кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Публікації

          

Монографії

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512; 5http://www.ek.puet.edu.ua/files/tes-ectoday22.pdf;

Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Theoretical and methodological approach to the study of the process of change in the European Accommodation Industry (2022-05-25)( Рогоза М., Столярчук В., Теоретико-методологічний підхід до вивчення процесу змін у європейській готельній індустрії.- Теоретический и методологический подход к изучению процесса изменений в европейской гостиничной индустрии, [w:] Б. Глинковска-Краузе (ред.), Wspólczesne trendy bezpieczenstwa biznesu. Проблемы и wyzwania gospodarek wschodnich, WUL, Лодзь 2022, - https://doi.org/10.18778/8142-855-2.05 -p.45-60/-. -https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/41919/45-60-rohoza.pdf?sequence=1&isAllowed=y; (закордонна колективна монографія , Польща)

Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії: монографія/ М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал, О.К Кузьменко, Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. Рыжкова, В.М. Чубай та ін.;  за наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози– Полтава, ПУЕТ,2021. –  148    с. -http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11429; (Присвячується 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»);

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 351 с.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590 ;
Сайт кафедри: http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2021.pd; (Присвячується 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»);

Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Theoretical and methodological approach to the study of the process of change in the European Accommodation Industry (2022-05-25)( Рогоза М., Столярчук В., Теоретико-методологічний підхід до вивчення процесу змін у європейській готельній індустрії.- Теоретический и методологический подход к изучению процесса изменений в европейской гостиничной индустрии, [w:] Б. Глинковска-Краузе (ред.), Wspólczesne trendy bezpieczenstwa biznesu. Проблемы и wyzwania gospodarek wschodnich, WUL, Лодзь 2022, - https://doi.org/10.18778/8142-855-2.05 -p.45-60/-. -https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/41919/45-60-rohoza.pdf?sequence=1&isAllowed=y;

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 листопада 2023 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2023.(у друкові)

Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії: монографія/ М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал, О.К Кузьменко, Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. Рыжкова, В.М. Чубай та ін.;  за наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози– Полтава, ПУЕТ,2021.(2021 р.);

Стратегічні аспекти енергозабезпечення випереджаючого інноваційного розвитку економіки /Перебийніс В.І., Рогоза М.Є., Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А./ Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. — Суми : Триторія, 2020. — (440 с.)-С.31-44.(2020 р.);

Rogoza, М., Stolyarchuk, V. (2020). Achievements and Limits of Development of Tourism and Hospitality: Evidence from Ukraine. Tourismis Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. – p. 475-482. (2020 р.)

Теоретико-методологічні засади структурних змін в економіці/В.А. Ткаченко, М.Є. Рогоза, К.В. Завгородній/Уведення в теорію причинності наслідку:концепт.-аналіт.альм.у 7 т.- т.5.:Загально-цивізаційні закономірності соціалізації економічних систем/В.А. Ткаченко, К.В. Завгородній, Б.І. Холод та ін.; за наук.ред.д.е.н., проф. В.А. Ткаченка.- 2019.- С. 95-140.-Дніпро: ДУАН, Моноліт, 2019. (2019)

Системность на поле неопределенности и динамичность процессов/В.А. Ткаченко, Б.И. Холод, Н.Е. Рогоза/Введение в теорию причинности следствий : концепт.-аналит.альм. в 7  томах./ Т.6: Причинность следствий инновационного развития в условиях неопределенности/ С.В. Войт, К.В. Завгородний, Н.Е. Рогоза и др.- Днепр: ДУАН, Монолит, 2019.- 244 с. – С- С.73-113. (2019 р.);

Введение в теорию причинности следствий : концепт.-аналит.альм. в 7  томах./ Т.3: Природні підгрунтя розвитку нової суспільної формації/ С.В. Войт та ін. / Реструктуризація національної держави чи проектування майбутнього/ Ткаченко В.А., Рогоза М.Є., Завгородний К.В..-–Днепр: ДУАН, Монолит, 2018. – 209 – 275 с.(2018);

Інтеграційно-кооперативні засади формування моделей розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів/М.Є.Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал /Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика: монографія/за ред. К.е.н. Ілляшенко Н.С..- Суми: Триторія, 2018. – (484 с.). – С.312-328.(2018 р.)

