кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Громадська спілка
«Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації»

Громадська спілка «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації» (далі – Центр) створений установчими зборами 16 липня 2015 року. Засновниками стали:

 • ТОВ «Сімферопольський виноконьячний завод», м. Дніпро (генеральний директор С. В. Іванов, завідувач кафедри фінансів та маркетингу ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури», доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України);
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава (ректор О. О. Нестуля, доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки);
 • ГС «Академія економічних наук України», м. Київ (президент О. І. Амоша, директор Інституту економіки промисловості НАН України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України).

Метою створення та діяльності Центру є інтеграція наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, громадських об’єднань, комерційних підприємств і наукових установ Національної та галузевих академій наук України для участі в міжнародних проектах, розробки та виконання пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень на міжнародному, національному та регіональному рівнях, експериментальних та методичних розробок тощо на засадах поєднання вітчизняних та залучення іноземних кадрових, фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповідно до чинного законодавства.

Для досягнення статутної мети Центр у відповідності до чинного законодавства реалізує такі завдання:

 • участь у розробленні та виконанні міжнародних проектів, державних та регіональних цільових програм економічного і соціального розвитку;
 • проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо, у тому числі за рахунок міжнародних проектів та грантів, державного бюджету та власних надходжень членів спілки;
 • участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур та інших організаційних форм кооперації;
 • впровадження спільно створених інноваційних продуктів у виробництво, інші галузі економіки тощо;
 • забезпечення набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності;
 • провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності;
 • залучення наукових працівників з наукових установ і організацій Національної та галузевих академій наук України, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на основі трудового договору (контракту) для провадження освітньої наукової діяльності, зокрема до підготовки аспірантів і докторантів, підготовки та експертизи підручників, навчальних посібників, освітніх програм та стандартів вищої освіти для забезпечення навчального процесу у вищій школі;|
 • організація наукових досліджень молодих вчених, докторантів та аспірантів, виробничої практики студентів вищих навчальних закладів із забезпеченням їх безпосередньої участі у проведенні наукових досліджень.

Керівними органами Центру є:

 • загальні збори як вищий керівний орган;
 • правління як керівний орган у період між загальними зборами;
 • науковий директор, що обирається загальними зборами зі складу правління;
 • наукова рада – дорадчий орган при науковому директорі.

У 2015–2020 рр. діяльність Центру спрямована на реалізацію наукової програми «Проблеми модернізації національної економіки та розвитку кооперації в системі життєзабезпечення регіонів України», яка містить три напрями досліджень:

 • підтема А. «Методологія модернізації: іноземний досвід та перспективи впровадження в Україні»;
 • підтема Б. «Методологія розвитку кооперації в сільській місцевості України: ретроспектива та перспективи»;
 • підтема В. «Оцінка та моделювання процесів модернізації та збалансованого сталого розвитку регіонів України».

З метою реалізації зазначеної наукової програми обґрунтована та зареєстрована в установленому порядку (№ державної реєстрації 0116U002925) тема науково-дослідної роботи «Модернізація вітчизняної економіки та розвиток кооперації в системі життєзабезпечення регіонів України» (наукові керівники: д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Ляшенко).

Науковий директор ГС «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації» - завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України М. Є. Рогоза

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ У 2015 РОЦІ

1. Розробка теоретико-методологічних засад дослідження

1.1. Обґрунтування теми науково-дослідної роботи «Проблеми модернізації національної економіки та розвитку кооперації в системі життєзабезпечення регіонів України» (2015–2020 рр.):

 • підтема А. «Методологія модернізації: іноземний досвід та перспективи впровадження в Україні» (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова);
 • підтема Б. «Методологія розвитку кооперації в сільській місцевості України: ретроспектива та перспективи» (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко);
 • підтема В. «Оцінка та моделювання процесів модернізації та збалансованого сталого розвитку регіонів України» (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р. В. Прокопенко).

1.2. Розробка методології та методики-програми дослідження за підтемами науково-дослідної роботи «Проблеми модернізації національної економіки та розвитку кооперації в системі життєзабезпечення регіонів України» (2015–2020 рр.):

 • розробка методики-програми дослідження «Методологія модернізації: іноземний досвід та перспективи впровадження в Україні» (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова).
 • розробка методології стратегування сільських громад та територій за підтемою «Методологія розвитку кооперації в сільській місцевості України: ретроспектива та перспективи» (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, д. е. н. В. І. Ляшенко,к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко).
 • розробка методології та методики-програми дослідження проблем розвитку та модернізації кооперації як одного із основних факторів розвитку сільських територіальних громад за підтемою «Методологія розвитку кооперації в сільській місцевості України: ретроспектива та перспективи» (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко).
 • розробка методики-програми дослідження «Оцінка та моделювання процесів модернізації та збалансованого сталого розвитку регіонів України» (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р. В. Прокопенко).

