [IV Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційна діяльність в менеджменті та маркетингу в міждисциплінарній, мультикультурній та міжнародній перспективі", 14 czerwca 2023 r., Університету Лодзі (Польща). - https://www.uni.lodz.pl. (Польща).

2022 рік

 • Рогоза М. Є., Лашко Б.В., Інформаційно-аналітичні аспекти управління економічним об’єктом в умовах технологічного розвитку/М. Є.Рогоза, Б.В.Лашко./ Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціально трудових відносин в умовах змін : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 9–10 вересня 2022 року) / за заг. ред. Т. А. Костишиної, Л. В. Степанової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 121 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., рос. та англ. мовами – С. 79-82. (Україна).- http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/12844/1.
 • Харазішвілі Ю.М., Рогоза М.Є., Ляшенко В.І., Структурні особливості порівняння інтегральних індексів сталого розвитку регіонів України / Ю.М. Харазішвілі, М.Є. Рогоза, В.І. Ляшенко/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5 – С.211-217.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512;
  Сертифікат учасника: https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ta.annet%40gmail.com?projector=1; (Україна).
 • Рогоза М.Є.,Кузуб С.В., Проектний підхід обґрунтування розвитку регіонів україни на засадах технологічних змін /М.Є. Рогоза, С.В.Кузуб / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5– С.79-81.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512;
  Сертифікат учасника (Україна).
 • Рогоза М.Є., Степаненко О.А., Проектний підхід у формуванні політики інноваційної активності економіки регіону/М.Є. Рогоза, О.А.Степаненко / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5– С.219-220.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512;
  Сертифікат учасника: https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ta.annet%40gmail.com?projector=1; (Україна).
 • Рогоза М.Є., Вівтоніченко Я.В., Інформаційне забезпечення управління критичними бізнес-процесами економічного об’єкта/М.Є. Рогоза, Я.В. Вівтоніченко / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5– С.24-26.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512;
  Сертифікат учасника: https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ta.annet%40gmail.com?projector=1; (Україна).
 • Рогоза М.Є., Євтух А.І., Сучасні тенденції розвитку управління економічним об’єктом на основі розвитку науково-технологічного потенціалу /М.Є. Рогоза, А.І. Євтух/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5– С.75-78.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512;
  Сертифікат учасника: https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ta.annet%40gmail.com?projector=1; (Україна).
 • Рогоза М.Є., Вітання учасників і гостей XІІ Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»/М.Є. Рогоза./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5– С.10-13.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512;
  Сертифікат учасника: https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ta.annet%40gmail.com?projector=1; (Україна).
 • Панько А.Ю., Перебийніс В. І. Актуальні питання розвитку суб`єктів
  господарювання агропродовольчого комплексу. Актуальні питання розвитку
  науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLVІ
  Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-
  дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25-26 квітня 2023 р.). –
  Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – С. 279-281.
 • Rohoza M.Ye., Smirnov F.V., Peculiarities of modeling the use of blockchane technology in product life cycle management at the enterprise /M.Ye.Rohoza, F.V.Smirnov/ Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 2-4 бер. 2022. – К.: НАУ, 2022. – С.211-212. https://mail.google.com/. (Україна).
 • Хижняк О.В., Перебийніс В.І. Управління ресурсами на
  підприємстві. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості
  освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної наукової
  студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів
  за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1.
  – С. 300-302.
 • Перебийніс В. І., Бабенко К. О. Формування виробничої програми
  суб’єктів господарювання. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та
  управління [Електронний ресурс]: матеріали ХІІ Міжнародної науково-
  практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за
  заг. ред. М. Є. Рогози, Г.В. Карнаухової. Електронні текстові дані. – Полтава :
  ПУЕТ, 2022. – С. 226 - 231.
 • Перебийніс В. І., Безрук Д. І., Шевченко Є. А.. Інфраструктура
  товарного ринку в системі економічних відносин. Формування виробничої
  програми суб’єктів господарювання. Економіка сьогодні: проблеми
  моделювання та управління [Електронний ресурс]: матеріали ХІІ
  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18
  листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г.В. Карнаухової. Електронні
  текстові дані. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – С. 211 - 217.
 • Перебийніс В. І., Вітрюк Н. М. Торговельно-посередницька
  діяльність в системі товарного ринку. Формування виробничої програми
  суб’єктів господарювання. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та
  управління [Електронний ресурс]: матеріали ХІІ Міжнародної науково-
  практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за
  заг. ред. М. Є. Рогози, Г.В. Карнаухової. Електронні текстові дані. – Полтава :
  ПУЕТ, 2022. – С.214 – 217.

2022 рік
Всеукраїнські

 • Кононенко Ж.А., Кононенко О.А. Аналіз причин зміни посівних площ та
  урожайності. Євроінтеграція екологічної політики України матеріали Четвертої
  Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса: Одеський державний екологічний університет. 2022, С. 325-329. Сертифікат від 25.10.2022 р. URL:
  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12724.
 • Кононенко Ж.А., Кононенко О.А. Методичні основи аналізу фінансових
  результатів діяльності підприємства. ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу». сертифікат від 8-9 грудня 2022 р. № 157/22.
 • Кононенко Ж.А., Гасій О.В., Кононенко О.А. Електронні послуги як інструмент
  взаємовідносин. Наука і молодь у ХХІ сторіччі: збірник тез доповідей Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернетконференції (м. Полтава, 30 листопада 2022 року). Полтава: ПУЕТ, 2022. С. 12-15. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/.
 • Кононенко Ж.А., Наумов Е.О. Цифровізація підприємницької діяльності.
  Розвиток суб`єктів економічної діяльності в сучасних умовах господарювання : матеріали всеукр.наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Харків, 24-25 листопада 2022 року /[редкол.: Н. М.Матвєєва, І. І. Килимник, О. П. Коюда]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. С. 210-212. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12726
 • Кононенко Ж.А., Кононенко О.А. Види цифрових інструментів в муніципалітеті. Наукове забезпечення міжнародних економічних відносин та соціально-економічного розвитку в аграрній і суміжних сферах в умовах глобалізації та військового стану в Україні. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2022, м. Полтава). Полтава. 2022. С. 138-141. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12727.
 • Кононенко Ж.А., Білодід О.Є. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А., Пазій Б.А. Управління доходами підприємства. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг.ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Назаров Н., Кононенко Ж., Мочалін В.Р. Математичне моделювання в економіці. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг.ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А., Чижиченко Д.В. Фактори кризових явищ на
  підприємстві. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Кононенко Ж.А., Карнаухова Г.В., Задорожна Я.Ю. Цифрові технології в
  готельному бізнесі. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Кононенко Ж.А., Сапун Ю.І. Перспективи впровадження інтелектуальних
  технологій у вищій освіті. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Кононенко Ж.А., Білодід І.М. Диверсифікація – як вектор розвитку підприємства. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг.ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Пазій А.А., Кононенко Ж.А., Гришко С.С. Способи оновлення матеріально-
  технічних ресурсів підприємства. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління :матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Телятник І.І., Кононенко Ж.А. Соціально-економічні аспекти розвитку
  кооперації. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг.ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Кононенко Ж.А. Організація бізнес-процесів в умовах цифровізації. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: у 2 т. Т. 1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. с. 187-191. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12718.
 • Кононенко Ж.А. Механізм формування та розподілу прибутку підприємства.
  Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІV Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Полтава, 20-21 квітня 2022 р.) / за ред. проф. Пилипенко К. А. Полтава: ПДАУ, 2022. 428 с. С. 44-47. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12719.

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ, АНТИКРИЗОВИХ ШТАБАХ:

 • Рогоза М.Є., Участь у засідання Антикризового штабу УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ 27 січня 2023 року. Дані для підключення до засідання (Zoom):Посилання https://us02web.zoom.us/j/83829864735?pwd=R2x4aU1MSjFOVWJPZzE0RldVTkZoUT09; Ідентифікатор - 838 2986 4735;
  Код доступу – 1992; Контакти для вирішення організаційно-технічних питань:
  email: uspp.office@gmail.com; моб. +38 050 353-33-88.
 • Рогоза М.Є., Участь у семінарі ІЕП НАН України, 26 січня 2023 р. за темою: «"Актуальність формування єдиного бачення напрямів розвитку економіки промисловості України та реалізації відповідної промислової політики". Місто проведення: Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ, вул. М. Капніст, 2, к. 308. ;Час: 14.00. Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86527078640?pwd=S3F6ZnZlYmNNeHNtdlJhdVorUGsyUT09; Идентификатор конференции: 865 2707 8640; Код доступа: 519986.
 • Рогоза М.Є., Участь у семінарі ІЕП НАН України, 16 лютого 2023 р. за темою: «Економіка промисловості: роль праці в короткостроковій та довгостроковій перспективі». Місто проведення: Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ, вул. М. Капніст, 2, к. 308. ; Час: 14.00. Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86527078640?pwd=S3F6ZnZlYmNNeHNtdlJhdVorUGsyUT09; Идентификатор конференции: 865 2707 8640; Код доступа: 519986.
 • Рогоза М.Є., Участь у круглому столі «Обґрунтування критеріі?в оцінювання якості освітніх програм», 1 березня 2023, 15:00 - 17:30, реєстрація - https://docs.google.com/forms;
 • Рогоза М.Є., Участь у семінарі ІЕП НАН України, 2 березня 2023 р. за темою: «Концепція промислової політики України до 2030 року». Місто проведення: Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ, вул. М. Капніст, 2, к. 308. ;Час: 14.00. Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86527078640?pwd=S3F6ZnZlYmNNeHNtdlJhdVorUGsyUT09; Идентификатор конференции: 865 2707 8640; Код доступа: 519986.
 • Рогоза М.Є., Участь 06.03.2023 (18_00) у вебінарі на тему «Основні принципи створення онлайн-курсу» доцента Університету Луізіани в Лафайетті (Сполучені Штати Америки) Павла Самсонова на платформі Zoom для науково-педагогічних працівників і студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі – ПУЕТ). Посилання на конференцію: https://us02web.zoom.us/j/85240718704?pwd=OFdFZ3o2ODVjcHhwRDNq RXlrQ2JZZz09 Ідентифікатор конференції: 852 4071 8704 Код доступу: 696813.
 • Рогоза М.Є., Участь 16 березня 2023 р. у семінарі: "Вітчизняний гірничо-металургійний комплекс у гібридному середовищі «Мир-Війна»". Локація проведення: Інститут економіки промисловості НАН України, ул. М. Капніст, 2, к. 308. Інформація для участі в форматі онлайн:Zoom
  https://us06web.zoom.us/j/86527078640?pwd=S3F6ZnZlYmNNeHNtdlJhdVorUGsyUT09; Идентификатор конференции: 865 2707 8640;Код доступа: 519986;
 • Рогоза М.Є., Участь у семінарі Інституту еконоиміки промисловості НАН України: "Проблеми моделювання, прогнозування та стратегування макроекономічної політики україни". Локація проведення: Інститут економіки промисловості НАН України, ул. М. Капніст, 2, к. 308. Інформація для участі в форматі онлайн:Zoom
  https://us06web.zoom.us/j/86527078640?pwd=S3F6ZnZlYmNNeHNtdlJhdVorUGsyUT09. Идентификатор конференции: 865 2707 8640; Код доступа: 519986.
 • Рогоза М.Є., Участь 18 травня 2023 р. у науково-практичному семінарі за темою : « Перегляд та обговорення інтерв'ю академіка НАН України Е.М. Лібанової (посилання: https://www.youtube.com/watch?v=wjr4Gnp-N8w) в контексті формування промислової політики. Локація проведення: Інститут економіки промисловості НАН України, ул. М. Капніст, 2, к. 308., 4.00. Інформація для участі в форматі онлайн: Zoom https://us06web.zoom.us/j/86527078640?pwd=S3F6ZnZlYmNNeHNtdlJhdVorUGsyUT09; Идентификатор конференции: 865 2707 8640; Код доступа: 519986.
 • Рогоза М.Є., Участь у семінарі Інституту економіки промисловості НАН України: «Децентралізована модель регулювання модернізації національної економіки».
  Локація проведення: Інститут економіки промисловості НАН України, ул. М. Капніст, 2, к. 308. Інформація для участі в форматі онлайн:Zoom/ Zoom Конференція
  https://us06web.zoom.us/j/86527078640?pwd=S3F6ZnZlYmNNeHNtdlJhdVorUGsyUT09. Ідентифікатор конференції: 865 2707 8640.Код доступу: 519986.- 16 жовтня 2023року.
 • Рогоза М.Є. Вебінар (українською), які організовано ELSEVIER за темою:
  «Будуйте ефективну публікаційну стратегію: Scopus, SciVal і журнали».
  План вебінару: 1. Як будувати ефективну публікаційну стратегію, вибираючи релевантні видання, і як Scopus і SciVal. Аналізувати видання для поширення ваших наукових результатів. Реєстрація: https://elsevier.zoom.us/webinar.
  Webinar ID: 943 0706 5923;
  Passcode: 969450. – 19 жовтня 2023 року.
 • Рогоза М.Є., Участь у лекції (17.10.2023) "Directing Inclusive and Sustainable Growth: A Mission-Oriented Approach (A Discussion on Opportunities for Ukraine)", яку проведе всесвітньо відома економістка, професорка Університетського коледжу Лондона (UCL), директорка-засновниця Інституту інновацій та суспільного призначення у UCL (IIPP) - Mariana Mazzucato.
  Запитання спікеру в чаті англійською мовою, через власний кабінет за посиланням: https://ugfacademy.mylearnworlds.com -17 жовтня 2023 року.
 • Рогоза М.Є., Участь у семінарі з моніторингу промислових та інноваційних тенденцій ЄС за проєктом Модуль Жан Моне «Europeanization of industrial economics doctoral programs in Ukraine: research quality and adaptive management (EUDOCIND)», Інститут економіки промисловості НАН України. Спікери: Підоричева Ірина Юріївна, д.е.н., зав сектору; Омельяненко Віталій Анатолійович, д.е.н., доц., с.н.с. Тема: Семінар аспірантів - Zoom Meeting ІЕП НАН України
  Подключиться к конференции Zoom
  https://us06web.zoom.us/j/83707036092?pwd=ZHdHUXpwNDFuaUFpRWVnNDRPOTJ0Zz09.Идентификатор конференции: 837 0703 6092.
  Код доступа: 112764. – 23. жовтня 2023 року.
 • Рогоза М.Є., Участь у лекторій “Наукові зустрічі / Scientific meetings” за темою: «Пропозиції реформ від Наукового комітету України: критичний аналіз». Спікер: І.Ю. Єгоров, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», завідувач відділу ДУ «Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України»
  https://orcid.org/0000-0002-3829-6383.- 25 жовтня 2023.
 • Рогоза М.Є., Участь у семінарі для аспірантів за темою за програмою навчального курсу "КЛІМАТИЧНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ МІСТА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИК БЕЗВІДХОДНОСТІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ" за проєктом Модуль Жан Моне «Europeanization of industrial economics doctoral programs in Ukraine: research quality and adaptive management (EUDOCIND)». Спікер: Домашенко Марина Дмитрівна, к.е.н., доц., Сумський державний університет. Локація: Інститут економіки промисловості НАН України.Тема: - Zoom Meeting ІЕП НАН України.
  Подключиться к конференции Zoom
  https://us06web.zoom.us/j/83707036092?pwd=ZHdHUXpwNDFuaUFpRWVnNDRPOTJ0Zz09. Идентификатор конференции: 837 0703 6092.
  Код доступа: 112764. – 06 листопада 2023.
 • Рогоза М.Є., Семінар для аспірантів інституту за програмою навчального курсу: "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА МЕХАНІЗМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ" за проєктом Модуль Жан Моне «Europeanization of industrial economics doctoral programs in Ukraine: research quality and adaptive management (EUDOCIND)», виконавцем якого є Інститут економіки промисловості НАН України. Сппікер: Ольга Прокопенко, д.е.н., проф., Естонський університет підприємництва Майнор (Естонія), Академія прикладних наук Мазовія (Польща). Zoom Meeting ІЕП НАН України
  Подключиться к конференции Zoom
  https://us06web.zoom.us/j/83707036092?pwd=ZHdHUXpwNDFuaUFpRWVnNDRPOTJ0Zz09. Идентификатор конференции: 837 0703 6092
  Код доступа: 112764. – 13 листопада 2023 року.
 • Рогоза М.Є., Участь у лекції професора Стефана Хаспелага (Бельгія) на тему «Introduction to Artificial Intelligence» («Введення в штучний інтелект»). Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/82419580432?pwd=UDQwM0ZQVitnTTFwc2pqa0kxOXBKUT09. Meeting ID: 824 1958 0432. Passcode: 365242. - 15 листопада 2023 року.
 • Рогоза М.Є., Участь у семінарі для аспірантів інституту відбудеться наступна із серії лекцій за програмою навчального курсу: "Європейський спосіб життя та механізми сталого розвитку. Частина 2" за проєктом Модуль Жан Моне «Europeanization of industrial economics doctoral programs in Ukraine: research quality and adaptive management (EUDOCIND)», виконавцем якого є Інститут економіки промисловості НАН України. Лектор: Ольга Прокопенко, д.е.н., проф., Естонський університет підприємництва Майнор (Естонія), Академія прикладних наук Мазовія (Польща). Тема: Семінар аспірантів - Zoom Meeting ІЕП НАН України. Підключитися до конференції Zoom
  https://us06web.zoom.us/j/83707036092?pwd=ZHdHUXpwNDFuaUFpRWVnNDRPOTJ0Zz09. Идентификатор конференции: 837 0703 6092
  Код доступа: 112764. – 20 листопада 2023 року.
 • Рогоза М.Є., Участь у Семінарі економіко-теоретичного осмислення законодавчих ініціатив під керівництвом д.е.н. Олександра Вишневського. Тема «Розглянуто Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг (10234 від 09.11.2023 ). Доповідач д.е.н. О. Вишневський. Проєкт Закону, пояснювальна записка та порівняльна таблиця у вкладенні. Повна інформація щодо законопроєкту за посиланням: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43115. Місце проведення: Інститут економіки промисловості НАН України, ул. М. Капніст, 2, к. 308.
  Участь в форматі онлайн:
  Конференция Zoom
  https://us06web.zoom.us/j/86527078640?pwd=S3F6ZnZlYmNNeHNtdlJhdVorUGsyUT09. Идентификатор конференции: 865 2707 8640.
  Код доступа: 519986. – 23 листопада 2023 року.

Наукові видання (2022-2023 рр)

Статті (надруковані у фахових виданнях):

2023 рік

 • Перебийніс В. І., Рогоза М. Є., Безрук Д. І., Вітрюк Н. М., Економіко- управлінські аспекти енергетичної ефективності суб’єктів господарювання в територіальних громадах. Вісник економічної науки України. 2023. № 1(44). С. 3-12. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2023.1(44).3-12.
 • Кононенко Ж.А., Грибовська Ю.М., Карнаухова Г.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення у системі управління суб’єктом господарювання. Економіка та суспільство, 2023. (47). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-74.
 • Грибовська Ю.М, Кононенко Ж.А. Застосування інформаційних систем в управлінні підприємством. Економіка та суспільство, 2023. (47). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-84.
 • Кононенко Ж.А., Гасій О.В., Кононенко О.А. Муніципальні послуги в інформаційному середовищі. Інфраструктура ринку. 2023. № 71. С. 63-69. URL:http://www.market-infr.od.ua/journals/2023/71_2023/14.pdf.
 • Кононенко Ж.А., Вівтоніченко Я. В., Кононенко О.А. Розвиток підприємницької діяльності в контексті формування цифрової економічної політики. Проблеми сучасних трансформацій. № 8. 2023 р. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-03.
 • Кононенко Ж. А., Карнаухова Г. В., Балюк О. В. Цифровізація підприємницької діяльності: значення та вплив. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2023, № 9. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-04-08.
 • Мykolenko I., Kononenko Z., Burba K., Tavolzhanskyi M. Environmental approach to ensuring the security of modern enterprises. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2023. Volume 8. №4, рр. 87 – 92. URL: http://ujae.org.ua/invajromentalnyj-pidhid-shhodo-zabezpechennya-dotrymannya-bezpeky-suchasnyh-pidpryyemstv/.

2022 рік

 • Рогоза М. Є., Петрова І. П. Сталий розвиток на рівні промислових районів: проєктний підхід стратегування. Вісник економічної науки України. 2022. № 1 (42). С. 49-56. DOI: https://doi.org/10.37405/1729- 7206.2022.1(42).49-56 Rohoza, M. Ye., Petrova, I. P. (2022). Sustainable Development at the Level of Industrial Areas: a Project Strategy Approach. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (42), рр. 49-56. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).49- 56- https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1. (Україна)
 • Rohoza, М. and Stolyarchuk, V. (2022), Development Opportunities for the Accommodation Industry: Evidence from European Countries. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. 2022. 12(1). p. 12-30. DOI: https://doi.org/10.2478/ejthr-2022-0001; (Польща).
 • Рогоза М.Є., Формування інституційного середовища сталого розвитку старопромислових районів: проектний підхід стратегування інноваційної екосистеми, (Rohoza M. Ye. Formation of the Institutional Environment for the Sustainable Development of Old Industrial Areas:a Project Approach to Innovation Ecosystem Strategy), Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022. С. 86-95. http://www.evd-journal.org/download/2022/02/10-Rohoza.pdf;
  DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-2(68)-86-95 (фахове видання); (Україна).
 • Tractor transport in agrarian logistics system. Yermakov Oleksandr U., Rogoza Mykola I., Perebyynis Vasyl I., Kuzmenko Oleksandra K., Karnauhova Hanna V. International Business Information Management Conference (35th IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain. https://ibima.org/accepted-paper/tractor-transport-in-agrarian-logistics-system/(https://ibima.org/accepted-paper/tractor-transport-in-agrarian-logistics-system/(Web of Science);
 • Рогоза М.Є., Смірнов Ф.В., Використання технології блокчейн в управлінні життєвим циклом продукту на підприємстві/ М.Є. Рогоза, Ф.В. Смірнов / Економічний Вісник Донбасу. №3(65),2021.-С.216-221.- DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-216-221 (фахове видання) - http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/296/296;
 • Рогоза М.Є., Смірнов Ф.В., Використання різнотипних контрактів в технології-blockchain в управлінні ланцюгом поставок/М.Є. Рогоза, Ф.В. Смірнов/Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. / Засновник Полтав. ун-т економіки і торгівлі (ПУЕТ ); гол. ред. Н. С. Педченко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – №2(103): Серія: Економічні науки.-С.22-26(фахове видання); DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-4; Електронна сторінка видання: www.puet.poltava.ua/index.php/economics DOI: 10.37734/2409-6873;
 • Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Theoretical and methodological approach to the study of the process of change in the European Accommodation Industry (2022-05-25)( Рогоза М., Столярчук В., Теоретико-методологічний підхід до вивчення процесу змін у європейській готельній індустрії.- Теоретический и методологический подход к изучению процесса изменений в европейской гостиничной индустрии, [w:] Б. Глинковска-Краузе (ред.), Wspólczesne trendy bezpieczenstwa biznesu. Проблемы и wyzwania gospodarek wschodnich, WUL, Лодзь 2022, - https://doi.org/10.18778/8142-855-2.05 -p.45-60/-. -https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/41919/45-60-rohoza.pdf?sequence=1&isAllowed=y;
 • Єгорова О.В., Дорошенко А.П., Кононенко Ж.А., SWOT-аналіз потенціалу розвитку туризму в Полтавській області. Інфраструктура ринку. 2022. № 66. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/66_2022/29.pdf.
 • Кононенко Ж.А., Миколенко І.Г., Кононенко О.А., Факторний аналіз фінансових результатів підприємства. Інфраструктура ринку. 2022. № 69. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/69_2022/17.pdf.