Рогоза М.Є.  Управління економічними об’єктами : інформаційний аспект вдосконалення бізнес-процесів: монографія / М.Є. Рогоза, С.П. Тронь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 195 с.(2018 р.);

Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: колективная монография/ под ред. В.А. Ткаченко: р.4.: Закономерности инстуциональной теории оперативного менеджмента/ В.А. Ткаченко, С.Н.Войт, Н.Е. Рогоза. -Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – С. 151-252.  (2016 р.);

Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: колективная монография/ под ред. В.А. Ткаченко: р.2.: Концепты инстуциональной теории инновационного менеджмента/ С.Н.Войт, Б.И.Холод, Н.Е. Рогоза. -Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – С. 73-104.  (2016 р.);

Рогоза М.Є. Про що свідчить набутий досвід: перспективи впровадження е-навчання в університеті)/Дистанційне навчання (досвід впровадження педагогічного експерименту у Полтавському університеті економіки і торгівлі)( Рекомендовано до друку вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (протокол № 11 від 28 листопада 2011 р.))(колективна монографія).- Полтава, ПУЕТ, 2013 –С. 110-114, режим доступу - http://el.puet.edu.ua/sites/default/files/book_el.pdf; (2013 р.);

Рогоза М.Є., Потенціал розвитку торговельних підприємств: моделі, алгоритми, оцінка: монографія / М.Є. Рогоза, О.К. Кузьменко. - Полтава:  ПУЕТ, 2013 – 119 с. (2013 р.);

Рогоза М.Є., Управління соціально-економічним розвитком підприємств: механізми, моделі формування та організація процесів: монографія/М.Є. Рогоза , І.А. Сененко І.А. - Полтава:  ПУЕТ, 2013 – 99 с. (2013 р.).;

Рогоза М.Є., Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми: монографія/ М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011 – 136 с. (2011 р.);

Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні/Механізм адаптації підприємств до зовнішнього середовища через реструктуризацію/В.А. Ткаченко, М.Є. Рогоза. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 414 с. (С. 215-226) (2010 р.);

Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України: науково-концептуальний альманах у 7 книгах. – Кн. 5: «Філософія оперативного управління віртуальними підприємствами» / В.А. Ткаченко, Б.І. Холод, Я.Г. Берсуцький,  М.Є. Рогоза та ін. - Д.: Моноліт, 2010. – Кн. 5 – 448 с. (2010 р.);

Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України: науково-концептуальний альманах у 7 книгах. –  Кн. 4: «Ініціативна інтелектуальна творча діяльність в основі розвитку» / В.А. Ткаченко, Б.І. Холод, М.Є. Рогоза та ін.- Д.: Моноліт, 2010. Кн. 4 - 360 с. (2010 р.),

Рогоза М.Є., Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економетрично-інформаційні системи і моделі» / М.Є. Рогоза, А.А. Скляр. - Полтава: ПУСКУ.  -  2009.  –  116 с.  (2009 р.);

Рогоза М.Є., Управління промисловими підприємствами: соціально-економічні чинники та особливості організації / М.Є. Рогоза. - Полтава: ПУСКУ. -  2005. – 281 с. (2005 р.);

Посібники

Рогоза М.Є., Системи підтримки прийняття рішень: навч.посіб.: Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України” / М.Є. Рогоза, О.О. Ємець, Є.М. Ємець. М.Є. Рогоза - Полтава:  ПУЕТ, 2013 – 328 с.

