кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Публікації

          

Монографії

Рогоза М.Є., Управління промисловими підприємствами: соціально-економічні чинники та особливості організації / М.Є. Рогоза. - Полтава: ПУСКУ. -  2005. – 281 с. (2005 р.);

Рогоза М.Є., Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економетрично-інформаційні системи і моделі» / М.Є. Рогоза, А.А. Скляр. - Полтава: ПУСКУ.  -  2009.  –  116 с.  (2009 р.);

Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України: науково-концептуальний альманах у 7 книгах. –  Кн. 4: «Ініціативна інтелектуальна творча діяльність в основі розвитку» / В.А. Ткаченко, Б.І. Холод, М.Є. Рогоза та ін.- Д.: Моноліт, 2010. Кн. 4 - 360 с. (2010 р.), 

Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України: науково-концептуальний альманах у 7 книгах. – Кн. 5: «Філософія оперативного управління віртуальними підприємствами» / В.А. Ткаченко, Б.І. Холод, Я.Г. Берсуцький,  М.Є. Рогоза та ін. - Д.: Моноліт, 2010. – Кн. 5 – 448 с. (2010 р.);

Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні/Механізм адаптації підприємств до зовнішнього середовища через реструктуризацію/В.А. Ткаченко, М.Є. Рогоза. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 414 с. (С. 215-226) (2010 р.);

Рогоза М.Є., Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми: монографія/ М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011 – 136 с. (2011 р.);

Рогоза М.Є., Управління соціально-економічним розвитком підприємств: механізми, моделі формування та організація процесів: монографія/М.Є. Рогоза , І.А. Сененко І.А. - Полтава:  ПУЕТ, 2013 – 99 с. (2013 р.).;

Рогоза М.Є., Потенціал розвитку торговельних підприємств: моделі, алгоритми, оцінка: монографія / М.Є. Рогоза, О.К. Кузьменко. - Полтава:  ПУЕТ, 2013 – 119 с. (2013 р.);

Рогоза М.Є. Про що свідчить набутий досвід: перспективи впровадження е-навчання в університеті)/Дистанційне навчання (досвід впровадження педагогічного експерименту у Полтавському університеті економіки і торгівлі)( Рекомендовано до друку вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (протокол № 11 від 28 листопада 2011 р.))(колективна монографія).- Полтава, ПУЕТ, 2013 –С. 110-114, режим доступу - http://el.puet.edu.ua/sites/default/files/book_el.pdf; (2013 р.);

Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: колективная монография/ под ред. В.А. Ткаченко: р.2.: Концепты инстуциональной теории инновационного менеджмента/ С.Н.Войт, Б.И.Холод, Н.Е. Рогоза. -Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – С. 73-104.  (2016 р.);

Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: колективная монография/ под ред. В.А. Ткаченко: р.4.: Закономерности инстуциональной теории оперативного менеджмента/ В.А. Ткаченко, С.Н.Войт, Н.Е. Рогоза. -Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – С. 151-252.  (2016 р.);

Рогоза М.Є.  Управління економічними об’єктами : інформаційний аспект вдосконалення бізнес-процесів: монографія / М.Є. Рогоза, С.П. Тронь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 195 с.(2018 р.);

Інтеграційно-кооперативні засади формування моделей розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів/М.Є.Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал /Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика: монографія/за ред. К.е.н. Ілляшенко Н.С..- Суми: Триторія, 2018. – (484 с.). – С.312-328.(2018 р.)

Введение в теорию причинности следствий : концепт.-аналит.альм. в 7  томах./ Т.3: Природні підгрунтя розвитку нової суспільної формації/ С.В. Войт та ін. / Реструктуризація національної держави чи проектування майбутнього/ Ткаченко В.А., Рогоза М.Є., Завгородний К.В..-–Днепр: ДУАН, Монолит, 2018. – 209 – 275 с.(2018); 

Системность на поле неопределенности и динамичность процессов/В.А. Ткаченко, Б.И. Холод, Н.Е. Рогоза/Введение в теорию причинности следствий : концепт.-аналит.альм. в 7  томах./ Т.6: Причинность следствий инновационного развития в условиях неопределенности/ С.В. Войт, К.В. Завгородний, Н.Е. Рогоза и др.- Днепр: ДУАН, Монолит, 2019.- 244 с. – С- С.73-113. (2019 р.);

Теоретико-методологічні засади структурних змін в економіці/В.А. Ткаченко, М.Є. Рогоза, К.В. Завгородній/Уведення в теорію причинності наслідку:концепт.-аналіт.альм.у 7 т.- т.5.:Загально-цивізаційні закономірності соціалізації економічних систем/В.А. Ткаченко, К.В. Завгородній, Б.І. Холод та ін.; за наук.ред.д.е.н., проф. В.А. Ткаченка.- 2019.- С. 95-140.-Дніпро: ДУАН, Моноліт, 2019. (2019)

Rogoza, М., Stolyarchuk, V. (2020). Achievements and Limits of Development of Tourism and Hospitality: Evidence from Ukraine. Tourismis Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. – p. 475-482. (2020 р.)