2. Підготовка і видання монографій, розділів у монографіях

 • Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки : у 3-х т. / за заг. ред. В. С. Ніценка, О. В. Захарченка, М. А. Зайця. – Одеса : ВМВ, 2015.
 • Том 2: Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності : монографія / Гавриш В. І., Перебийніс В. І., Яценко О. М. та ін. – 174 с.

3. Підготовка і видання статей у наукових журналах і збірниках наукових праць

3.1. Іванов С. В. Розвиток національної економіки на засадах неоіндустріальної модернізації / С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Є. В. Котов, О. В. Федірець. // Управління економікою: теорія та практика. Четверті Чумаченківські читання: збірник наукових праць. / НАН України, Ін-т економіки промисловості; редкол.: О. І. Амоша (голов. ред.), В. І. Ляшенко (відп. ред.), Л. М. Кузьменко та ін. – Київ, 2015. – С. 31–41.

3.2. Ivanov S. Investigation of the Integrated Trade Structure Environment Using Agent-oriented Approach / S. Ivanov, M. Rogoza, K. Verhal // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 4 (42). – С. 117–121.

3.3. Рогоза М. Є. Особливості формування та вдосконалення інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління торговельними підприємствами. / М. Є. Ро-гоза, С. П. Тронь. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. : Економічні науки. – 2015. – № 15(3). – С. 89–93.

3.4. Рогоза М. Є. Концептуальні засади інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління торговельними підприємствами. / М. Є. Рогоза, С. П. Тронь. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 16(3). – С. 51–54.

4. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, круглих столах. Підготовка та опублікування тез доповідей

4.1. Кузьменко О. К. Використання когнітивного моделювання при дослідженні економічного потенціалу підприємства. / О. К. Кузьменко, А. С. Бикова // Економіка сьогодні: проблеми, моделювання та управління : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18–20 листопада 2015 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 89–93.

4.2. Кузьменко О. К. Моделювання динаміки розвитку соціально-економічних систем. / О. К. Кузьменко, І. А. Томчук. // Економіка сьогодні: проблеми, моделювання та управління : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18–20 листопада 2015 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 93–97.

4.3. Перебийніс В. І. Інституціональні аспекти розвитку сільських територій у контексті концепції соціальної держави / В. І. Перебийніс, Ю. В. Перебийніс. // Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (25 вересня 2015 р., м. Київ). – Київ : СЕУ, 2015. – С. 240–250.

4.4. Засідання круглого столу «Управління бізнесом в умовах нестабільності зовнішнього середовища», Полтавський університет економіки і торгівлі, 25 листопада 2015 р. (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, д. е. н. В. І. Ляшенко).

4.5. Засідання круглого столу «Сучасні проблеми управління економікою: трансформація механізмів фінансування соціальної сфери та освіти», виїзне засідання в м. Полтаві Відділення економіки НАН України, 15 грудня 2015 р. (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Ляшенко, д. е. н. В. І. Перебийніс).

4.6. Цикл науково-методологічних семінарів «Взаємодія науки, освіти і бізнесу: стратегія ПУЕТ», Полтавський університет економіки і торгівлі (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Кузьменко О. К., Іваннікова М. М.). – Полтава, 2015.

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ У 2016 РОЦІ

1. Реалізація теоретико-методологічних засад дослідження. Підготовка науково-методичних рекомендацій

1.1. Визначення теоретичних основ модернізації національної економіки. Дослідження глобального економічного простору (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова).

1.2. Дослідження потенціалу розвитку сільської обслуговуючої кооперації України (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко).

1.3. Визначення теоретичного, методичного та інформаційного забезпечення економічної складової процесів модернізації на державному та регіональному рівнях управління (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р. В. Прокоменко).

1.4. Розробка пропозицій по програмі «Створення Агрологістичного центру» для Харківського регіонального центру з інвестицій та розвитку Мінекономіки (д. е. н. В. І. Ляшенко, д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс).

1.5. Статистичний аналіз та інформаційне забезпечення систем моніторингу соціально-економічних процесів [Текст] : звіт по науково-дослідній роботі / Роскладка А. А., Івченко Є. І., Коливушка Н. І., Рогоза С. М., Тронь С. П., Лев В. М., Рогоза В. М., Яковенко Т. І. ; науковий керiв. авт. кол. М. Є. Рогоза. – Полтава, 2016. – 179 с.

2. Підготовка і видання монографій, розділів у монографіях

2.1. Перебийніс В. І., Перебийніс О. В. Стратегічне управління логістикою агропродовольчого комплексу // Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми : монографія / за наук. ред. М. Ю. Григорак та Л. В. Савченко. – Київ : Логос, 2015, с. 151–163.