Основи інформатики та технологій програмування: навч.посіб.: Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”у 2 ч. / М.Є. Рогоза, С.К. Рамазанов, А.В. Велігура, С.М. Танченко. -  Полтава,: ПУЕТ, 2012. – Ч.2. – 322 с.;

Основи інформатики та технологій програмування: навч.посіб.: Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”у 2 ч. / М.Є. Рогоза, С.К.Рамазанов, А.В. Велігура, С.М. Танченко. - - Полтава,: ПУЕТ, 2012. – Ч.1. – 294 с.;

Рогоза М.Є., Управління проектами інформатизації : навчально-методичний посібник: в 2-х ч. Ч.2. / М.Є. Рогоза,О.К. Кузьменко. - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2011. – Ч.2.- 189 с.;

Рогоза М.Є., Управління проектами інформатизації : навчально-методичний посібник: в 2-х ч. Ч.1. / М.Є. Рогоза,О.К. Кузьменко. - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2011. – Ч.1.- 245 с.;

Рогоза М.Є., Нелінійні моделі та аналіз складних систем : Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”: в 2-х ч. Ч.2, / М.Є. Рогоза, С.К.Рамазанов, Є.К. Мусаєва. - 2-ге видання, зі змінами. - - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2011. – Ч.1.- 322 с.;

Рогоза М.Є., Нелінійні моделі та аналіз складних систем : Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”: в 2-х ч. Ч.1, / М.Є. Рогоза, С.К.Рамазанов, Є.К. Мусаєва. - 2-ге видання, зі змінами. - - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2011. – Ч.1.- 300 с.;

Нелінійні моделі та аналіз складних систем : Навч. посіб.: в 2-х ч. /Рамазанов С.К., Рогоза М.Є., , Мусаєва Є.К. ; за ред. проф. С.К.Рамазанова . - - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2010. – Ч.2.- 322 с.;

Нелінійні моделі та аналіз складних систем : Навч. посіб.: в 2-х ч. /Рамазанов С.К., Рогоза М.Є., , Мусаєва Є.К. ; за ред. проф. С.К.Рамазанова . - - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2010. – Ч.1.- 300 с.;

Рогоза М.Є., Автоматизовані системи управління: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами програми професійного спрямування напряму “Економічна кібернетика” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу/М.Є. Рогоза. - Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2010. – - 207 с.;

Економічна кібернетика:  Навчально-методичний посібник /М.Є. Рогоза, О.К. Кузьменко. -- Полтава: РВВ ПУЕТ. – 2009. – - 363 с.

Модернізація освітньої діяльності університету: завдання, інноваційні технології та досвід впровадження: Навчальний посібник. У 9-ти  т.– Т.1.- Т9. / Нестуля О.О., Косаріна В.П., Рогоза та ін.- - Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2009. – 240 с.;

Рогоза М.Є., Циганок О.О., Економічна інформатика: Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”. Вид. 2-ге, зі змінами / За заг. Ред. проф, ,д.е.н. Рогози М.Є. - - Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008. – 373 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”. У 3-х ч. Вид. 2-ге, зі змінами / За заг. Ред. Проф, ,д.е.н. Рогози М.Є. - Ч.3. - - Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008. – 270 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”. У 3-х ч. Вид. 2-ге, зі змінами / За заг. Ред. проф, ,д.е.н. Рогози М.Є. - Ч..2 Економічна кібернетика (інформатика): Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”. У 3-х ч. Вид. 2-ге, зі змінами / За заг. Ред. проф, ,д.е.н. Рогози М.Є. - Ч..2. - - Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008. – 250 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”.. У 3-х ч. Вид. 2-ге, зі змінами / За заг. Ред. проф, ,д.е.н. Рогози М.Є. - Ч.1.- - Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008. – 199 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навчально-методичний  посібник для самостійного вивчення  дисципліни „Економічна кібернетика (інформатика)” для студентів спеціальності 6.050102 „Економічна кібернетика” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу:. У 3-х ч. / Ч.1.- Полтава: РВЦ ПУСКУ. – 2007. – 373 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навчально-методичний  посібник для самостійного вивчення  дисципліни „Економічна кібернетика (інформатика)” для студентів спеціальності 6.050102 „Економічна кібернетика” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу:. У 3-х ч. / Ч.1.- Полтава: РВЦ ПУСКУ. – 2007. – – 517 с.;

Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О., Економічна кібернетика (інформатика): Навчально-методичний  посібник для самостійного вивчення  дисципліни „Економічна кібернетика (інформатика)” для студентів спеціальності 6.050102 „Економічна кібернетика” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу:. У 3-х ч. / Ч.1.- Полтава: РВЦ ПУСКУ. – 2007. – 199 с.;