Статті Відправлені до Редакції _ 2023 рік

 • Стаття до Міжнародної науково-метричної бази СКОПУС (Scopus):
  Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Valentyna ISHCHENKO, «Change in consumption pattern and accommodation activity types: the evidence of seizing recovery opportunities and mitigating risk from European countries in crisis time&quot»./ Журнал: International Journal of Services, Economics and Management https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsem. (Швейцарія)
 • Перебийніс В.І., Рогоза М.Є., Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А. Логістичне управління енергетичними потоками: теоретико-методологічні засади (у друкові).
 • Rogoza M. Ye., Perebyynis V. I., Kononenko Zh. A., Mykolenko I. H. Advance in information support for business management in the context of digital economy (у друкові).
 • Кононенко Ж.А., Карнаухова Г.В. Фактори цифровізації в аналітичній діяльності підприємств. Реалії часу, Економіка. 2023. №6 (70) URL: https://economics.net.ua/journal (прийнята до друку)
 • Шаравара Р.І., Кононенко Ж.А. Фінансовий потенціал підприємства: етапи
  моделювання та діагностики. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки» № 6, 2023. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=87 (прийнята до друку).
 • Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А. Логістичне управління енергетичними потоками: теоретико-методологічні засади (прийнята до друку)
 • Кононец Н.В., Кононенко Ж.А. Ресурсно-орієнтована методика вивчення глобальних економічних рейтингів у системі підготовки майбутніх фахівців з бізнес-економіки. (прийнята до друку)
 

Монографії та наукові видання:

 • Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512; 5http://www.ek.puet.edu.ua/files/tes-ectoday22.pdf;
 • Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Theoretical and methodological approach to the study of the process of change in the European Accommodation Industry (2022-05-25)( Рогоза М., Столярчук В., Теоретико-методологічний підхід до вивчення процесу змін у європейській готельній індустрії.- Теоретический и методологический подход к изучению процесса изменений в европейской гостиничной индустрии, [w:] Б. Глинковска-Краузе (ред.), Wspólczesne trendy bezpieczenstwa biznesu. Проблемы и wyzwania gospodarek wschodnich, WUL, Лодзь 2022, - https://doi.org/10.18778/8142-855-2.05 -p.45-60/-. - https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/41919/45-60-rohoza.pdf?sequence=1&isAllowed=y; (закордонна колективна монографія , Польща)
 • Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії: монографія/ М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал, О.К Кузьменко, Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. Рыжкова, В.М. Чубай та ін.; за наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози– Полтава, ПУЕТ,2021. – 148 с. -http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11429; (Присвячується 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»);
 • Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 351 с.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590 ;
  Сайт кафедри: http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2021.pd; (Присвячується 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»);
 • Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Theoretical and methodological approach to the study of the process of change in the European Accommodation Industry (2022-05-25)( Рогоза М., Столярчук В., Теоретико-методологічний підхід до вивчення процесу змін у європейській готельній індустрії.- Теоретический и методологический подход к изучению процесса изменений в европейской гостиничной индустрии, [w:] Б. Глинковска-Краузе (ред.), Wspólczesne trendy bezpieczenstwa biznesu. Проблемы и wyzwania gospodarek wschodnich, WUL, Лодзь 2022, - https://doi.org/10.18778/8142-855-2.05 -p.45-60/-. - https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/41919/45-60-rohoza.pdf?sequence=1&isAllowed=y;
 • Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 листопада 2023 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2023.(у друкові)

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ

Розвиток наукової та інноваційної діяльності в регіоні будується кафедрою «Економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем» Полтавського університету економіки і торгівлі у межах співпраці Академії економічних наук України (АЕНУ), Інституту економіки промисловості НАН України, Спілки економістів України (СЕУ), Агенцією регіонального розвитку Полтавської області "ОФІС ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ", Регіональним фондом підтримки підприємництва по Полтавській області.

Результатами такого інтегрального підходу та співпраці кафедри із Академією економічних наук України (АЕНУ), Інститутом економіки промисловості НАН України у організації наукових досліджень стали науково- аналітичні записки по стан та підходи стратегування розвитку регіону, територій і громад: «Стратегічні шляхи модернізації Полтавської області з позицій сталого розвитку та смарт-стратегування» та «Стратегічні сценарії відновлення сталого розвитку Полтавської області та інституційні умови їхнього досягнення». Запропоновані підходи рекомендовано Агенцією регіонального розвитку Полтавської області "ОФІС ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ", Регіональним фондом підтримки підприємництва по Полтавській області для використання у при підготовці пропозицій до регіональних стратегій, програм та програм і стратегій післявоєнного періоду.

Особливості та отримані результати дослідження допоповідались на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях:

 • Харазішвілі Ю.М., Рогоза М.Є., Ляшенко В.І., Структурні особливості порівняння інтегральних індексів сталого розвитку регіонів України / Ю.М. Харазішвілі, М.Є. Рогоза, В.І. Ляшенко/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5 – С.211-217.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Харазішвілі Ю. М., Рогоза М.Є., Повоєннє відновлення траєкторії сталого розвитку Харківської області //Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м.Хмельницький, 27січня, 2023р. / Міжнародний центр наукових досліджень. —Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. —С. 24-27. https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/27.01.2023/16;
  Сертифікат учасника: _ https://drive.google.com/drive/folders/1Xsd9et1Bte4u2Jyk3gZnMY126yMwCNXa.
 • Рогоза М.Є., Євтух А.І., Сучасні тенденції розвитку управління економічним об’єктом на основі розвитку науково-технологічного потенціалу /М.Є. Рогоза, А.І. Євтух/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5– С.75-78.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • В. І. Перебийніс, Д. І. Безрук, Є. А. Шевченко, Інфраструктура товарного ринку в системі економічних відносин/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5 – С.199-202.- .- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.
 • Rohoza M.Ye., Smirnov F.V., Peculiarities of modeling the use of blockchane technology in product life cycle management at the enterprise /M.Ye.Rohoza, F.V.Smirnov/ Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 2-4 бер. 2022. – К.: НАУ, 2022. – С.211-212.
 • Рогоза М.Є., Вівтоніченко Я.В., Інформаційне забезпечення управління критичними бізнес-процесами економічного об’єкта/М.Є. Рогоза, Я.В. Вівтоніченко / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5– С.24-26.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

            

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА КАФЕДРІ:

Проведення досліджень по науковій темі «Моделі і механізми соціально-економічного розвитку підприємств при стратегічному управлінні» (номер державної реєстрації 0113U002587 (2015-2020р.), науковий керівник д.е.н., професор Рогоза М.Є;

Проведення досліджень по науковій темі «Удосконалення механізмів систем та стратегій управління розвитком підприємств в умовах глобалізаційних процесів» (№ держ. реєстрації 0115U004413), термін 2015-2025 рр., науковий керівник д.е.н., професор Рогоза М.Є.;

Проведення досліджень по науковій темі «Логістичне управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства», , (№ держ. реєстрації№ 0111U005357 ) науковий керівник д.е.н., професор Перебийніс В.І.;

УЧАСТЬ У РЕДАКЦІЙНО - НАУКОВІЙ РОБОТІ (д.е.н., професор):

Робота у редакційній колегії “НАУКОВОГО ВІСНИКА ВНЗ УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"” (СЕРІЯ: “Економічні науки”) - http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/pages/view/redcol;

Робота у редакційній колегії наукового журналу “Вісник економічної науки України” (засновники журналу – Академія економічних наук Украины та Інститут економіки промисловості НАН Украины) - venu-journal.org/ru/редакционная-коллегия/

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ТА/АБО ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ, ЗАЛУЧЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ :

Експерт д.е.н., професор Рогоза М.Є.: Робота експертом наукових статей у програмному комітеті 36-ї Міжнародної конференція IBIMA; (Іспанія)https://u.pcloud.link/publink/: сертифікат на знак визнання послуг академічній спільноті, працюючи в Правління Міжнародного комітету 36-а Міжнародна конференція IBIMA; (Іспанія): This certificate is awarded to in recognition of services to the academic community by serving on the International Committee Board of the 36th IBIMA International Conference 4-5 November 2020 Granada, Spain ISBN: 978-0-9998551-5-7, IBIMA Conferences are indexed in Scopus since 2005 Engineering Village since 2005 Web of Science since 2006;

УЧАСТЬ У ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМІТЕТАХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ :

 • ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – -– Полтава : ПУЕТ, 2020, _ ПРОГРАМА X Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – режим достпу http://www.ek.puet.edu.ua/files/pr191120.pdf (Україна);
 • ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології», 2-4 березня 2022 року на базі кафедри бізнес аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, (факультет економіки та бізнес-адміністрування) (м.Київ, Україна) - http://feba.nau.edu.ua/2018-03-16-00-11-21;
 • ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств», ; 7 квітня 2022 року,, м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля, Список членів оргкомітету в збірнику з посиланням- (м.Дніпро, Україна),- ХІІІ-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-molodykh-vchenykh-ta-studentiv-formuvannia-mekhanizmiv-upravlinnia-iakistiu-ta-pidvyshchennia-konkurentospromozhnosti-pidpryiemstv.html;
 • ІІІ Дніпровських онлайн економічних академій «Соціально-економічні проблеми модернізації промислових регіонів», 13-15 квітня 2021 р., Національна академія наук України, Відділення економіки Придніпровський науковий центр, Донецький науковий центр , Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», Навчально-науковий інститут економіки промислового розвитку МОН та НАН України, Міжнародний центр дослідження соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації (Київ- Дніпро, 2021р.) -https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtsrvSHDHLQSsgjk1;

ДОПОВІДІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ :

Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Кузьменко О.К., Cтратегічне планування розвитку громад і територій як об’єкт навчального процесу/ М.Є.Рогоза, В.І.Перебийніс, О.К.Кузьменко/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). – С.327-330 -– Полтава : ПУЕТ, 2021./ (матеріали наукових конференції) - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590 ; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

Rohoza M.Ye., Smirnov F.V., Peculiarities of modeling the use of blockchane technology in product life cycle management at the enterprise /M.Ye.Rohoza, F.V.Smirnov/

Кузьменко О. К. Моделювання економічної динаміки складних систем з урахуванням невизначеності./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – C.248-252.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

Карнаухова Г. В., Недаєва М. О., Андрусенко А. О. Теоретичні підходи визначення цілі та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення в умовах інтеграційних процесів/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – C.51-53/ - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

Вергал К. Ю. Напрямки цифрової трансформації бізнесу/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – C.237-239. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

Рогоза М.Є., Рогоза В.М., Інформаційно-аналітичні технології аналізу управління економічним об’єктом/ М.Є. Рогоза, В.М. Рогоза/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). – С.116-120 -– Полтава : ПУЕТ, 2021. (матеріали наукових конференції)- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

М. Є. Рогоза, Т. І. Яковенко,А. І. Євтух, Теоретико-методичні підходи управління процесами розвитку науково-технологічного потенціалу економічного об’єкта/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). – С.113-116 -– Полтава : ПУЕТ, 2021./ (матеріали наукових конференції) - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590 ; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

Рогоза М.Є., Вівтовіченко Я.В., Класифікація проблем в інформаційному забезпеченні управління критичними бізнес-процесами/М.Є. Рогоза, Я.В. Вівтовіченко / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). – С.107-112. -– Полтава : ПУЕТ, 2021. (матеріали наукових конференції) - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590 ; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

Рогоза М.Є., Смірнов Ф.В.,Методичні підходи використання різнотипних контрактів в технології-blockchain для управління ланцюгом поставок/ М.Є. Рогоза, Ф.В. Смірнов/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). – С.213-216. -– Полтава : ПУЕТ, 2021. (матеріали наукових конференції) - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

Рогоза М.Є., Формування політики інноваційної активності економіки регіону та економічного району /Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). – С.103-107 -– Полтава : ПУЕТ, 2021. (матеріали наукових конференції)- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

Rogoza М.Y., Perebyinis V.І., Kuzmenko О.K., Theoretical and methodological tools for determination of dominant threats in information and analytical support of economic security/ Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference "Business Intelligence: Models, Methods And Techniques". March 3-5, 2021. - K .: NAU, 2021. - P.52-54.- http://feba.nau.edu.ua/images/conf-ec-2021/conf-2021.pdf; http://feba.nau.edu.ua/images/conf-ec-2021/1-13.pdf; (матеріали наукових конференцій)

Рогоза М.Є., Павлова В.А., Тенденції зміни кількості суб’єктів господарювання та їх вплив на ринок праці/ М.Є.Рогоза, В.А.Павлова, //Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: матеріали ХІІ міжнародної наково-практичної інтернет конференції молодих вчених та студентів 25 березня 2021 року,[Електронне видання]- Д.: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021.- С.230-232.- https://duan.edu.ua ; (матеріали наукових конференцій)

Перебийніс В. І., Рогоза М. Є., Кузьменко О.К., Європейська кластерна політика: досвід для України //Тези на пленум Спілки економістів України. -Київ, грудень 2020р.