Стратегічні аспекти енергозабезпечення випереджаючого інноваційного розвитку економіки /Перебийніс В.І., Рогоза М.Є., Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А./ Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. — Суми : Триторія, 2020. — (440 с.)-С.31-44.(2020 р.);

Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії: монографія/ М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал, О.К Кузьменко, Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. Рыжкова, В.М. Чубай та ін.;  за наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози– Полтава, ПУЕТ,2021.(2021 р.);

Посібники

Реконструкція будівель і споруд агропромислового комплексу // Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”  для викладачів і студентів будівельних спеціальностей. / П.Ф.  Вахненко, Є.В. Клименко… М.Є.Рогоза та ін. - К.: Урожай. -  1994 – 476 с.;

Бази даних. СУБД Visual FoxPro 6.0 /Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / В.І Клименко, М.Є. Рогоза.- Полтава: ПНТУ. -  2002. - 335 с.;

XP: WINDOWS, WORD, EXCEL для самостійного вивчення // Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України” для студентів вищих навчальних закладів: за загальною ред. М.Є. Рогози, к.е.н., доцента. / В.І Клименко, М.Є. Рогоза.- К.:  ”Центр навчальної літератури”. -  2003. - 294 с.;

Інформатика та комп’ютерна техніка //Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком „Економіка і підприємництвом”; за загальною ред. М.Є. Рогози, к.е.н., доцента / М.Є. Рогоза В.І Клименко, Л.Ф. Крещенко, О.І. Корх. - К.: Видавничий центр ”Академія”. -  2005. - 368с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навчально-методичний  посібник для самостійного вивчення  дисципліни „Економічна кібернетика (інформатика)” для студентів спеціальності 6.050102 „Економічна кібернетика” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу:. У 3-х ч. / Ч.1.- Полтава: РВЦ ПУСКУ. – 2007. – 199 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навчально-методичний  посібник для самостійного вивчення  дисципліни „Економічна кібернетика (інформатика)” для студентів спеціальності 6.050102 „Економічна кібернетика” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу:. У 3-х ч. / Ч.1.- Полтава: РВЦ ПУСКУ. – 2007. – – 517 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навчально-методичний  посібник для самостійного вивчення  дисципліни „Економічна кібернетика (інформатика)” для студентів спеціальності 6.050102 „Економічна кібернетика” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу:. У 3-х ч. / Ч.1.- Полтава: РВЦ ПУСКУ. – 2007. – 373 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”.. У 3-х ч. Вид. 2-ге, зі змінами / За заг. Ред. проф, ,д.е.н. Рогози М.Є. - Ч.1.- - Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008. – 199 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”. У 3-х ч. Вид. 2-ге, зі змінами / За заг. Ред. проф, ,д.е.н. Рогози М.Є. - Ч..2 Економічна кібернетика (інформатика): Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”. У 3-х ч. Вид. 2-ге, зі змінами / За заг. Ред. проф, ,д.е.н. Рогози М.Є. - Ч..2. - - Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008. – 250 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”. У 3-х ч. Вид. 2-ге, зі змінами / За заг. Ред. Проф, ,д.е.н. Рогози М.Є. - Ч.3. - - Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008. – 270 с.;

Рогоза М.Є., Циганок О.О., Економічна інформатика: Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”. Вид. 2-ге, зі змінами / За заг. Ред. проф, ,д.е.н. Рогози М.Є. - - Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008. – 373 с.;

Модернізація освітньої діяльності університету: завдання, інноваційні технології та досвід впровадження: Навчальний посібник. У 9-ти  т.– Т.1.- Т9. / Нестуля О.О., Косаріна В.П., Рогоза та ін.- - Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2009. – 240 с.;

Економічна кібернетика:  Навчально-методичний посібник /М.Є. Рогоза, О.К. Кузьменко. -- Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2009. – - 363 с.