Інформатика та комп’ютерна техніка //Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком „Економіка і підприємництвом”; за загальною ред. М.Є. Рогози, к.е.н., доцента / М.Є. Рогоза В.І Клименко, Л.Ф. Крещенко, О.І. Корх. - К.: Видавничий центр ”Академія”. -  2005. - 368с.;

XP: WINDOWS, WORD, EXCEL для самостійного вивчення // Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України” для студентів вищих навчальних закладів: за загальною ред. М.Є. Рогози, к.е.н., доцента. / В.І Клименко, М.Є. Рогоза.- К.:  ”Центр навчальної літератури”. -  2003. - 294 с.;

Бази даних. СУБД Visual FoxPro 6.0 /Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / В.І Клименко, М.Є. Рогоза.- Полтава: ПНТУ. -  2002. - 335 с.;

Реконструкція будівель і споруд агропромислового комплексу // Навч. посібник з грифом „Рекомендовано МОН України”  для викладачів і студентів будівельних спеціальностей. / П.Ф.  Вахненко, Є.В. Клименко М.Є.Рогоза та ін. - К.: Урожай. -  1994 – 476 с.;

Збірники конференцій

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 листопада 2023 року) / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2024. – 534 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., англ. мовами

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами

Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ"

Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ"

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ"

Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ" 

Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ" 

Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ" 

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ" 

Статті

Статті (надруковані у фахових виданнях):
2023 рік

Деякі концептуальні пропозиції Інституту економіки промисловості НАН України щодо підтримки та розвитку вітчизняної промисловості під час воєнного стану та повоєнної неоіндустріальної модернізації / О.І. Амоша, Ю.С. Залознова, О.Ф. Новікова, Н.А. Азьмук, Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв, В.І. Ляшенко, Н.В. Осадча, І.Ю. Підоричева, М.Є. Рогоза, О.О. Хандій, О.В. Панькова, І.П. Петрова, О.В. Лях, І.М. Новак, В.А. Нікіфорова, О.А. Богуцька, Н.В. Трушкіна, О.А. Чорна, О.С. Сердюк, О.Ю. Касперович, Г.В. Колєснікова, К.В. Радченко, О.В. Ліщук, А.І. Лук’янов, В.П. Уткін // Вісник економічної науки України. — 2023. — № 1 (44). — С. 161-183. — укр. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2023.1(44).161-183.

Перебийніс В. І., Рогоза М. Є., Безрук Д. І., Вітрюк Н. М., Економіко-управлінські аспекти енергетичної ефективності суб’єктів господарювання в
територіальних громадах. Вісник економічної науки України. 2023. № 1(44). С. 3-12. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2023.1(44).3-12.

Кононенко Ж.А., Грибовська Ю.М., Карнаухова Г.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення у системі управління суб’єктом господарювання. Економіка та суспільство, 2023. (47). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-74.

Грибовська Ю.М, Кононенко Ж.А. Застосування інформаційних систем в управлінні підприємством. Економіка та суспільство, 2023. (47). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-84.

Кононенко Ж.А., Гасій О.В., Кононенко О.А. Муніципальні послуги в інформаційному середовищі. Інфраструктура ринку. 2023. № 71. С. 63-69. URL:
http://www.market-infr.od.ua/journals/2023/71_2023/14.pdf.

Кононенко Ж.А., Вівтоніченко Я. В., Кононенко О.А. Розвиток підприємницької діяльності в контексті формування цифрової економічної політики. Проблеми сучасних трансформацій. № 8. 2023 р. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-03.

Кононенко Ж. А., Карнаухова Г. В., Балюк О. В. Цифровізація підприємницької діяльності: значення та вплив. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2023, № 9. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-04-08.

Мykolenko I., Kononenko Z., Burba K., Tavolzhanskyi M. Environmental approach to ensuring the security of modern enterprises. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2023. Volume 8. №4, рр. 87 – 92. URL: http://ujae.org.ua.