Рогоза М.Є., Концептуальні підходи моделювання процесів діагностики економічної безпеки./ Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 9 грудня 2020 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ; голов. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2021: - С. 343-345.-режим доступу https://pl.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02;

Рогоза М.Є., Рогоза В.М., Особливості використання моделей діагностики загроз економічній безпеці в інтелектуальній інформаційній системі управління розвитком економічного об’єкта/Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – С.93-99. -– Полтава : ПУЕТ, 2020. – С.____. -режим доступу - http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2020.pdf або сайт http://ek.puet.edu.ua/, (матеріали наукових конференції);

Рогоза М.Є., Проблеми та перспективи розвитку та впровадження новітніх освітніх технологій у ЗВО в умовах турбулентності процесів діяльності. /Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – С.374-379. -– Полтава : ПУЕТ, 2020. – -режим доступу -http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2020.pdf або сайт http://ek.puet.edu.ua/, (матеріали наукових конференції);

Рогоза М.Є., Особливості формування науково-теоретичних підходів забезпечення економічної безпеки в умовах технологічних змін /Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – С.82-86. -– Полтава : ПУЕТ, 2020. – . -режим доступу - http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2020.pdf або сайт http://ek.puet.edu.ua/, (матеріали наукових конференції);
Перебийніс В. І. Капітал у бізнес-економіці: трансформація понятійно-категоріального апарату/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C.349 – 352. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Перебийніс В. І., Радченко Я. М., Савченко Ю. М. Основний капітал vs основні засоби: методологічні аспекти дослідження/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021 – C. .352-355. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Вергал К. Ю. Мережеві структури в торгівлі/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C.307-309/ -http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Карнаухова Г. В. Моделювання та прогнозування розвитку регіону/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021. C.183-185. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Кузьменко О. К. Моделі економічної динаміки/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C.135-137. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Лашко Б. В. (аспірант, науковий керівник д.е.н., професор Рогоза М.Є.) Теоретичні аспекти формування інформаційних потоків в інформаційно-аналітичному забезпеченні управління економічним об'єктом/Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.-C.55-57. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Іщенко І. С. (аспірант, науковий керівник к.е.н., доц. Вергал К.Ю.)Моніторинг впливу ризиків інвестиційного проєкту торговельного підприємства/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021/ -C.42-44/ -http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Вівтоніченко Я. В. (аспірант, науковий керівник д.е.н., професор Рогоза М.Є.), Економічні аспекти реалізації бізнескритичних процесів на прикладі платформ, що базуються на FPGA RADICS I&C PLATFORM / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021 -C.30- 32. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Рогоза М.Є., Столярчук В.М. Проблеми та перспективи розвитку медичного туризму в Україні. Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego: kolekcjа prac naukowych «ΛOГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa, 2020. Tom 1. – s. 47-49. DOI 10.36074/21.02.2020.v1.13 (матеріали наукової конференції);

В.І. Перебийніс, М.Є. Рогоза, Т.В. Косарева, Індустріальні фактори логістичного забезпечення аграрного сектора економіки/В.І. Перебийніс, М.Є. Рогоза, Т.В. Косарева / «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). – Х. : Монограф. – 2019. – с. 331.(матеріали наукових конференцій);

Рогоза М.Є., Перебийніс В.І. Інституційне забезпечення стратегування громад і територій як необхідний фактор забезпечення розвитку/Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали IХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-кон- ференції (м. Полтава, 21–23 листопада 2019 року). – С.175-179. -– Полтава : ПУЕТ, 2019. – С.175-179. -режим доступу - url: http://ek.puet.edu.ua/files/conf151119.pdf або сайт http://ek.puet.edu.ua/, (матеріали наукових конференції);

Рогоза М.Є. Сучасні виклики у підготовці фахівців: переваги та особливості впровадження проектних технологій / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали IХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 21–23 листопада 2019 року).-С.185-189.- – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С.185-189. –режим доступу - url:
http://ek.puet.edu.ua/files/conf151119.pdf або сайт http://ek.puet.edu.ua/, (матеріали наукових конференції);

Рогоза М.Є., Карнаухова Г.В., Формалізація процесів проектування інформаційних систем управління економічними об’єктами/М.Є. Рогоза, Г.В. Карнаухова // Матеріали міжнародного наукового симпозіуму «BIG DATA ANALITICS: моделювання та інформаційні технології». 20 березня 2019 року.- .- К.: КНТЕУ. – С. 64-67. (матеріали наукових конференцій);

Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Системні підходи формування Smart-освітнього середовища та модернізація інформаційних технологій якості процесів/М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс// Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем». 19-20 березня 2019 року.- К.: НАУ. – С.249-253. (матеріали наукових конференцій);

Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Сучасні проблеми розвитку територій і територіальних громад. / В.І.Перебийніс, М.Є.Рогоза. // Нова стратегія регіонального розвитку України: шлях до майбутнього: Матеріали ХІ Пленуму Правління Спілки економістів України. – К.: СЕУ, 2018. - С. 240-250.( (матеріали наукових конференцій));

Рогоза М.Є. , Столярчук В. М., Причинно-наслідкові аспекти впливу сучасної термінології у розвитку готельного господарства/ М.Є. Рогоза, В.М. Столярчук/Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матер. IV Міжнар. Наук.- практ.конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Черкаси). – Черкаси: Вид-ць О.М. Третяков, 2018. –(304 с.) –С.50-54; (матеріали наукових конференції);

Рогоза Н.Е., Кузьменко О.К., Моделирование конкурентоспособности предприятий в условиях развития интеграционных процессов//Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы: Сборник мат-лов международной науч.-практ. конф. в 4-х томах / Под общ. редакцией д. э. н., профессора Г.Е. Накиповой и д. ю. н., профессора Т.А. Ханова. – Қарағанды: КЭУК, 2018. Т. 4. – 425 с. (матеріали наукових конференції);

Іванов С.В., Перебийніс В.І., Вергал К.Ю., Проблемы развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов / Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы: Сборник мат-лов международной науч.-практ. конф. в 4-х томах / Под общ. редакцией д. э. н., профессора Г.Е. Накиповой и д. ю. н., профессора (матеріали наукових конференції);

Рогоза М.Є., Рогоза В.М., Інформаційні технології при процесному управлінні розвитком економічного об’єкта/Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали ХІ Міжнародного бізнес- форуму (Київ, 22 березня 2018 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – – С. 158-160.

            

Кафедрі, яка зараз має назву «Економіка підприємства та економічної кібернетики 15 років

            

ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ З НАУКОВЦЯМИ УНІВЕРСИТЕТА ім. АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ (м.ДНІПРО)

17 травня 2019 року РОГОЗА Микола Єгоровича, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики та ПЕРЕБИЙНІС Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики взяли участь у якості членів наукового комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітня історія України: аналіз етапів становлення» на базі Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), що є завершальним ІІ етапом Всеукраїнського конкурсу дослідних робіт школярів та студентів, присвяченого 28-й річниці незалежності України «Новітня історія України: аналіз етапів становлення». Плідна спільна робота в процесі конференції сприяла підвищенню якості та ефективності проведення наукових досліджень у контексті завдань економічного, політичного, правового та міжнародного розвитку України.

            

Наукова діяльність кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики з проблем аналізу, моделювання та проектування інформаційних систем

20 березня 2019 року науково-педагогічні працівники кафедри  Економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» взяли участь в роботі  Міжнародного симпозіуму «BIG DATA ANALYTICS: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», що проходив в Київському національному торговельно-економічному університеті (м.Київ).

Організатори симпозіуму:  Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет (Київ, Україна), Європейський університет інформатики та економіки у Варшаві (Варшава, Польща), Вища школа економіки та менеджменту у Братиславі (Братислава, Словаччина), Американський університет культури та освіти (Бейрут, Ліван), Центральноукраїнський національний технічний університет (Кропивницький, Україна).

Науково-педагогічні представники кафедри взяли участь у спільному обговоренні проблем і перспектив аналізу великих даних засобами моделювання та інформаційних технологій на пленарному засіданні та дискусійних платформах, на яких було представлено результати власних досліджень:

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 1:  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ДАНИХ.

Управління інформаційно-аналітичним забезпеченням економічного об’єкту. Вергал Ксенія Юріївна, директор Інституту економіки, управління та інформаційних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кандидат економічних наук, доцент; Рогоза Володир Миколайович, аспірант кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 2: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.

Формалізація процесів проектування інформаційних систем управління економічними об’єктами. Рогоза Микола Єгорович, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; Карнаухова Ганна Василівна, старший викладач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Цифрова економіка: перспективи та можливості. Кузьменко Олександра Костянтинівна, доцент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кандидат економічних наук, доцент

Результати досліджень та актуальність вирішених проблем, новизна отриманих результатів підтверджена відповідними сертифікатами

            

Результати наукової діяльності кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики з проблем «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем»

19 березня 2019 року науково-педагогічні працівники кафедри  Економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  предсавили дослідження соціоекономічних систем на Х Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціо-еколого-економічних систем», що відбулась в Національному авіційному університеті (м.Київ).

Організаторами конференції були  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ SHANTOU UNIVERSITY, CHINA UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA, POLSKA UNIVERSITY OF WSB IN GDANSK, POLSKA, кафедра економічної кібернетики НАУ.

До складу організаційного комітету конференції входив Рогоза Микола Єгорович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Метою конференції було наукова апробація результатів теоретичних і прикладних досліджень, які стосуються розробки та впровадження новітніх математичних методів та моделей в системи управління економічними процесами, формування концепції інтелектуального аналізу даних для прийняття управлінських рішень, моделювання соціоекологоекономічних систем, використання інформаційних технологій в умовах побудови цифрової економіки в Україні.

Результати  досліджень науково-педагогічних працівників кафедри були представлені на секціях :

СЕКЦІЯ 1.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Вергал К.Ю. Механізм процесно-орієнтованого управління інтеграцією підприємств.
Рогоза В.М. Інформаційно-аналітичні аспекти технологій управління розвитком економічного об’єкта в умовах інтеграційних процесів.

СЕКЦІЯ 3.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІОЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Гречка О. В. Інтегральна оцінка регіонального розвитку ринку автотранспортних послуг;
Кузьменко O.K., Пасічник В.В. Модель управління кадровим потенціалом.