3. Підготовка і видання статей у наукових журналах і збірниках наукових праць

3.1. Вишневський О. С. Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації / О. С. Вишневський // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 14–22.

3.2. Іванов С. В. Децентралізація сільських громад: європейський досвід та перспективи для України. / С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, М. М. Іваннікова. // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 2 (44). – С. 50–55.

3.3. Іванов С. В. Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 5 (77). – С. 53–59.

3.4. Іванов С. В. Концепція соціальної держави як теоретична база розвитку сільських територій / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 1 (43). – С. 51–55.

3.5. Іванов С. В. Обґрунтування стратегічних рішень розвитку споживчої кооперації методами когнітивного моделювання / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 1 (73). – С. 114–119.

3.6. Іванов С. В. Оцінка перспектив неоіндустріальної модернізації промислового регіону / С. В. Іванов, Є. В. Котов // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 61–70.

3.7. Кузьменко Н. В. Особливості інвестицій в сільськогосподарські підприємства / Н. В. Кузьменко // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 110–114.

3.8. Перебийніс В. І. Техніко-технологічне забезпечення конкурентоспроможності на засадах енергетичного менеджменту / В. І. Перебийніс, О. В. Федірець, В. І. Гавриш // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1 (30). – С. 110–114.

3.9. Якубовський М. М. Модернізація економіки промислових регіонів: спроба концептуалізації / М. М. Якубовський, В. І. Ляшенко // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 188–195.

3.10. Ivanov S. Architecture of multi-agent systems of integrated commercial structure in the conditions of globalization / S. Ivanov, M. Rogoza, K. Verhal // European Cooperation : International Collection of scientific proceedings. – 2016. – Vol. 8. – No 15. – Р. 39–47.

3.11. Ivanov S. V. Organizational development of agro-industrial complex on basis of cooperation and intergration / S. V. Ivanov, V. I. Perebyynis, L. V. Oleksenko, A. V. Svitlychna. // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 4(46). – С. 41–46.

3.12. Ivanov S. Wlasciwosci modernizacji sfery przedsiebiorczej w kontekscie panstwowej polityki gospodarczej na Ukrainie / S. Ivanov, V. Lyashenko, A. Tolmachova, O. Kvilinskyi // Wspolpraca europejska. – 2016. – Vol. 8(15). – Р. 93–100.

3.13. Perebyynis V. Energy efficient regional development strategies / V. Perebyynis, V. Havrish, U. Perebyynis // Wspolpraca europejska. – 2016. – Vol. 8(15). – Р. 99–107.

4. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, круглих столах. Підготовка та опублікування тез доповідей

4.1. Іванов С. В. Анкетне опитування як інструмент досліджень проблем модернізації та кооперації. / С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація : матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 1 листопада 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 83–85.

4.2. Іванов С. В. Модель мультиагентної системи інтегрованої торговельної структури / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Економіка сьогодні: проблеми мо-делювання та управління : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 15–16 листопада 2016 р. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 59–61.

4.3. Іванов С. В. Розвиток кооперативної системи сільської місцевості / С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управлінн я: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15–16 листопада 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 56–59.

4.4. Кузьменко О. К. Використання структурно-функціонального моделювання управління розвитком підприємства / О. К. Кузьменко, А. І. Жданов // Економіка сьогодні: проблеми, моделювання та управління : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (15–16 листопада 2016 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 72–75.

4.5. Перебийніс В. І. Розвиток обслуговуючої кооперації: проблеми і перспективи / В. І. Перебийніс, А. В. Світлична. // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація : матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 1 листопада 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 164–167.

4.6. Перебийніс В. І. Розвиток сільських територій: проблеми і перспективи / В. І. Перебийніс, Ю. В. Перебийніс // Проблеми розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації : збірник матер. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої пам’яті професора В. Я. Амбросова (10 березня 2016 р., м. Харків). – Харків : Смугаста типографія, 2016. – С. 73–76.

4.7. Методологічні семінари ІЕП НАН України на Дискусійному майданчику з методології оргпроектування та стратегування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (https://www.facebook.com/groups/612950692174117/) м. Київ (д. е. н. В. І. Ляшенко, д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, д. с. н. Е. А.Афонін, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. О. В. Лях, Н. Трушкіна).

4.8. Цикл науково-методологічних семінарів «Взаємодія науки, освіти і бізнесу: стратегія ПУЕТ», Полтавський університет економіки і торгівлі (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Кузьменко О. К., Іваннікова М. М.). – Полтава, 2016.

4.9. Особливості процесів неоіндустріалізації у Дніпропетровській області (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко): Доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу», м. Дніпропетровськ, 6–7 травня 2016 р.

4.10. Державне регулювання процесів модернізації пострадянських країн: проблеми організації та моніторингу (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. Є. В. Котов) : Доповідь на Міжнародній науковій конференції «Країни пострадянського простору: виклики модернізації», Інститут всесвітньої історії НАН України, м. Київ, 9 червня 2016 р.