2022 рік

Рогоза М. Є., Петрова І. П. Сталий розвиток на рівні промислових районів: проєктний підхід стратегування. Вісник економічної науки України. 2022. № 1 (42). С. 49-56. DOI: https://doi.org/10.37405/1729- 7206.2022.1(42).49-56 Rohoza, M. Ye., Petrova, I. P. (2022). Sustainable Development at the Level of Industrial Areas: a Project Strategy Approach. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (42), рр. 49-56. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).49- 56- https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1. (Україна)

Rohoza, М. and Stolyarchuk, V. (2022), Development Opportunities for the Accommodation Industry: Evidence from European Countries. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. 2022. 12(1). p. 12-30. DOI: https://doi.org/10.2478/ejthr-2022-0001; (Польща).

Рогоза М.Є., Формування інституційного середовища сталого розвитку  старопромислових районів: проектний підхід  стратегування інноваційної екосистеми, (Rohoza M. Ye. Formation of the Institutional Environment for the Sustainable Development of Old Industrial Areas:a Project Approach to Innovation Ecosystem Strategy), Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022. С. 86-95. http://www.evd-journal.org/download/2022/02/10-Rohoza.pdf;
DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-2(68)-86-95 (фахове видання); (Україна).

Tractor transport in agrarian logistics system.  Yermakov Oleksandr U., Rogoza Mykola I., Perebyynis Vasyl I., Kuzmenko Oleksandra K., Karnauhova Hanna V. International Business Information Management Conference (35th IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain. https://ibima.org/accepted-paper/tractor-transport-in-agrarian-logistics-system/(https://ibima.org/accepted-paper/tractor-transport-in-agrarian-logistics-system/(Web of Science);

Рогоза М.Є., Смірнов Ф.В., Використання технології блокчейн в управлінні життєвим циклом продукту на підприємстві/ М.Є. Рогоза, Ф.В. Смірнов / Економічний Вісник Донбасу. №3(65),2021.-С.216-221.- DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-216-221 (фахове видання) - http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/296/296;

Рогоза М.Є., Смірнов Ф.В., Використання різнотипних контрактів в технології-blockchain в управлінні ланцюгом поставок/М.Є. Рогоза, Ф.В. Смірнов/Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. / Засновник Полтав. ун-т економіки і торгівлі (ПУЕТ ); гол. ред. Н. С. Педченко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – №2(103): Серія: Економічні науки.-С.22-26(фахове видання); DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-4; Електронна сторінка видання: www.puet.poltava.ua/index.php/economics DOI: 10.37734/2409-6873;

Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Theoretical and methodological approach to the study of the process of change in the European Accommodation Industry (2022-05-25)( Рогоза М., Столярчук В., Теоретико-методологічний підхід до вивчення процесу змін у європейській готельній індустрії.- Теоретический и методологический подход к изучению процесса изменений в европейской гостиничной индустрии, [w:] Б. Глинковска-Краузе (ред.), Wspólczesne trendy bezpieczenstwa biznesu. Проблемы и wyzwania gospodarek wschodnich, WUL, Лодзь 2022, - https://doi.org/10.18778/8142-855-2.05 -p.45-60/-. -https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/41919/45-60-rohoza.pdf?sequence=1&isAllowed=y;

Єгорова О.В., Дорошенко А.П., Кононенко Ж.А., SWOT-аналіз потенціалу розвитку туризму в Полтавській області. Інфраструктура ринку. 2022. № 66. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/66_2022/29.pdf.

Кононенко Ж.А., Миколенко І.Г., Кононенко О.А., Факторний аналіз фінансових результатів підприємства. Інфраструктура ринку. 2022. № 69. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/69_2022/17.pdf.

Статті Відправлені до Редакції 2023 рік;

Стаття до Міжнародної науково-метричної бази СКОПУС (Scopus):

Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Valentyna ISHCHENKO,«Change in consumption pattern and accommodation activity types: the evidence of seizing recovery opportunities and mitigating risk from European countries in crisis time&quot»./ Журнал: International Journal of Services, Economics and Management. -https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsem. (Швейцарія).

Перебийніс В.І., Рогоза М.Є., Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А. Логістичне управління енергетичними потоками: теоретико-методологічні засади (у друкові).

Rogoza M. Ye., Perebyynis V. I., Kononenko Zh. A., Mykolenko I. H. Advance in information support for business management in the context of digital economy (у друкові).