СЕКЦІЯ 4.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Рогоза М.Є., Перебийніс В.І. Системні підходи формування smart- освітнього середовища та модернізація інформаційних технологій якості процесів

            

В рамках співпраці між Україною та Польщею по розвитку економічних процесів та освіти завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики, д.е.н., професор, академік академії економічних наук України, академік Міжнародної академії биоенерготехнологій, керівник Полтавського регіонального відділення академії економічних наук України, член Спілки економістів України експерт  Foundation Institute for International Cooperation Development (24-26/1 Kazimierza Wielkiego Street Poznan, Poland)  Рогоза Микола Єгорович 11-13 жовтня 2018 року взяв участь

у 40 ювілейній науковій конференції
«MODERNITY OF INDUSTRY AND SERVICES»
(ВІСЛА_КАТОВІЦЕ, ПОЛЬЩА),

організаторами та співорганізаторами якої були вищі навчальні закдади , наукові установи Польщі та України.

Організаторами Ювілейної конференції були:

 SCIENTIFIC SOCIETY OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT Department in Katowice;
UNIVERSITY OF ECONOMICS in Katowice Faculty of Management;
SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Organizaon and Management;

Серед співорганізаторів конференції були  Полтавський університет економіки і торгівлі (Poltava University of Economics and Trade), Академія Економічних наук України, Інститут економіки промисловості НАН України, Славянський державний педагогічний університет, Житомирський державний технологічний університет.

У складі наукового програмного комітету працював  завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.е.н., професор, академік академії економічних наук України, академік Міжнародної академії биоенерготехнологій, керівник Полтавського регіонального відділення академії економічних наук України, член Спілки економістів України, експерт  Foundation Institute for International Cooperation Development (24-26/1 Kazimierza Wielkiego Street Poznan, Poland)  заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України Рогоза Микола Єгорович.

Цілі та тематика конференції були такі:

Місце проведення( Place of the Conference):

Wisla Golebiewski Hotel
www.golebiewski.pl/wisla

На симпозіумі було представлено доповідь на секції «NAUKA I PRZEMYSŁ W DOBIE ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ (Prowadzący sesjç: Prof. dr hab. Kazimierz Pająk)» на тему:

«Perspectives of the Integration to European Scientific Space and Economic Structure Modernization of the Industrial Regions in Ukraine»,

співавторами якої були:

Prof. dr. hab. Oleksandr Amosha, Prof. dr hab. Viacheslav Liashenko,  Prof. dr hab. Mykola Rogoza, Prof. dr. hab. Sergii Ivanov.

            

На базі ВНС Укоопспілки Полтавському університеті економіки і торгівлі відповідно до п. 6.1. Статуту Академії економічних наук України і рішення Бюро Президії Академії економічних наук України (протокол № 2 від 12 квітня 2017 р.) було створено Полтавське обласне відділення у складі Академії економічних наук України. Керівником відділення призначений Рогоза Микола Єгоровича, академік АЕН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики  Полтавського університету економіки і торгівлі.

Наукова школа

Під керівництвом доктора економічних наук, професора, академіка АЕНУ Рогози Миколи Єгоровича на кафедрі економічної кібернетики постійно працює наукова школа «Формування механізмів ефективної діяльності підприємств, стратегій розвитку та їх моделювання».

В рамках наукової школи захистили дисертації:

 • докторську - завідувач кафедри економічної кібернетики Рогоза Микола Єгорович;
 • кандидатські - Скляр Артем Анатолійович, науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.; Гаркуша Сергій Володимирович, науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Коляденко Ю. Ю.; Вергал Ксенія Юріївна, науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.; Синенко Інна Анатоліївна, науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.; Кузьменко Олександра Костянтинівна, науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.

В докторантурі/аспірантурі навчаються: докторант - Роскладка А.А.; докторанти – здобувачі: Івченко Є.І., Педченко Н.С.; аспіранти: Книш С.І., Яременко О.В., Нестуля Ю.О., Павлій О.В., Бабич А.В., Бабич М.О., Іщенко Є.В., Тронь С.П., Паршина С.В., Сердюк І.О.

Науково-дослідна робота

Сьогодні значна кількість великих підприємств шукають вирішення у створенні власних спеціалізованих наукових підрозділів, які орієнтовані на розв’язування управлінських проблем. У результаті виникає необхідність у підготовці спеціалістів, озброєних сучасним інструментарієм інформаційних технологій та кількісних методів, що вимагає від підприємства вирішення задачі консолідації та створення власного наукового потенціалу.

Науковий підхід до моделювання соціально-економічних процесів та створення на основі розроблених моделей інформаційних систем є запорукою ефективного управління складними економічними об’єктами.

Наукова робота є частиною стратегічної мети діяльності кафедри економічної кібернетики і невід’ємною складовою діяльності кожного викладача професорсько-викладацького складу кафедри.

За час існування кафедри захистили дисертації:

докторські:

 • Рогоза Микола Єгорович - завідувач кафедри економічної кібернетики– червень 2006 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Ткаченко В.А.);
 • Роскладка Андрій Анатолійович – березень 2013 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є);
 • Педченко Наталія Сергіївна – березень 2013 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є);

кандидатські:

 • Скляр Артем Анатолійович – грудень 2008 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є);
 • Гаркуша Сергій Володимирович – червень 2009 р. (науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Коляденко Ю. Ю.).
 • Вергал Ксенія Юріївна – квітень 2010 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є);
 • Сененко Інна Анатоліївна – січень 2011 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.);
 • Кузьменко Олександра Костянтинівна – жовтень 2011 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.);
 • Чілікіна Тетяна Василівна – березень 2012 р. (науковий керівник к.ф.-м.н., доц. Ємець Є.М.);
 • Ольховський Дмитро Миколайович – листопад 2012 р. (науковий керівник к.ф.-м.н., доц. Ємець Є.М.);
 • Яременко Олександра Володимирівна – квітень 2013 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.);
 • Олексійчук Юрій Федорович – квітень 2014 р. (науковий керівник к.ф.-м.н., доц. Ємець Є.М.).

В рамках науково-дослідної роботи кафедри були виконані наступні науково-дослідні теми:

 • науково - дослідна робота за темою дисертаційного дослідження:: „Створення механізмів забезпечення ефективності функціонування промислових підприємств”, наук. керівник к.т.н., доцент Рогоза М.Є.;
 • програмне забезпечення тестової системи, наук. керівник доц. Клименко В.І.;
 • розробка та впровадження в експлуатацію програмного комплексу „Акціонерні збори” з метою реєстрації учасників зборів акціонерних товариств та оброблення результатів голосування, науковий керівник доцент Крещенко Л.Ф.;
 • розробка та впровадження програмного засобу „Обмін акцій” для обліку обміну акцій акціонерного товариства в результаті його поділу або злиття, керівник доцент Крещенко Л.Ф.;
 • розробка та впровадження в експлуатацію програмного комплексу „Дивіденди по розрахунку та обліку виплати дивідендів власникам цінних паперів акціонерних товариств, науковий керівник Крещенко Л.Ф.;
 • розробка та впровадження тренінго-контролюючої системи для курсу “Проектування баз даних”, науковий керівник доц. Крещенко Л.Ф.;
 • розробка та впровадження у віртуально-тренінгову систему „SITA” навчально-методичного комплексу з дисципліни „Економіко-математичне моделювання”, науковий керівник доц. Негребецька Л.А.;
 • формування механізмів та систем стратегій інноваційного розвитку підприємств споживчої кооперації, науковий керівник: д.е.н, професор, академік АЕНУ Рогоза М.Є.; виконавці: доц. Негребецька Л.А., ас. Вергал К.Ю., ас. Кузьменко О.К.; номер державної реєстрації - 0108v000096;
 • механізми управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації, науковий керівник: д.е.н, професор, академік АЕНУ Рогоза М.Є.; виконавці: доц. Негребецька Л.А., ст. викладач Карнаухова Г.В., ас. Сененко І.А., номер державної реєстрації - 0109v003892;
 • процеси та їх моделі в управлінні вищим навчальним закладом, науковий керівник: д.е.н, професор, академік АЕНУ Рогоза М.Є.; виконавці: доцент Роскладка А.А., доцент Козир О.О., ас. Шевченко С.В., ас. Шевченко К.І., номер державної реєстрації - 0110v002212.

За час свого становлення та самоствердження кафедра економічної кібернетики провела ряд наукових конференцій та засідань Круглих столів з провідними науковцями, а саме:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю" 22-23 жовтня 2009 року;
 • I-III Всеукраїнські науково-практичні Інтернет – конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» 2011-2013 роки;

Засідання Круглих столів за участю:

 • Лисенка Ю. Г. - члена-кореспондента НАН України, завідувача кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету, д.е.н., професора;
 • Ткаченка В. А. – Президента Міжнародної академії біоенерготехнологій, головного наукового співробітника інституту розвитку економіки та суспільства Дніпропетровського університету економіки і права, д.е.н., професора;
 • Рамазанова С. К. - декана факультету управління, завідувача кафедри економічної кібернетики Східноукраїнського національного технічного університету імені Володимира Даля, професора, д.т.н., д.е.н., академіка Міжнародної академії інформатизації, Міжнародної академії наук екологічної безпеки, Академії економічних наук України, члена-кореспондента Академії технологічних наук України, заслуженого Діяча науки і техніки України;
 • Іванова М. М. - проректора по науково-педагогічній роботі Класичного приватного університету м. Запоріжжя, директора інституту управління КПУ, д.е.н., професора;
 • Андрієнка В.М. - завідувача кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету, д.е.н., професора;
 • Крисанова Д. Ф. – провідного наукового співробітника ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, д.е.н., професора;
 • Лепи Р. М. – зав. відділом Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., професора;
 • Сергєєвої Л. Н. - зав. кафедри економічної кібернетики та статистики Приватного класичного університету м. Запоріжжя, д.е.н. професора;
 • Харченка О.А. - зав. кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем КНТЕУ, к.т.н. доцент.

На кафедрі систематично ведеться студентська наукова робота під керівництвом досвідчених фахівців провідних дисциплін, результати якої доповідаються на щорічних науково-дослідних конференціях нашого ВНЗ та за його межами, зокрема:

 • VI науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, березень 2009 року;
 • II міжвузівська науково-практична студентська конференція „Формування механізмів управління якістю підвищення конкурентоспроможності підприємств», квітень 2009 року;
 • VII науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, Чернігів, березень 2010 року;
 • XXXII-XXXVII наукові студентські конференції ПУЕТ (ПУСКУ), секція економічної кібернетики “Прикладні проблеми сучасної економіки” 2009-2014 роки.