4.11. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток кооперативного руху в Україні», м. Київ, Національний університет біотехнологій і природокористування,
24–25 травня 2016 р. (д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Світлична А. В.).

4.12. Круглий стіл «Потенціал кооперації та підприємництва фермерських господарств – основа розвитку сільської територіальної громади», м. Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі, 21 червня 2016 р. (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., Кузьменко Н. В.).

4.13. Симпозіум «Україна-Польща: синергічна співпраця», Познанський економічний університет, м. Познань, Польща, 8 червня 2016 р. (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І.).

4.14. Міжнародна науково-практична конференція «Маловуглецева економіка в розвитку регіону Великопольський», м. Познань (Польща), Фундація «Інститут розвитку міжнародного співробітництва», Державний економічний університет в Познані, 8 вересня 2016 р. (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Рогоза М. Є.).

5. Організаційні заходи. Співпраця з органами державного управління та місцевого самоврядування, громадськими організаціями

5.1. Укладання протоколу про напрями співробітництва у сфері розвитку кооперації в умовах децентралізації з Драбівською районною радою Черкаської області (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І.).

5.2. Укладання протоколу про перспективні напрями співпраці з Полтавською районною радою Полтавської області. Розробка плану заходів по співпраці (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., Кузьменко Н. В.).

5.3. Співпраця з ГО «Інститут міста», м. Полтава (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І.).

5.4. Співпраця з Федерацією роботодавців Дніпропетровської області та Дніпропетровською обласною радою з проблем модернізації економіки області (д. е. н. Іванов С. В., д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Котов Є. В., Колєснікова Г. В.).

5.5. Укладання протоколу про напрями співробітництва у сфері розвитку кооперації в умовах децентралізації з Поліською районною радою Київської області (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І.).

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ У 2017 РОЦІ

1. Реалізація теоретико-методологічних засад дослідження. Підготовка науково-методичних рекомендацій

1.1. Вивчення європейського досвіду модернізації економіки. Дослідження соціально-економічного потенціалу європейської модернізації та перспективи його використання в умовах асоціації з ЄС (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова).

1.2. Дослідження стану та перспектив розвитку кредитної кооперації (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, к. е. н. М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко).

1.3. Теоретико-методологічне обґрунтування соціальної складової процесів модернізації (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р. В. Прокоменко).

1.4. Іванов С. В. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: науково-методичні засади: методичні рекомендації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, В. І. Ляшенко, А. В. Світлична, Л. В. Олексенко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 28 с.

2. Підготовка і видання монографій, розділів у монографіях

2.1. Ivanov S., Perebyynis V., Havrish V., Perebyynis U. Low-carbon economy: modern view of energy concept of Serhiy Podolynsky // Economic transformation in Ukraine: comparative analysis and European. – Warsaw : Consilium Sp.zo.o. – 2017, P. 79–91.

3. Підготовка і видання статей у наукових журналах та збірниках наукових праць

3.1. Рогоза М. Є. Модернізація економіки України у контексті неоіндустріалних перетворень / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Вісник економічної науки України. – 2017. – № 1 (32). – С. 78–83.

4. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, конгресах, круглих столах. Підготовка і опублікування тез доповідей

4.1. Іванов С. В. Актуальні питання сільського розвитку. / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, Х. З. Махмудов // Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29–30 вересня 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро : ПДАБА, 2017. – Ч. 1. – С. 45–48.

4.2. Іванов С. В. Економічні наслідки децентралізації для сільських громад України / С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, М. М. Іваннікова // International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, February 24, 2017. – Tbilisi, Georgia : Baltija Publishing. – С. 62–65.

4.3. Іванов С. В. Особливості управління інтеграційними процесами на підприємствах сільської обслуговуючої кооперації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29–30 вересня 2017 р.) : у 2-х ч. – Дніпро : ПДАБА, 2017. – Ч. 2. – С. 117–119.

4.4. Іванов С. В. Проблеми розвитку та моделі управління кооперуванням та інтеграційними процесами підприємств сільської обслуговуючої кооперації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, К. Ю. Вергал. // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VIІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (16–17 листопада 2017 р., м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 5–16.

4.5. Перебийніс В. І. Життєвий цикл сільського населеного пункту / В. І. Перебийніс. // Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій в Україні : збірник матеріалів Шістнадцятих річних зборів Конгр. вчен. економістів-аграрників та міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 1 червня 2017 р. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. – С. 225–228.

4.6. Иванов С. В. Организационные вопросы децентрализации государственного сектора – чего ожидать от децентрализации правительства Украины в эпоху глобализации / С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, М. М. Іваннікова. // International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, March 24, 2017. – Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. – С. 63–66.