Кононенко Ж.А., Карнаухова Г.В. Фактори цифровізації в аналітичній діяльності підприємств. Реалії часу, Економіка. 2023. №6 (70) URL: https://economics.net.ua/journal (прийнята до друку)

Шаравара Р.І., Кононенко Ж.А. Фінансовий потенціал підприємства: етапи
моделювання та діагностики. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки» № 6, 2023. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=87 (прийнята до друку).

Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А. Логістичне
управління енергетичними потоками: теоретико-методологічні засади (прийнята до друку)

Кононец Н.В., Кононенко Ж.А. Ресурсно-орієнтована методика вивчення глобальних економічних рейтингів у системі підготовки майбутніх фахівців з бізнес-економіки. (прийнята до друку)

Рогоза М.Є., Смірнов Ф.В., Використання технології блокчейн в управлінні життєвим циклом продукту на підприємстві/ М.Є. Рогоза, Ф.В. Смірнов / Економічний Вісник Донбасу. №3(65), 2021.-С.216-221.- DOI: 10.12958/1817-3772-2021-3(65)-216-221.- (фахове видання) -режим посилання -http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/296/296;

Рогоза М.Є., Смірнов Ф.В., Використання різнотипних контрактів в технології-blockchain в управлінні ланцюгом поставок/М.Є. Рогоза, Ф.В. Смірнов / Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. / Засновник Полтав. ун-т економіки і торгівлі (ПУЕТ ); гол. ред. Н. С. Педченко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – №2(103): Серія: Економічні науки.-С. 22-26(фахове видання); DOI: 10.37734/2409-6873-2021-2-4; Електронна сторінка видання: www.puet.poltava.ua/index.php/economics DOI: 10.37734/2409-6873;

Рогоза М. Є., Перебийніс В.І., Кузьменко О. К., Карнаухова Г. В., Управління економічною безпекою: аналітико-інформаційний аспект діагностики та прийняття рішень/ М. Є. Рогоза ,В.І. Перебийніс, О. К. Кузьменко, Г. В. Карнаухова // Економічний вісник Донбасу.-Київ, 2021/№ 2(64).C. 69-77.- DOI: 10.12958/1817-3772-2021-2(64)-69-77;
режим доступу: http://www.evd-journal.org/download/2021/2(64)/07-Rogoza.pdf;

Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Кузьменко О. К., Миколенко І. Г. Стратегії розвитку агропродовольчого комплексу в контексті економічної та енергетичної безпеки. / Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 3-8. doi: 10.37405/1729-7206.2021.1(40).3-8 Rogoza, M. Ye., Perebyynis, V. I., Kuzmenko, O. K.,

Mykolenko, I. H. (2021). Agri-food Complex Development Strategies in Context of Economic and Energy Security. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (40), рр. 3-8. doi: 10.37405/1729-7206.2021.1(40).3-8 (фахове видання)

 
Tractor transport in agrarian logistics system. Yermakov Oleksandr U., Rogoza Mykola I., Perebyynis Vasyl I., Kuzmenko Oleksandra K., Karnauhova Hanna V. International Business Information Management Conference (35th IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain. https://ibima.org/accepted-paper/tractor-transport-in-agrarian-logistics-system/; (Web of Science)

Рогоза М.Є., Столярчук В.М. Концептуальні принципи формування галузевих комплексів сфери послуг України/ М.Є. Рогоза, В.М. Столярчук/ISSN 2707-5036 Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2020. № 1 ._ С.116-125.- / ISSN 2707-5036 Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2020. № 1 ._ С.116-125.- режим доступу:  - https://mail.google.com/mail/u/0/ (фахове видання) (ISSN 2707-5044 (Online), ISSN 2707-5036 (Print) Indexation in international databases: Index Сopernicus ICV 2018: 83,47Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory));

Рогоза М.Є., Столярчук В.М. Удосконалення інфраструктури об'єктів розміщення туристів в Україні. /М.Є. Рогоза, В.М. Столярчук /Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 4(205), 2019. – c. 26-33. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/205-4/4;