Рогоза М.Є., Автоматизовані системи управління: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами програми професійного спрямування напряму “Економічна кібернетика” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу/М.Є. Рогоза. - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2010. – - 207 с.;

Нелінійні моделі та аналіз складних систем : Навч. посіб.: в 2-х ч. /Рамазанов С.К., Рогоза М.Є., , Мусаєва Є.К. ; за ред. проф. С.К.Рамазанова . - - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2010. – Ч.1.- 300 с.;

Нелінійні моделі та аналіз складних систем : Навч. посіб.: в 2-х ч. /Рамазанов С.К., Рогоза М.Є., , Мусаєва Є.К. ; за ред. проф. С.К.Рамазанова . - - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2010. – Ч.2.- 322 с.;

Рогоза М.Є., Нелінійні моделі та аналіз складних систем : Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”: в 2-х ч. Ч.1, / М.Є. Рогоза, С.К.Рамазанов, Є.К. Мусаєва. - 2-ге видання, зі змінами. - - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2011. – Ч.1.- 300 с.;

Рогоза М.Є., Нелінійні моделі та аналіз складних систем : Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”: в 2-х ч. Ч.2, / М.Є. Рогоза, С.К.Рамазанов, Є.К. Мусаєва. - 2-ге видання, зі змінами. - - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2011. – Ч.1.- 322 с.;

Рогоза М.Є., Управління проектами інформатизації : навчально-методичний посібник: в 2-х ч. Ч.1. / М.Є. Рогоза,О.К. Кузьменко. - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2011. – Ч.1.- 245 с.;

Рогоза М.Є., Управління проектами інформатизації : навчально-методичний посібник: в 2-х ч. Ч.2. / М.Є. Рогоза,О.К. Кузьменко. - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2011. – Ч.2.- 189 с.;

Основи інформатики та технологій програмування: навч.посіб.: Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”у 2 ч. / М.Є. Рогоза, С.К.Рамазанов, А.В. Велігура, С.М. Танченко. - - Полтава,: ПУЕТ, 2012. – Ч.1. – 294 с.;

Основи інформатики та технологій програмування: навч.посіб.: Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”у 2 ч. / М.Є. Рогоза, С.К. Рамазанов, А.В. Велігура, С.М. Танченко. -  Полтава,: ПУЕТ, 2012. – Ч.2. – 322 с.;

Рогоза М.Є., Системи підтримки прийняття рішень: навч.посіб.: Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України” / М.Є. Рогоза, О.О. Ємець, Є.М. Ємець. М.Є. Рогоза - Полтава:  ПУЕТ, 2013 – 328 с.

Збірники конференцій

Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ"

Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ"

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ"

Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ" 

Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ" 

Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ" 

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ" 

Статті

Рогоза М.Є., Смірнов Ф.В., Використання технології блокчейн в управлінні життєвим циклом продукту на підприємстві/ М.Є. Рогоза, Ф.В. Смірнов / Економічний Вісник Донбасу. №3(65), 2021.-С.216-221.- DOI: 10.12958/1817-3772-2021-3(65)-216-221.- (фахове видання) -режим посилання -http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/296/296;

Рогоза М.Є., Смірнов Ф.В., Використання різнотипних контрактів в технології-blockchain в управлінні ланцюгом поставок/М.Є. Рогоза, Ф.В. Смірнов / Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. / Засновник Полтав. ун-т економіки і торгівлі (ПУЕТ ); гол. ред. Н. С. Педченко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – №2(103): Серія: Економічні науки.-С. 22-26(фахове видання); DOI: 10.37734/2409-6873-2021-2-4; Електронна сторінка видання: www.puet.poltava.ua/index.php/economics DOI: 10.37734/2409-6873;

Рогоза М. Є., Перебийніс В.І., Кузьменко О. К., Карнаухова Г. В., Управління економічною безпекою: аналітико-інформаційний аспект діагностики та прийняття рішень/ М. Є. Рогоза ,В.І. Перебийніс, О. К. Кузьменко, Г. В. Карнаухова // Економічний вісник Донбасу.-Київ, 2021/№ 2(64).C. 69-77.- DOI: 10.12958/1817-3772-2021-2(64)-69-77;
режим доступу: http://www.evd-journal.org/download/2021/2(64)/07-Rogoza.pdf;

Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Кузьменко О. К., Миколенко І. Г. Стратегії розвитку агропродовольчого комплексу в контексті економічної та енергетичної безпеки. / Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 3-8. doi: 10.37405/1729-7206.2021.1(40).3-8 Rogoza, M. Ye., Perebyynis, V. I., Kuzmenko, O. K.,

Mykolenko, I. H. (2021). Agri-food Complex Development Strategies in Context of Economic and Energy Security. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (40), рр. 3-8. doi: 10.37405/1729-7206.2021.1(40).3-8 (фахове видання)

 
Tractor transport in agrarian logistics system. Yermakov Oleksandr U., Rogoza Mykola I., Perebyynis Vasyl I., Kuzmenko Oleksandra K., Karnauhova Hanna V. International Business Information Management Conference (35th IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain. https://ibima.org/accepted-paper/tractor-transport-in-agrarian-logistics-system/; (Web of Science)

Рогоза М.Є., Столярчук В.М. Концептуальні принципи формування галузевих комплексів сфери послуг України/ М.Є. Рогоза, В.М. Столярчук/ISSN 2707-5036 Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2020. № 1 ._ С.116-125.- / ISSN 2707-5036 Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2020. № 1 ._ С.116-125.- режим доступу:  - https://mail.google.com/mail/u/0/ (фахове видання) (ISSN 2707-5044 (Online), ISSN 2707-5036 (Print) Indexation in international databases: Index Сopernicus ICV 2018: 83,47Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory));