4.7. Науково-практична конференція «Освітня безпека та економічний розвиток «Україна-Польща» (у рамках III наукового симпозіуму «Україна-Польща – синергетична співпраця»), м. Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі, 15 лютого 2017 р. (д. е. н. Іванов С. В., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І.).

4.8. Всеукраїнська науково-практична конференція з бджільництва «Національний продукт. Кооперативний рух. Експортний потенціал», м. Полтава, Полтавська обласна державна адміністрація, 23 лютого 2017 р. (д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Світлична А. В.).

4.9. Круглий стіл «Кооперативний рух Європи: реальність чи утопія для України», м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія, 26 квітня 2017 р. (д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Світлична А. В.).

4.10. Цикл науково-методологічних семінарів «Взаємодія науки, освіти і бізнесу: стратегія ПУЕТ», Полтавський університет економіки і торгівлі (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Кузьменко О. К., Іваннікова М. М.). – Полтава, 2017.

4.11. Симпозіум «Україна-Польща: синергічна співпраця», м. Варшава, Польща, 23–24 жовтня 2017 р. (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І.).

5. Організаційні заходи. Співпраця з органами державного управління та місцевого самоврядування, громадськими організаціями

5.1. Співпраця з ГО «Інститут міста», м. Полтава. Участь в обґрунтуванні «Концептуальних підходів щодо розробки стратегії економічного розвитку м. Полтави до 2020 року» (д. е. н. Іванов С. В., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., д. е. н. Харазішвілі Ю. М., Сергійчук В. О.).

5.2. Співпраця з Полтавською районною радою Полтавської області (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., Кузьменко Н. В.).

5.3. Співпраця з Бородянською районною радою Київської області (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І.).

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ В 2018 РОЦІ

1. Реалізація теоретико-методологічних засад дослідження. Підготовка науково-методичних рекомендацій

1.1. Визначення факторів формування науково-освітнього інституційного середовища регіонів ЄС та світу в умовах модернізації. Дослідження модернізаційних процесів в регіонах світу (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова).

1.2. Формування концепції створення інтегрованих структур торгівлі (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, к. е. н. М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко).

1.3. Обґрунтування теоретико-методологічних підходів до формування інноваційних чинників забезпечення процесів модернізації (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р.В.Прокоменко).

1.4. Іванов С. В. Стан та перспективи розвитку кредитної кооперації: методичні рекомендації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Ляшенко, В. І. Перебийніс, М. М. Іваннікова, Г. В. Колеснікова. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 56 с.

1.5. Іванов С. В. Створення соціальних підприємств та соціальних кооперативів як шлях до інклюзивної економіки: науково-методичні рекомендації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Ляшенко, В. І. Перебийніс, О. В. Лях, Н. В. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 72 с.

1.6. Рогоза М. Є. Розвиток кооперативної системи: програма навчального курсу / М. Є. Рогоза, В .І. Перебийніс, В. І. Ляшенко, А. В. Світлична, О. В. Лях. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 9 с.

2. Підготовка і видання монографій, розділів у монографіях

2.1. Перебийніс В. І. Ефективність використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу : монографія / В. І. Перебийніс, О. Г. Захарченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 185 с.

2.2. Некоторые подходы исследования экономической теории / Н. Е. Рогоза // Концептуальное моделирование процессов самоорганизации и самоуправления : коллективная монография ; под науч. ред. В. А. Ткаченка. – Днепр : УАН, Монолит, 2018. – С. 15–29.

2.3. Причинно-следственная концепция оперативного управления / А. И. Амоша, В. А. Ткаченко, Н. Е. Рогоза // Введение в теорию причинности следствий : концепт.-аналит. альм. в 7 томах. – Днепр : ДУАН, Монолит, 2018. Т. 2 : Природная неизбежность физической экономики. – 258 с.

2.4. Реструктуризація національної держави чи проектування майбутнього / В. А. Ткаченко, М. Є. Рогоза, К. В. Завгородний // Введение в теорию причинности следствий : концепт.-аналит. альм. в 7 томах. Т.3 : Природні підгрунтя розвитку нової суспільної формації / С. В. Войт та ін. – 2018. – 280 с.

2.5. Рогоза М. Є. Управління економічними об’єктами: інформаційний аспект вдосконалення бізнес-процесів : монографія / М. Є. Рогоза, С. П. Тронь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 195 с.

3. Підготовка і видання статей у наукових журналах і збірниках наукових праць

3.1. Іванов С. В. Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, К. Ю. Вергал, Л. В. Олексенко, Ю. В. Перебийніс // Вісник економічної науки України. – 2018. – № 1. – С. 42–52.

3.2. Іванов С. В. Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, К. Ю. Вергал, Л. В. Олексенко, Ю. В. Перебийніс // Вісник економічної науки України. – 2018. – № 1. – С. 42–52.