Mykola Rohoza, Oleksandra Kuzmenko, Volodymyr Rohoza,  The model of the sustainable development of the community/ Silesian University of Technology Publishing house.Scientific papers of Silesian University of Technology. Organization and Management series.- 2019.- no. 140. –p.305-315/ - режим доступу- https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/ROZ/ZN/Documents/ (DOI: 10.29119 / 1641-3466.2019.140.25); (закордонне фахове виданння);

Рогоза М.Є. Перебийніс В.І. Інституційне забезпечення розвитку й стратегування громад і територій // М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс / Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. / Засновник Полтав. ун-т економіки і торгівлі (ПУЕТ ); гол. ред. О. О. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – № 2 (93): Серія: Економічні науки.-С. (фахове видання);

Матеріально-технічне забезпечення агропродовольчого комплексу в контексті модернізації промисловості / В. І Перебийніс., М. Є Рогоза., Т. В Косарева., Ю. В Перебийніс.//Вісник економічної науки України.-Київ, 2019/№1(36)-С. 92-100 (фахове видання)( Видання включено до міжнародних наукометричних баз: «Наукова електронна бібліотека E-Library.Ru (Російського індексу наукового цитування — РІНЦ)», Research Bible (Токіо, Японія) та індексується вільно доступною системою GoogleScholar);

Assessment of international competitiveness of entrepreneurship in hospitality business in globalization processes/ Mariola Dzwigol-Barosz, Mykola Rohoza, Dalianа Pashko, Natalya Metelenko, Daria Loiko / Journal of Entrepreneurship Education Volume 22, Special Issue, 2019 Entrepreneurship: Investment and Innovation 1 1528-2651-22-S1-340 Volume 22, Special Issue Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651 – p.p.1-7. -Режим пошуку: https://www.abacademies.org/articles/Assessment-of-international-competitiveness-1528-2651-22-S1-340.pdf; (Міжнародна науково-метрична база Scopus);

Rohoza Mykola, Perebyynis Vasyl, Verhal Kseniia, Cooperation and integration processes and models in context of development of branches of economy and territories /Mykola Rohoza, Vasyl Perebyynis, Kseniia Verhal /Virtual Economics, Vol. 2, No. 1, 2019. - Р.49-63. (наукове фахове видання) – (www.virtual-economics.eu, ISSN 2657-4047(online))- https://virtual-economics.eu/index.php/VE/article/view/16/30. ;

Development of an agro-food complex on the basis of economic integration/ Mykola  Rohoza,  Vasyl  Perebyynis,  Valerii  Havrysh,  Kseniia  Verhal,  Yuliya  Perebyynis// Research Papers In Economics And Finance ( Faculty of Economics Poznan University of Economics and Business Aleja Niepodleglosci 10, 61-875 Poznan, Poland ).- Published Scholarly Papers,(ISSN 2543-6430), Vol. 3, No 1, doi: 10.18559/ref.2018.1 .-2018. – P. 37-45. (JOURNAL HOMEPAGE: www.ref.ue.poznan.pl - (Закордонне видання);

Рогоза М.Є., Столярчук В.М., Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень розвитку об’єктів сфери обслуговування [Електронний ресурс] / М.Є. Рогоза, В.М. Столярчук // Ефективна економіка. – 2018. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6100: (фахове видання);

Іванов С.В., Рогоза М.Є.,Перебийніс В.І., Вергал К.Ю., Олексенко Л В., Перебийніс Ю.В., Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки/ Вісник економічної науки України. – 2018. –  № 1(34).  -С. 42-52. (Фахове видання);

Рогоза М.Є., Кузьменко О.К., Модернізація економіки України у контексті неоіндустріальних перетворень (Modernization of the Ukrainian economy in the context of neoindustrial transformation. ) /Вісник Економічної  науки України/ Науковий журнал- 2017 № 1 (32)-Київ-С.78-83. (Фахове видання);

Sergii Ivanov, Mykola Rohoza, Kseniia Vergal, Аrchitecture of multi-agent systems of integrated commercial structure in the conditions of globalization // International Collection of scientific proceedings «European Cooperation» № 8(15)-2016.-с.39-47/ Сборник научных трудов «Европейское сотрудничество», в котором размещены статьи участников конференции "Gospodarka Niskoemisyjna w Rozwoju Wielkopolski". (закордонне фахове видання);