Рогоза М.Є., Столярчук В.М. Удосконалення інфраструктури об'єктів розміщення туристів в Україні. /М.Є. Рогоза, В.М. Столярчук /Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 4(205), 2019. – c. 26-33. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/205-4/4;

Mykola Rohoza, Oleksandra Kuzmenko, Volodymyr Rohoza,  The model of the sustainable development of the community/ Silesian University of Technology Publishing house.Scientific papers of Silesian University of Technology. Organization and Management series.- 2019.- no. 140. –p.305-315/ - режим доступу- https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/ROZ/ZN/Documents/ (DOI: 10.29119 / 1641-3466.2019.140.25); (закордонне фахове виданння);

Рогоза М.Є. Перебийніс В.І. Інституційне забезпечення розвитку й стратегування громад і територій // М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс / Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. / Засновник Полтав. ун-т економіки і торгівлі (ПУЕТ ); гол. ред. О. О. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – № 2 (93): Серія: Економічні науки.-С. (фахове видання);

Матеріально-технічне забезпечення агропродовольчого комплексу в контексті модернізації промисловості / В. І Перебийніс., М. Є Рогоза., Т. В Косарева., Ю. В Перебийніс.//Вісник економічної науки України.-Київ, 2019/№1(36)-С. 92-100 (фахове видання)( Видання включено до міжнародних наукометричних баз: «Наукова електронна бібліотека E-Library.Ru (Російського індексу наукового цитування — РІНЦ)», Research Bible (Токіо, Японія) та індексується вільно доступною системою GoogleScholar);

Assessment of international competitiveness of entrepreneurship in hospitality business in globalization processes/ Mariola Dzwigol-Barosz, Mykola Rohoza, Dalianа Pashko, Natalya Metelenko, Daria Loiko / Journal of Entrepreneurship Education Volume 22, Special Issue, 2019 Entrepreneurship: Investment and Innovation 1 1528-2651-22-S1-340 Volume 22, Special Issue Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651 – p.p.1-7. -Режим пошуку: https://www.abacademies.org/articles/Assessment-of-international-competitiveness-1528-2651-22-S1-340.pdf; (Міжнародна науково-метрична база Scopus);

Rohoza Mykola, Perebyynis Vasyl, Verhal Kseniia, Cooperation and integration processes and models in context of development of branches of economy and territories /Mykola Rohoza, Vasyl Perebyynis, Kseniia Verhal /Virtual Economics, Vol. 2, No. 1, 2019. - Р.49-63. (наукове фахове видання) – (www.virtual-economics.eu, ISSN 2657-4047(online))- https://virtual-economics.eu/index.php/VE/article/view/16/30. ;

Development of an agro-food complex on the basis of economic integration/ Mykola  Rohoza,  Vasyl  Perebyynis,  Valerii  Havrysh,  Kseniia  Verhal,  Yuliya  Perebyynis// Research Papers In Economics And Finance ( Faculty of Economics Poznan University of Economics and Business Aleja Niepodleglosci 10, 61-875 Poznan, Poland ).- Published Scholarly Papers,(ISSN 2543-6430), Vol. 3, No 1, doi: 10.18559/ref.2018.1 .-2018. – P. 37-45. (JOURNAL HOMEPAGE: www.ref.ue.poznan.pl - (Закордонне видання);

Рогоза М.Є., Столярчук В.М., Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень розвитку об’єктів сфери обслуговування [Електронний ресурс] / М.Є. Рогоза, В.М. Столярчук // Ефективна економіка. – 2018. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6100: (фахове видання);

Іванов С.В., Рогоза М.Є.,Перебийніс В.І., Вергал К.Ю., Олексенко Л В., Перебийніс Ю.В., Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки/ Вісник економічної науки України. – 2018. –  № 1(34).  -С. 42-52. (Фахове видання);

Рогоза М.Є., Кузьменко О.К., Модернізація економіки України у контексті неоіндустріальних перетворень (Modernization of the Ukrainian economy in the context of neoindustrial transformation. ) /Вісник Економічної  науки України/ Науковий журнал- 2017 № 1 (32)-Київ-С.78-83. (Фахове видання);

Sergii Ivanov, Mykola Rohoza, Kseniia Vergal, Аrchitecture of multi-agent systems of integrated commercial structure in the conditions of globalization // International Collection of scientific proceedings «European Cooperation» № 8(15)-2016.-с.39-47/ Сборник научных трудов «Европейское сотрудничество», в котором размещены статьи участников конференции "Gospodarka Niskoemisyjna w Rozwoju Wielkopolski". (закордонне фахове видання);