3.3. Ляшенко В.І. Модернізація промисловості регіонів в контексті територіальної та функціональної децентралізації / Ляшенко В.І., Солдак М.О. // Вісник економічної науки України. – 2018. - №2. – С. 120-130.

4. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, круглих столах. Підготовка та опублікування тез доповідей

4.1. Кузьменко О. К. Робота у складі робочою групи із підготовки доповіді «Потребительские кооперативы 2030: миссия и видение» для участі у балотуванні в члени Правління ЄвроКооп Голови Правління Укркооспілки (м. Київ, Укоопспілка, червень 2018 р.).

4.2. Иванов С. В. Обслуживающие кооперативы в сельском хозяйстве / С. В. Иванов, В. И. Перебийнос, А. В. Светличная // Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы : сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. ; в 4-х томах. – Караганды : КЭУК, 2018. Т. 4. – С. 243–247.

4.3. Иванов С. В. Проблемы развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов / С. В. Иванов, Н. Е. Рогоза, В. И. Перебийнос, К. Ю. Вергал // Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы : сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. ; в 4-х томах. – Караганды : КЭУК, 2018. Т. 4. – С. 280–284.

4.4. Круглий стіл «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні за 2014–2016 роки. Презентація результатів у Полтавській області», Полтавська облдержадміністрація, 14 лютого 2018 р. (д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Рогоза М. Є., к. е. н. Кузьменко О. К., к. е. н. Вергал К. Ю., Кузьменко Н. В.).

4.5. Міжнародна науково-практична конференції «Модернізація в промисловості та сфері послуг», Катовіце, Польща, 12–13 жовтня 2018 р. (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І.) в рамках співпраці між Україною та Польщею по розвитку економічних процесів та освіти – 40-а ювілейна наукова конференція «modernity of industry and services» (Вісла_Катовіце, Польща), організаторами та співорганізаторами якої були вищі навчальні заклади, наукові установи Польщі та України: Scientific society of organization and management Department in Katowice; University of economics in Katowice Faculty of Management; Silesian university of technology Faculty of Organizaon and Management; Полтавський університет економіки і торгівлі (Poltava University of Economics and Trade), Академія Економічних наук України, Інститут економіки промисловості НАН України, Славянський державний педагогічний університет, Житомирський державний технологічний університет. Підготовлено та представлено доповідь на секції «Nauka i przemysl w dobie rozwoju wspolczesnej gospodarki rynkowej (Prowadzacy sesjc: Prof. dr hab. Kazimierz Pajak)» на тему: «Perspectives of the Integration to European Scientific Space and Economic Structure Modernization of the Industrial Regions in Ukraine», співавторами якої були: Prof. dr. hab. Oleksandr Amosha, Prof. dr hab. Viacheslav Liashenko, Prof. dr hab. Mykola Rogoza, Prof. dr. hab. Sergii Ivanov.

5. Співпраця з органами державного управління та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, суб’єктами господарювання

5.1. Співпраця з Асоціацією об’єднаних територіальних громад України: підготовка пропозицій щодо участі у спільних проектах (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І.).

5.2. Співпраця з Рунівщинською територіальною громадою Полтавського району Полтавської області:

 • розробка основних засад співпраці, ознайомлення з потенціалом територіальної громади (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., д. е. н. Ляшенко В. І.);
 • підготовка проекту статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Рунівщина-молокопродукт» (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Олексенко Л. В.);
 • підготовка проекту бізнес-плану сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Рунівщина-молокопродукт» (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Олексенко Л. В.).

5.3. Співпраця з ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»: підготовка наукової записки «Про фінансове забезпечення капітального ремонту доріг Полтавської області» (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Юрко І. В., к. е. н. Олексенко Л. В.).

5.4. Співпраця з Агентством регіонального розвитку Полтавської області (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І.):

 • розробка формуляра анкети «Проблеми розвитку територіальної громади»;
 • розробка формуляра «Соціального паспорта територіальної громади»;
 • економічне обґрунтування надання послуг територіальній громаді «Розробка стратегічного плану розвитку до 2021 року».

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ В 2019 РОЦІ

1. Реалізація теоретико-методологічних засад дослідження

1.1. Теоретико-методологічне обгрунтування концептуальних засад розвитку споживчої кооперації в умовах формування ОТГ (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Ляшенко, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. О. К. Кузьменко).

2. Підготовка і видання монографій, розділів у монографіях

2.1. Іванов С.В., Перебийніс В.І., Гавриш В.І., Перебийніс Ю.В. Енергетична концепція Сергія Подолинського у контексті розвитку низьковуглецевої економіки // Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія / за заг. ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченка, В.І. Аранчій. - Полтава: ПП „Астрая”, 2019. - С. 30-35.

