кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Концепція кафедри

          

 • Якісна підготовка висококваліфікованих фахівців в області моделювання економічних процесів, розробка автоматизованих систем управління, їх впровадження та підтримка
 • Наукова робота в області економіки, організації та управління підприємствами, моделювання економіки.

           

Стратегічна мета кафедри: розвиток наукової діяльності в галузі економіко-математичного моделювання  та сучасних інформаційних технологій і підготовка висококваліфікованих фахівців з економічної кібернетики.

Головною метою підготовки фахівців з економічної кібернетики є задоволення потреб особистостей, господарюючих суб’єктів, урядових інститутів, громадських організацій та держави в цілому в отриманні відповідного продукту освітньої галузі. Реалізація визначеної мети здійснюється через:

 • задоволення потреб особистості у вищій освіті, розвитку інтелектуальних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей, оволодінні професійними знаннями та уміннями;
 • задоволення потреб підприємств усіх форм власності у висококваліфікованих фахівцях з економічної кібернетики;
 • задоволення потреб університету у власному розвитку, а також у формуванні позитивного іміджу університету.

Завданнями підготовки фахівців з економічної кібернетики є:

 • розвиток інтелектуальних, фізичних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей особистості, національної самосвідомості і патріотизму;
 • здійснення заходів щодо забезпечення пізнання змісту загальноосвітніх дисциплін, а також створення засад для набуття глибоких професійно-орієнтованих системних знань і навичок;
 • формування системи професійних знань і умінь з циклу професійних дисциплін, набуття яких здатне забезпечити ефективну діяльність випускника;
 • забезпечення конкурентоспроможності випускника університету на ринку праці.

Згідно концепції розвитку напряму підготовки “Економічна кібернетика” визначаються наступними принципами:

 • єдність теоретичної і практичної підготовки, навчальної, наукової і виховної роботи;
 • гуманізація освітньої діяльності, національна спрямованість, органічне поєднання її з історією, культурою та здобутками України;
 • гармонійне поєднання інтегрованості, варіативності та індивідуалізації змісту і форм навчання;
 • демократизація освітньої діяльності, пріоритетність загальнолюдських цінностей;
 • безперервність освіти, цілісність і наступність у навчанні та вихованні;
 • відповідність вимогам Законів України; нормативним документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки та інших міністерств; державним стандартам та досвіду освітньої діяльності.