Участь у роботі науково-методичних, науково-практичних та інших конференціях, круглих столів, науково-практичних семінарів, які проводяться іншими кафедрами університету та за його межами у 2016-2017 нр

 • VІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки (ІСН-2017)» (м. Полтава, ПУЕТ)-Є.М. Ємець к.ф.-м.н., професор; О. О. Ємець, Ол-ра О. Ємець, С. В. Ванжа-Многогранник сполучень з необмеженими повтореннями: симплексна форма-16-18 березня 2017 р.
 • Международная научно-практическая конференция, посвященная 26-ой годовщине Комратского государственного университета: «Наука, образование, культура» (м. Комрат, Молдова)-Безпарточний М.Г. д.е.н., доцент-Формирование инновационно-инвестиционной модели развития предприятий розничной торговли Украины-10 февраля 2017 года
 • Всеукраїнська наукова конференція за міжнародною участю «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства» (м. Кременчук).-Безпарточний М.Г. д.е.н., доцент-Концептуальні аспекти дослідження рівня розвитку підприємств торгівлі-25-26 листопада 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» (м. Київ, університет «Україна»).-Безпарточний М.Г. д.е.н., доцент-Обґрунтування чинників забезпечення ефективного функціонування підприємств торгівлі-19-20 квітня 2017 р.
 • The 15 International Scientific Conference Information Technologies and Management 2017 (Riga: ISMA University).-Безпарточний М.Г. доцент, д.е.н., доцент; V. Riashchenko, Zh. Kleschevnikova,  R. Seifullajevs, L. Kalyta-Marketing in social entrepreneurship -27-28 April 2017.
 • Международная научно-практическая дистанционная конференция «Таджикистан и современный мир: актуальные проблемы развития инновационной экономики» (г. Душанбе: Сумани Кудрат).-Вергал К.Ю. к.е.н., доцент-Механизм управления интеграционными процессами торговых предприятий-2-3 июня 2017 года
 • Международная научно-практическая дистанционная конференция «Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и Польше» (г. Душанбе).-Вергал К.Ю. к.е.н., доцент-Исследование эффективности интеграционных процессов предприятия на основе методов нечеткой логики-23-24 декабря 2016 года
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» (м. Луцьк, Луцький НТУ).-Вергал К.Ю. к.е.н., доцент-Передумови інтеграції підприємств-8 грудня 2016 р.
 • Міжнародна науково-методична конференція «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (м. Тернопіль, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя).-Вергал К.Ю. к.е.н., доцент-Оцінювання ефективності інтеграційних процесів торговельних підприємств-21-22 жовтня 2016 р.
 • Міжнародна науково-методична конференція “Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи” (м. Умань).-Кононец Н.В. д.пед. н.-Декомпозиція інформаційних систем розробки електронних освітніх ресурсів - 13-14 жовтня 2016 р.
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція«Людина, природа, техніка у ХХІ столітті» (м. Полтава).-Кононец Н.В. д.пед. н.-Стратегічні завдання ресурсно-орієнтованого навчання студентів аграрних коледжів-17-18 листопада 2016 р.
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (м. Полтава, АКУП ПДАА).- Кононец Н.В. д.пед. н., Балюк В.О. ст. викладач-Розвиток інформаційно-освітнього середовища навчального закладу -20–24 лютого 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (м. Полтава, АКУП ПДАА).- Кононец Н.В. д.пед. н., Балюк В.О. -Ресурсно-орієнтоване навчання як освітня політика в контексті євроінтеграції -20–24 лютого 2017 р.
 • ХVI Міжнародна науково-практична конференція “Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості” та Всеукраїнський науково-практичні семінари “Управлінська майстерність керівника навчального закладу”, “Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації”, “Управління інноваційною діяльністю в освіті та виробництві” (м. Полтава, Полтавський НПУ імені В.Г.Короленка).-Кононец Н.В. д.пед. н.-Формування медіаграмотності студентів: функціональне читання-13–14 березня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі” XХІV Каришинські читання (Полтава, Полтавський НПУ імені В.Г.Короленка).-Кононец Н.В. д.пед. н.-Тенденції розвитку інформаційно-освітнього середовища навчального закладу у контексті ресурсно-орієнтованого навчання-18–19 травня 2017 р.
 • Науково-практичний семінар «Проблеми та перспективи фінансової децентралізації в Україні», (м. Полтава, ПУЕТ).-Олексенко Л. В. к.е.н., доцент-Проблеми та перспективи децентралізації в Україні-20 жовтня 2016 р.
 • І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація», (м. Полтава, ПУЕТ).-Олексенко Л. В. к.е.н., доцент-Анкетне опитування як інструмент досліджень проблем модернізації та кооперації-1 листопада 2016 р.
 • Науково-практичний Круглий стіл «Потенціал кооперації та підприємництва фермерських господарств – основа розвитку сільської територіальної громади (м. Полтава, Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації).-Перебийніс В.І. д.е.н., професор-Форми кооперації сільських товаровиробництв-21 червня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Маловуглецева економіка в розвитку регіону «Великопольський» (м. Познань, Польща, Фундація «Інститут розвитку міжнародного співробітництва», Державний економічний університет).-Перебийніс В.І. д.е.н., професор-Енергоефективні стратегії розвитку регіону-8 вересня 2016 р.
 • 25-а річна Центрально-Європейська міжнародна конференція «ЕСОpole-16» (м. Закопане, Польща, Опольський державний університет).-Перебийніс В.І. д.е.н., професор-Розвиток виробництва біогазута потенціал використання.-5-8 жовтня 2016 р.
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людино-розмірність, духовність, партнерство, кооперація» (м. Полтава, ПУЕТ).-Перебийніс В.І. д.е.н., професор-Розвиток обслуговуючої кооперації: проблеми і перспективи.Анкетне опитування як інструмент досліджень проблем модернізації та кооперації-1 листопада2016 р.
 • VIII Всепольський фестиваль екоенергії в Ополі (м. Ополе, Польща, Фонд розвитку екоенергії «Зелений фенікс» ).-Перебийніс В.І. професор, д.е.н., професор-Оцінка потенціалу виробництва і використання біогазу-6-8 грудня 2016 р.
 • Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» (г. Комрат, Комратский государственный университет).-V. Ivanova, E. Ivanova- Information means of forming image of ukraine by tourism enterprises-10 февраля2017 г.
 • International scientific conference “Dylematy 2017” (Warsaw, Poland).-V. Ivanova -Advertisement as a means of reducing the information asymmetry for tourist enterprises-22 may 2017 р.
 • International scientific conference “Economy and management: modern transformation in the age of globalization” (Klaipeda).-Іванова В. В. д.е.н., профессор; Іванова О. М.-Знання як основа формування людського капталу-24 march 2017
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку туризму в Україні та світі» (м. Луцьк, Луцький НТУ).-Іванова В. В. д.е.н., профессор; -Розвиток туризму як територіальний аспект розвитку економіки: інформаційна підтримка-18-19 травня 2017 р.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція „Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта” (м. Полтава, ПУЕТ)-Перебийніс В.І. д.е.н., професор-Соціальна складова професійної компетентності працівника.-14-15 березня 2017 р.
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція „Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” (м. Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка)-Перебийніс В.І. д.е.н., професор-Проблеми і перспективи розвитку вантажного автомобільного транспорту України -7 квітня 2017 р.
 • Конгрес вчених економістів-аграрників „Актуальні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій в Україні” (м. Київ, ННЦ „Інститут аграрної економіки”)-Перебийніс В.І. д.е.н., професор-Життєвий цикл сільського населеного пункту-1 червня 2017 р.

Основні наукові публікації викладачів кафедри:

 • Рогоза М.Є. Управління промисловими підприємствами: соціально-економічні чинники та особливості організації. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 281 с.
 • Рогоза М.Є., Скляр А.А. Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економетрично-інформаційні системи і моделі. Монографія // - Полтава: ПУСКУ, 2009. – 117 с.
 • Рогоза М.Є., В.П Антонюк, С.С. Аптекар, Н.А. Балтачева та ін.; за заг. Ред. В.І. Ляшенка. Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні/ Механізм адаптації підприємств до зовнішнього середовища через реструктуризацію. Монографія // ТОВ «Юго-Восток Лтд», Донецьк, 2010. – 414 с. – (С. 215-226).
 • Рогоза М.Є., В.А. Ткаченко, Б.І. Холод та ін. Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України: наук.-концепт. Альманах у 7 книгах. – Д.: Моноліт, 2010. – Кн. 4: Ініціативна інтелектуальна творча діяльність в основі розвитку: монографія. - 360 с.
 • Рогоза М.Є., В.А. Ткаченко, Б.І. Холод, Я.Г. Берсуцький та ін. Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України: наук.-концепт. Альманах у 7 книгах. – Д.: Моноліт, 2010. – Кн. 5: Ініціативна інтелектуальна творча діяльність в основі розвитку: монографія. - 448 с.
 • Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку засобами теорії графів// Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 235: В 4 т. – Т. IІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ,  2008. – 272 с.
 • Рогоза М.Є., Яременко О.В. Оптимізація механізму внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств споживчої кооперації// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». Полтава: ПУСКУ.  -  2010. – № 1(40). – С. 128 -131.
 • Рогоза М.Є., Педченко Н.С., Сапога Т.В. Поглиблення фінансового моніторингу ділової активності засобами маркетингового аналізу// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». Полтава: ПУСКУ.  -  2010. – № 2(41). – С. 183 -192.
 • Івченко Є.І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств: інформаційно-комунікаційні технології // Науковий вісник ПУСКУ. Серія «Економічні науки». - Полтава, РВВ ПУСКУ.-2008.-№1(26). - С.112-117.
 • Івченко Є.І. Економічні проблеми стабілізації діяльності підприємств споживчої кооперації України // Торгівля і ринок України: тематичний збірник наукових праць. Головний редактор О.О. Шубін.-Донецьк, ДонНУЕТ.-2008.-Вип.26, Т.1.-С.49-54.
 • Івченко Є.І. Інформаційно-комунікаційні технології як ключовий фактор управління інноваційним розвитком підприємств // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. - Харків, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».-2008.-№4(4). - С.80-91.
 • Івченко Є.І. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в системах управління підприємств: аспект впровадження // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.- Вип. 257: в 7т.-Т.VІ.-С.1457-1464.
 • Івченко Є.І. Методологія синтезу систем управління підприємств споживчої кооперації України // Економічний простір. Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ, ПДАБА, 2009.-№24.-С.309-315.
 • Івченко Є.І. Конкурентоздатність підприємств: стан і тенденції розвитку інформаційного середовища // Науковий вісник ПУСКУ. Серія «Економічні науки».- Полтава, РВВ ПУСКУ.-2009.-№2(33).-С.51-56.
 • Івченко Є.І. Пріоритети розвитку електронного бізнесу підприємств // Економічні інновації. Збірник наукових праць.-Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009.-Вип. 36.-С.435-444.
 • Івченко Є.І. Методика аналізу систем управління підприємств споживчої кооперації України // Економіка розвитку. Науковий журнал. - Харків, видавництво ХНЕУ, 2009.-№3(51).-С.73-75.-ISSN 1683-1042.
 • Івченко Є.І. Головні пріоритети захисту економічних інтересів України: інноваційна діяльність // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Збірник наукових праць. «Економічні науки».- Чернівці, Технодрук, 2009.-С.306-315.-ISBN 978-966-8658-63-1.
 • Івченко Є.І. Інформаційно-комунікаційні технології для управлінського обліку на підприємствах // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ.-Вип.6: Економічні науки. - Тернопіль, вид. ТНЕУ «Економічна думка», 2010.-С.28-31.-ISSN 1993-0259.
 • Івченко Є.І. Сучасні підходи до використання мобільного зв’язку в управлінні підприємствами. Початок. // Науковий вісник ПУСКУ. Серія «Економічні науки».-   Полтава, РВВ ПУСКУ.-2010.-№1(40).-С.90-97.
 • Івченко Є.І.  Методологічні аспекти впровадження мобільного зв’язку для управління підприємствами // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць Харківського інституту банківської справи університету банківської справи НБУ.-Вип. 1(8).-Ч.ІІ.-Харків: видавн. ХІБС УБС НБУ, 2010.-С.83-90.
 • Івченко Є.І. Сучасні підходи до використання мобільного зв’язку в управлінні підприємствами. Продовження. // Науковий вісник ПУСКУ. Серія «Економічні науки».- Полтава, РВВ ПУСКУ.-2010.-№2(41).-С.90-95.
 • Івченко Є.І. Стан і перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних систем підприємств споживчої кооперації // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал.-№ 2, Т.3(150). - Економічні науки.-Хмельницький, ПП Ковальський, 2010.-С.76-80.
 • Роскладка А.А., Емец А.О. Решение одной комбинаторной задачи упаковки с учетом неопределенности данных, описанной нечеткими числами // Радиоэлектроника и информатика.-2007.- № 3. - С. 95-103.
 • Роскладка А.А., Емец О. А. О комбинаторной оптимизации в условиях неопределенности //  Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 5. – С. 35-44.
 • Роскладка А.А., Павленко Т. М Методика оцінки географічного положення з точки зору його вигідності для туристично-рекреаційної діяльності // Часопис соціально-економічної географії. - 2009, №7. - С. 39-45.
 • Роскладка А.А. Особливості функціонування інноваційного вищого навчального закладу в сучасних умовах //  Збірник наукових праць Національного університету податкової служби України (електронне фахове видання). - №2, 2010. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/.
 • Роскладка А.А. Системні підходи до управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринкової економіки  //  Бізнес-інформ. -  №4(2), 2010. - С. 90-92.
 • Роскладка О.В., Ємець О.О. Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування: Монографія // – Полтава: ПУСКУ, 2006. ­– 129 с. 
 • Роскладка О.В. Прогнозування діяльності підприємства із застосуванням нейронно-мережевих технологій //  Матеріали міжнародної інтернет-конференції „Інформаційні системи та технології управління” (12 жовтня  2009 р, м. Донецьк ). – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 50-51.
 • Вергал К.Ю. Інноваційний розвиток підприємства через інтеграцію стратегічного та інноваційного менеджменту // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 1 (15). – С. 162–164.
 • Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Оптимізація процесу формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства: нечіткий багатокритеріальний аналіз // Модели управления в рыночной экономике : Сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2008. – Спец. вып. – С. 399–405.
 • Вергал К.Ю. Теоретико-методологічні основи розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства // Управління розвитком. – №19. – 2008.– С.27-28.
 • Вергал К.Ю. Комплексна модель стратегічного інноваційного розвитку підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 240: В 5 т. – Т. I. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2008. – С. 41- 47.
 • Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку засобами теорії графів// Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 235: В 4 т. – Т. IІІ. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2008. – С.544-550.
 • Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Роль та сутність стратегії інноваційного розвитку в системі загальної стратегії управління діяльністю підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 228: В 4 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2007. –С.968-972.
 • Кузьменко О.К. Механізм розподілу потенціалу підприємства. Матеріали VІ  Міжнародної науково – практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України»: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – Т. 3. – 99с. – с. 35-37.
 • Рогоза М.Є., Кузьменко О.К. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Управління проектами інформатизації». Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю» (22-23 жовтня 2009 року). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 282с. – с. 250-253.
 • Рогоза М.Є., Кузьменко О.К. Тенденції та особливості управління розвитком підприємств        // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 256: В 10 т – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 304с. – С. 714-721. 
 • Кузьменко О.К. Синтез підходів до управління розвитком підприємств / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання» (11-12 березня 2010). – Сімферополь, 2010. – 451с. - с. 71-73.  
 • Рогоза М.Є., Кузьменко О.К. Моделювання механізму нарощування потенціалу розвитку підприємства. Тези доповідей. ХV Всеукраїнської науково – методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики» (4-8 травня 2010 р. м. Євпаторія). – Луганськ - Євпаторія, 2010. – 250с. – с. 168-169. 
 • Рогоза М.Є., Кузьменко О.К. Сучасний стан будівельних підприємств Полтавської області: проблеми, динаміка, чинники впливу // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 261: В 7 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 254-261.
 • Ємець Є.М. Формування портфеля цінних паперів з мінімізацією ризику та максимізацією прибутковості як задача комбінаторної оптимізації // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наук. праць. Вип. 190: В4 т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. С. 917-922.
 • Ємець О.О., Ємець Є.М., Олексійчук Ю.Ф. Задача формування портфеля цінних паперів: математична модель та розв’язання// Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 251, т.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - С. 242-247.
 • Емец О.А., Емец Е.М. Модификация метода комбинаторного отсечения в задачах оптимизации на вершинно расположенных множествах // Кибернетика и сист. анализ. – 2009. – №5. – С. 129-136.
 •  Ємець О.О., Ємець Є.М., Ольховський Д.М. Оптимізація лінійної функції на переставленнях: перетворення переставного многогранника до вигляду, необхідного для використання в алгоритмі Кармаркара // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2010. - № 2. – С. 43-49.
 • Емец О. А., Емец Е.М., Чиликина Т.В. Комбинаторное отсечение при решении оптимизационных нелинейных условных задач на вершинно расположенных множествах // Проблемы управления и информатики. – 2010 – №3. – С. 86-93.
 • Емец О. А., Емец Е.М., Чиликина Т.В. Математическая модель задачи оптимизации одной многопроцессорной вычислительной системы и ее решение // Проблемы управления и информатики. – 2011 – №1. – С. 63-68.
 • Ємець Є.М. Економіко-математичні лінійні умовні моделі комбінаторної оптимізації на переставленнях і їх розв’язування / Є. М. Ємець, О. О. Ємець, Т. О. Парфьонова, Т. В. Чілікіна // Науковий вісник ПУЕТ: Сер. Економічні науки – 2010. – №5(44), ч.ІІ. – С.180 – 184.
 • Ємець О.О. Другий метод комбінаторного відсікання в задачах на переставленнях та його програмна реалізація / О. О. Ємець, Є. М. Ємець , Д. М. Ольховський, Т.О. Парфьонова // Штучний інтелект. – 2011. – №1. – С.161-167.
 • Ємець О.О. Знаходження максимального потоку в мережі з додатковими комбінаторними обмеженнями / О. О. Ємець, Є. М. Ємець, Ю. Ф. Олексійчук // Таврійський вісник інформатики і математики. – 2011. – №1. – С.43-50.
 • Ємець О.О. Розв’язування лінійних умовних задач комбінаторної оптимізації на переставленнях / О.О. Ємець, Є.М. Ємець, Т.О. Парфьонова, Т.В. Чілікіна // Штучний інтелект. – 2011. – №2. – С.131-136.
 • Емец О.А. Прямой метод отсечений для задач комбинаторной оптимизации с дополнительными ограничениями / О.А. Емец, Е.М. Емец, Ю.Ф. Олексийчук // Кибернетика и сист. анализ. – 2011. – №6. – С. 116-124.
 • Ємець О.О. Прямий метод відсікання для задач комбінаторної оптимізації на розміщеннях / О. О. Ємець, Є. М. Ємець, Ю.Ф. Олексийчук // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-матем. науки. – 2011, №1. – С.36-43.
 • Ємець О.О. Оптимізаційні задачі на переставленнях: метод комбінаторного відсікання з використанням алгоритму Кармаркара. / О.О. Ємець, Є.М. Ємець, Д.М. Ольховський // Наукові записки НаУКМА. Серія: Комп’ютерні науки. – 2011. – Т. 125. – С. 61-63.
 • Ємець Є.М. Економіко математичні моделі нелінійної умовної оптимізації на переставленнях: метод гілок і меж / Є. М. Ємець, О. О. Ємець, Т. О. Парфьонова, Т. В. Чілікіна // Науковий вісник ПУЕТ: Сер. Економічні науки – 2011. – №3(48). – С. 107 – 113.
 • Ємець Є.М. Транспортні задачі на переставленнях та їх розв’язування другим методом комбінаторного відсікання / Є.М. Ємець, О.О. Ємець, Т.О. Парфьонова, Д.М. Ольховський // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць.– Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 264, т. VI. – С. 1449-1457.
 • Емец О.А. Метод анализа графа перестановочного многогранника для линейных условных оптимизационных задач с реализацией для многопроцессорной системы / О.А. Емец, Е.М. Емец, Д.Н. Ольховский // Проблемы управления и информатики. – 2012 – №3. – С. 46-55.
 • Емец Е.М. NP-трудность комбинаторной задачи нахождения максимального потока / Е.М. Емец, Ю.Ф. Олексийчук // Таврический вестник информатики и математики. – 2012, №2. – С.36-44.
 • Ємець О.О. Комбінаторна задача знаходження максимального потоку та метод гілок та меж для її розв’язування / О.О. Ємець, Є.М. Ємець, Ю.Ф. Олексийчук // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-матем. науки. – 2012, №1. – С. 91-98.
 • Ємець О.О. Жадібний метод розв’язання комбінаторної задачі знаходження максимального потоку в мереж / О.О. Ємець, Є.М. Ємець, Ю.Ф. Олексийчук // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Фіз.-матем. науки. Збірн. наук. праць. – 2012 – Вип. 7. – Кам’янець-Поділ. Нац. ун-т ім. Івана Огієнка, ІК ім В.М.Глушкова НАНУ. – С. 93-99.
 • Емец О.А. Решение линейных условных полностью комбинаторных оптимизационных задач на перестановках методом ветвей и границ / О.А. Емец, Е.М. Емец, Т.А. Парфенова, Т.В. Чиликина // Кибернетика и сист. анализ. – 2013. – №2. – С. 121–138.
 • Ємець О.О. Розв'язування економіко-математичних моделей у вигляді задачі оптимізації на переставленнях з використанням графа переставного многогранника / О. О. Ємець, Є. М. Ємець, Д. М. Ольховський // Науковий вісник ПУЕТ: Сер. Економічні науки – 2011. – №6 (51), ч. 1. – С.195 – 197.
 • Ємець О.О. Поліноміальний метод наближеного розв’язання комбінаторної задачі знаходження максимального потоку в мережі / О.О. Ємець, Є.М. Ємець, Ю.Ф. Олексийчук // Доповіді НАНУ - 2013. - № 4. – С. 33-37.
 • Yemets O.A., Yemets Ye.M. A modification of the method of combinatorial truncation in optimization problems over vertex-located sets // Cybernetics and Systems Analysis – 2009 – V. 45, № 5. – P. 785-791.
 • Yemets O.A, Yemets E.M., Chilikina T.V. Combinatorial Cutting while Solving Optimization Nonlinear Conditional Problems of the Vertex Located Sets// Journal of Automation and Information Sciences. –2010. – Vol. 42 – № 5 – Р. 21–29.
 • Yemets O.A, Yemets E.M., Chilikina T.V. Mathematical Model for Optimization Problem of One Multiprocessing Computer System and Its Solution // Journal of Automation and Information Sciences. –2011. – Vol. 43 – № 1 – Р. 65–71.
 • Iemets O.O. Direct cut-off method for combinatorial optimization problems with additional constraints / O.O. Iemets, Ye.M. Yemets and Yu.F. Oleksiichuk// Cybernetics and Systems Analysis – 2011 – V. 47, № 6. – P. 932-940.
 • Iemets O.A. Method of Analysis of the Permutable Polyhedron Graph for Linear Conditional Optimization Problems with the Implementation for a Multiprocessor System / Oleg A. Iemets , Yelizaveta M. Yemets, Dmitriy N. Olhovskiy // Journal of Automation and Information Sciences. – 2012. – Vol. 44, №6. – Р. 51–60.
 • Iemets O.O. Solving Linear Conditional Completely Combinatorial Optimization Problems on Permutations by the Branch and Bound Method / O.O. Iemets, Ye.M. Yemets, T.A. Parfonova, T.V. Chilikina // Journal of Automation and Information Sciences. – 2013. – Vol. 49, № 2 – Р. 264-278.

Наукові видання за 2016-2017нр

Монографії

 1. Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем-Рогоза М.Є. професор; Ткаченко В.А. , Войт СН., Холод Б.И.-Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 25 д.а.-2016 р.
 2. Основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу (з досвіду аграрних коледжів)-Кононец Н.В. д.пед.н.-Полтава : ПУЕТ, 31,63 д.а.-2016 р.
 3. Management and strategies of financial activities of trade enterprises // Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph-M. Bezpartochnyi; Zivitere Marga,Riashchenko Viktoriia-ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 0.93 д.а.-2016 р.
 4. Specific features of personnel management system of trade enterprises // Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph-M. Bezpartochnyi; Zivitere Marga,Riashchenko Viktoriia-ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 0,42 д.а.-2016 р.
 5. Creating a marketing strategy on agriculture market // Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business: collective monograph-M. Bezpartochnyi; ZivitereMarga,RiashchenkoViktoriia-ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 0,99 д.а.-2017 р.
 6. Organizational and legal aspects of free trade zone between Ukraine and the European union // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects: collective monograph-M. Bezpartochnyi; ZivitereMarga,RiashchenkoViktoriia-ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 0,57 д.а.-2017 р.
 7. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст // Підрозділ у колективній монографії. Факторно-критеріальна модель оцінювання результативності існуючого механізму маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі-Яковенко Т.І., асистент, Н.В. Карпенко, М.В. Макарова, В.І. та ін.-Київ: Центр учбової літератури, 0,56 д.а.-2016 р.
 8. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. -Перебийніс В.І. професор, д.е.н., професор; Н.В. Карпенко, М.В. Макарова, В.І. та ін.-Київ: Центр учбової літератури, 15,75 д.а.-2016 р.
 9. Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. -O. Stefanyuk, O. Nestorenko, T. Pokusa, and others-The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. –ISBN 978-83-62683-96-3, 21,75 д.а.-2017 р.
 10. Economic transformation in Ukraine: comparative analysis and European experience -Перебийніс В. І., професор-Warsaw, Consilium Sp.zo.o., 2017, 158 p. (0,7 д.а.)-2017 р.