2.1. Теоретико-методологічні засади структурних змін в економіці /В.А. Ткаченко, М.Є. Рогоза, К.В. Завгородній / Уведення в теорію причинності наслідку: концепт.-аналіт. альм. у 7 т. - т. 5. : Загально-цивізаційні закономірності соціалізації економічних систем / В.А. Ткаченко, К.В. Завгородній, Б.І. Холод та ін.; за наук. ред. д.е.н., проф. В.А. Ткаченка. - Дніпро: ДУАН, Моноліт, 2019. – С. 95-140.

2.2. Теоретико-методологічні засади структурних змін в економіці /В.А. Ткаченко, М.Є. Рогоза, К.В. Завгородній / Уведення в теорію причинності наслідку: концепт.-аналіт. альм. у 7 т.- т. 5. : Загально-цивізаційні закономірності соціалізації економічних систем / В.А. Ткаченко, К.В. Завгородній, Б.І. Холод та ін.; за наук. ред. д.е.н., проф. В.А. Ткаченка. - Дніпро: ДУАН, Моноліт, 2019. - С. 95-140.

2.4. Verhal K. The horizontal integration of trade enterprises. Oblicza dobrobutu: монографія. Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2019. Т IV. – р. 101-108.
2.5. Кузьменко О.К., Тимошенко О.В. Social transformations of the national economy in the context of european integration processes: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. by Doctors of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. 376 p. - p. 161-170.

3. Підготовка і видання статей у наукових журналах і збірниках наукових праць

3.1. Амоша О. І. Індустрія 4.0: напрямки залучення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників / Амоша О. І., Вишневський В. П., Ляшенко В. І., Харазішвілі Ю. М., Підоричева І. Ю., Мадих А. А., Охтень О. О., Дасів А. Ф., Міночкина О. М. // Економічний вісник Донбасу. – 2019. – №3. – С. 189-216.

3.2. Іванов С. В. Локалізація та ліквідація наслідків катастрофи довкілля на Донбасі / Іванов С. В., Ляшенко В. І., Харазішвілі Ю. М., Кучеров А. В., Коритько Т. Ю. // Економічний вісник Донбасу. – 2019. – №3. – С. 217-240.

3.3. Іванов С. В. Передумови формування та перспективи розвитку транспортно-догістичного кластера у Причорноморському економічному районі / Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. //Причорноморські студії. – 2019. - №46. – Ч.2. – С. 16-24.

3.4. Ляшенко В.І. Зарубіжний досвід надання митних пільг підприємствам-учасникам індустріальних парків: висновки для України / Ляшенко В.І., Ляшенко А.Ю. // Економічний вісник Донбасу. – 2019. - №1. – С. 57-68.

3.5. Ляшенко В.І. Особливості експорту агропромислової продукції в Україні та Придніпровському регіоні / В.І.Ляшенко, Н.В.Осадча, О.В.Галясовіська, С.В.Дзюба // Вісник економічної науки України. – 2019. - №1. – С. 82-91.

3.6. Перебийніс В.І. Матеріально-технічне забезпечення агропродовольчого комплексу в контексті модернізації промисловості / В.І. Перебийніс, М.Є. Рогоза, Т.В. Косарєва, Ю.В. Перебийніс // Вісник економічної науки України. – 2019. – №1. – С. 92-100.

3.7. Рогоза М.Є. Інституційне забезпечення розвитку та стратегування громад і територій / Рогоза М.Є., В.І. Перебийніс // Науковий Вісник ПУЕТ Серія «Економічні науки». - 2019. - № 2(93). – С. 54-63.

3.8. ASSESSMENT OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF ENTREPRENEURSHIP IN HOSPITALITY BUSINESS IN GLOBALIZATION PROCESSES/ Mariola Dzwigol-Barosz, Mykola Rohoza, Dalianа Pashko, Natalya Metelenko, Daria Loiko / Journal of Entrepreneurship Education Volume 22, Special Issue, 2019. - p. 1-7.

3.9. Cooperation and integration processes and models in context of development of branches of economy and territories / Mykola Rohoza, Vasyl Perebyynis, Kseniia Verhal / Virtual Economics, Vol. 2, No. 1, 2019. – p. 49-63.

3.10. Deyneka T., Shkurupii O., Verhal K., Bazavluk N. Global status of countries: determination and interpretation. Marketing and Management of Innovations. 2019. Issue 4. 216–228.

4. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, круглих столах. Підготовка та опублікування тез доповідей

4.1. Вергал К.Ю. Механізм процесно-орієнтованого управління інтеграцією підприємств / К.Ю. Вергал // Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 березня 2019 р., м. Київ). – К.: НАУ, 2019. – С. 7-9.

4.2. Іванов С.В. Актуальні питання фінансування транспортної інфраструктури Великоїбританії / Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». –– Львів: ЛЕФ, 2019. – С. 52-56.