Статті у фахових виданнях

 1. Концептуальні засади інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління торговельними підприємствами-Рогоза М.Є. професор; Тронь С.П. аспірант-Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки-2016-№ 16(3), 0,31 д.а.-2016 р.
 2. Модернізація економіки України у контексті неоіндустріальних перетворень (Modernization of the Ukrainian economy in the context of neoindustrial transformation. ).-Рогоза М.Є. професор;Кузьменко О.К. доцент-Вісник Економічної науки України/ Науковий журнал- 2017 № 1 (32)-Київ, 0, 38 д.а.-2017 р.
 3. Обґрунтування стратегічних рішень розвитку споживчої кооперації методами когнітивного моделювання-Рогоза М.Є. професор;Кузьменко О.К. доцент;Іванов С.В.-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Серія «Економічні науки». – Полтава : РВВ ПУЕТ, – № 1 (73), 0,38 4д.а.-2016 р.
 4. Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - Рогоза М.Є. професор;Кузьменко О.К. доцент;Іванов С.В.-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Серія «Економічні науки». – Полтава : РВВ ПУЕТ,– № 5 (73), 0,38 д.а.-2016 р.
 5. Концепція соціальної держави як теоретична база розвитку сільських територій - Рогоза М.Є. професор;Перебийніс В.І. професор;Іванов С.В.-Економічний вісник Донбасу Economic Herald of the Donbas Науковий журнал № 1 (43), 0,31 д.а.-2016 р.
 6. Аrchitecture of multi-agent systems of integrated commercial structure in the conditions of globalization -M. Rogoza; Kseniia Vergal, Sergii Ivanov-European Cooperation : International Collection of scientific proceedings. – 2016. – Vol 8. – No 15. – pp. 39-47, 0,5 д.а.-2016 р.
 7. Обґрунтування сучасного інструментарію формування ефективної цінової політики підприємств роздрібної торгівлі // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць-Безпарточний М.Г., доцент-Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, вип. 20,  0,68 д.а.-2016 р.
 8. Передумови інтеграції торговельних підприємств-Вергал К.Ю., доцент-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. № 4 (71), 0,44 д.а. -2016 р.
 9. Передумови формування інтегрованих структур на сільських територіях - Рогоза М.Є. професор;Вергал К.Ю., доцент;Іванов С.В.-Європейський вектор економічного розвитку. № 1 (20), 0,69 д.а.-2016 р.
 10. Organizational development of agro-industrial complex on basis of cooperation and integration-Олексенко Л.В. доцент-Економічний вісник Донбасу Economic Herald of the Donbas Науковий журнал № 1 (43), 1,0 д.а.-Грудень 2016 р.
 11. Модель оцінювання ефективності технологій інформаційного забезпечення-Тронь С.П. аспірант-Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки Вип. 18. – Ч. 2, 0,19 д.а.-2016 р.
 12. Аналіз інформаційного забезпечення торговельних підприємств -Тронь С.П. аспірант-Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - Вип. 7. – Ч. 3., 0,25 д.а.-2016 р.
 13. Моделювання ефективності інформаційного забезпечення провесно-орієнтованого управління торговельним підприємством -Тронь С.П. аспірант-Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпро: Серія: ПДАБА, 2016. – № 110., 0,69 д.а.-2016 р.
 14. The mechanism for synthesis of informative providing for trading enterprises activity-based management -Тронь С.П. аспірант-Central European journal for science and research. – 2016/ - № 16(29)., 0,38 д.а.-2016 р.
 15. Сучасні тенденції розвитку маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі - Яковенко Т.І. асистент, аспірант-Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. –Т. 21. – Вип. 2., 0,31 д.а.-2016 р.
 16. Моделювання ефективності маркетингової діяльності на основі інтегрального показника розвитку підприємств рекламної галузі -Яковенко Т.І. асистент, аспірант-Науковий вісник Ужгородського  національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Вип. 8.- Ч. 2., 0,31 д.а.-2016 р.
 17. Науково-методичний підхід до розробки та впровадження маркетингової стратегії у діяльність підприємств рекламної галузі -Яковенко Т.І. асистент, аспірант, Педченко Н.С.- Бізнес Інформ. –№ 7., 0,44 д.а.-2016 р.
 18. Система нематеріальної мотивації персоналу на підприємстві-Стефанюк О.Д., доцент, к.е.н, доцент-Бізнес Інформ. –№ 4., 0,38 д.а.-2016 р.
 19. Напрями вдосконалення асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку-Зінченко О.М., доцент, к.е.н.-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, № 1(73),  0,44 д.а.-2016 р.
 20. Проблеми та перспективи розвитку форм організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку-Зінченко О.М., доцент, к.е.н.-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, № 2(74),  0,38 д.а.-2016 р.
 21. Методика оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку-Зінченко О.М., доцент, к.е.н.-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, № 2(80),  0,38 д.а.-2017 р.
 22. Економічна сутності поняття «регіональна система» у контексті регіоналізації економіки: теоретичні аспекти визначення-Стефанюк О.Д. доцент, к.е.н., доцент-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, № 2(80), 0,69 д.а.-2017 р.
 23. Energy efficient regional development strategies-Перебийніс В.І. професор, Wspolpraca europejska, 2016, Vol. 8(15), p.99-107 (0,2 д.а.)-2016 р
 24. Evaluation of biogas production and usage potential-Перебийніс В.І. професор-Ecological Chemistry and Engineering S, 2016, Vol. 23 Is. 3, p.383-400 (0,3 д.а.)-2016 р
 25. Organizational development of agro-industrial complex on basis of cooperation and intergration -Перебийніс В.І. професор-Економічний вісник Донбасу.-2016.-N4(46).-С.41-46 (0,2 д.а.)-2016 р

Статті, тези у нефахових виданнях

 1. Анкетне опитування як інструмент досліджень проблем модернізації та кооперації-Олексенко Л.В. доцент-Полтава : ПУЕТ, 0,1 д.а.-Листопад 2016 р.
 2. Розвиток кооперативної системи сільської місцевості-Олексенко Л.В. доцент-Полтава : ПУЕТ, 0,1 д.а., Листопад 2016 р.
 3. Особливості економічної підготовки фахівців з бізнес-аналітики-Олексенко Л.В. доцент-Полтава : ПУЕТ, 0,1 д.а.,Лютий 2017 р.
 4. Evaluation of biogas production and usage potential -Перебийніс В.І. професор-Invitation for ECOpole-16 Conference (0,1 д.а.)-2016 р
 5. Анкетне опитування як інструмент досліджень проблем модернізації та кооперації-Перебийніс В.І. професор-м. Полтава, 1 лист. 2016р.) – Полтава: ПУЕТ, 2016.-С.83-85 (0.1 д.а.)-2016 р
 6. Розвиток обслуговуючої кооперації: проблеми і перспективи-Перебийніс В.І. професор-Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: Матер. всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф-ції м. Полтава, 1 лист. 2016р.) – Полтава: ПУЕТ, 2016.-С.164-167(0.1 д.а.)-2016 р
 7. Розвиток кооперативної системи сільської місцевості-Перебийніс В.І. професор-м. Полтава, 15-16 лист. 2016р. –Полтава: ПУЕТ, 2017. – С.56-59 (0.1 д.а.)-2016 р
 8. Моделювання зайнятості сільського населення-Перебийніс В.І. професор-м.Полтава, 15-16 лист. 2016 р. –Полтава: ПУЕТ, 2017. – С.92-98 (0.1 д.а.)-2016 р
 9. Соціальна складова професійної компетентності працівника-Перебийніс В.І. професор-м. Полтава, 14-15 бер. 2017р.-Полтава: ПУЕТ, 2017. – С.234-237 (0,1д.а.)-2017 р.

Skopus

 1. Концепція соціальної держави як теоретична база розвитку сільських територій // Видання включено до міжнародної наукометричної бази "Наукова електронна бібліотека E-Library.Ru (Російського індексу наукового цитування – РІНЦ)-Рогоза М.Є. професор; Перебийніс В.І. професор; Іванов С.В.-Економічний вісник Донбасу Economic Herald of the Donbas Науковий журнал № 1 (43), 0,31 д.а.-2016 р.
 2. Передумови формування інтегрованих структур на сільських територіях ,Рогоза М.Є. професор; Вергал К.Ю., доцент; Іванов С.В.-Європейський вектор економічного розвитку. № 1 (20), 0,69 д.а. (Index Copernicus, РИНЦ)-2016 р.
 3. Аrchitecture of multi-agent systems of integrated commercial structure in the conditions of globalization -M. Rogoza; Kseniia Vergal, SergiiIvanov-European Cooperation : International Collection of scientific proceedings. – 2016. – Vol 8. – No 15. – pp. 39-47. (Index Copernicus), 0,5 д.а.-2016 р.
 4. Передумови інтеграції торговельних підприємств-Вергал К.Ю., доцент-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. № 4 (71), 0,44 д.а. (Index Copernicus)-2016 р.
 5. Organizational development of agro-industrial complex on basis of cooperation and integration (ResearchBible (Японія, 2016), Index Copernicus (Польща, 2016), "Наукова електронна бібліотека E-Library.Ru (Російського індексу наукового цитування – РІНЦ)")-Олексенко Л.В. доцент-Економічний вісник Донбасу Economic Herald of the Donbas Науковий журнал № 1 (43),  1,0 д.а.-Грудень 2016 р.
 6. Напрями вдосконалення асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку-Зінченко О.М., доцент, к.е.н.-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, № 1(73),  0,44 д.а. (Index Copernicus)-2016 р.
 7. Проблеми та перспективи розвитку форм організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку-Зінченко О.М., доцент, к.е.н.-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, № 2(74),  0,38 д.а. (Index Copernicus)-2016 р.
 8. Методика оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку-Зінченко О.М., доцент, к.е.н.-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, № 2(80),  0,38 д.а. (Index Copernicus)-2017 р.
 9. Економічна сутності поняття «регіональна система» у контексті регіоналізації економіки: теоретичні аспекти визначення-Стефанюк О.Д. доцент, к.е.н., доцент-Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, № 2(80),  0,69 д.а. (Index Copernicus)-2017 р.
 10. Energy efficient regional development strategies-Перебийніс В.І. професор-Wspolpraca europejska, 2016, Vol. 8(15), p.99-107 (0,2 д.а.)-2016 р
 11. Evaluation of biogas production and usage potential-Перебийніс В.І. професор-Ecological Chemistry and Engineering S, 2016, Vol. 23 Is. 3, p.383-400 (0,3 д.а.)-2016 р
 12. Organizational development of agro-industrial  complex on basis of cooperation and intergration -Перебийніс В.І. професор-Економічний вісник Донбасу.-2016.-N4(46).-С.41-46 (0,2 д.а.)-2016 р

Наукові зв’язки з іншими ВНЗ

Наукові зв’язки кафедри підтримуються з багатьма науковими та вищими навчальними закладами України, серед яких:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Хмельницький національний університет
 • Донецький національний університет
 • Східноукраїнський університет ім. В. Даля та ін.