4.3. Іванов С.В. До питання про формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку наукової сфери України / Іванов С.В., Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. // Інтеграція України: європейський вимір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 березня 2019 р.). – Київ: Національний університет харчових технологій, 2019. – С. 55-58.

4.4. Іванов С.В. Євроінтеграційний «Інноваційний ліфт «Від школи до європи»»: Можливості та перспективи для регіонів / Іванов С.В., Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. // Євроінтеграційний ресурс розвитку глобального підприємництва: Збірник матеріалів Дискусійної платформи; 17 травня 2019 р. / за ред. д.е.н., проф. А.М. Поручника — Київ: КНЕУ, 2019. - С. 27-29.

4.5. Іванов С.В. Європейські науково-освітні та інноваційні простори: можливості та перспективи для Донбасу / Іванов С.В., Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конф., м. Одеса, 19–21 червня 2019 р. - Київ: Фенікс, 2019. - С. 36-41.

4.6. Іванов С.В. Інституційне забезпечення проценсу неоіндустріальної модернізації Донецькогго економічного району на засадах смарт-спеціалізації / Іванов С. В., Ляшенко В. І., Кучеров А. В.  // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18 травня 2019 р.). –– Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – С. 58-63.

4.7. Іванов С.В. Міжнародні регуляторні режими як інститути розвитку космічної діяльності: теоретичний аспект / Іванов С.В., Ляшенко В.І., Осадча Н.В. // Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 21 вересня 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019. – С. 6-10.

4.8. Іванов С.В. Технопарки та наукові парки як інструменти прискорення регіонального економічного розвитку: співвідношення понять / Іванов С.В., Ляшенко В.І., Ляшенко А.Ю. // Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. -  Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.3. p.35-39.

4.9. Іванов С.В. Транспортна інфраструктура України: особливості та проблеми розвитку / Іванов С. В., Ляшенко В. І., Трушкіна Н. В.  // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 серпня 2019 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 2. – С. 13-15.

4.10. Іванов С.В. Формування інституційного середовища розвитку логістичних кластерів в економічних районах України / Іванов С. В., Ляшенко В. І., Трушкіна Н. В. // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та особливості розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 серпня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2019. – С.22-26.

4.11. Кузьменко О.К. Бізнес-моделі в умовах цифрової економіки / Кузьменко О.К., Ключ В. // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали IХ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 21-22 листопада 2019 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2020. – С. 58 – 63.

4.12. Кузьменко О.К. Вплив конкурентоспроможності підприємства на модернізацію економічного розвитку країни / Кузьменко О.К.// Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: матеріали Х Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів: тези доповідей (21 березня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 141–143.

4.13. Кузьменко О.К. Модель управління кадровим потенціалом / Кузьменко О.К., Пасічник В.В. // Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: матеріали Х Міжнародної науково - практична конференції (19–20 березня 2019 р., м. Київ). – К.: НАУ, 2019. – С. 126–130.

4.14. Кузьменко О.К. Цифрова економіка: перспективи та можливості / Кузьменко О.К. // BIG DATA ANALYTICS: моделювання та інформаційні технології: матеріали Міжнародного наукового симпозіуму (20 березня 2019 р., м. Київ). –К: КНТЕУ, 2019. – С. 87–90.

4.15. Ляшенко В.І. Міжнародні режими як інституційне забезпечення космічної діяльності: теоретичний аспект /Ляшенко В. І., Осадча Н. В. // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». –Львів: ЛЕФ, 2019. – С. 22-25.

4.16. Ляшенко В.І. Особливості міжнародних режимів інституційного забезпечення космічної діяльності: теоретичний аспект / Ляшенко В.І., Осадча Н.В. // Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 вересня 2019 р., ГО «Центр економічних досліджень та розвитку»). – О.: ЦЕДР, 2019. – С. 15-18.

4.17. Ляшенко В.І. Особливості  поняття «старт сили» у сучасних теоріях міжнародних економічних відносин: аспект космічної діяльності / Ляшенко В. І., Осадча Н. В. // Наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23 серпня 2019 року). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2019. – С.55-59.

4.18. Ляшенко В.І. Особливості «смарт сили» у сучасних  теоріях міжнародних відносин: аспект космічної діяльності / Ляшенко В. І., Осадча Н. В.  // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та особливості розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Одеса, 17 серпня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2019. – С.17-21.

4.19. Ляшенко В.І. Політика підвищення абсорбційної спроможності економіки в стратегії залучення іноземних інвестицій / Ляшенко В. І., Ляшенко А. Ю. // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 69-73.

4.20. Ляшенко В.І. Пошук експортних можливостей гірничодобувного комплексу України / Ляшенко В. І., Осадча Н. В., Галясовська О. В. // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-кон-ференції (м. Полтава, 22–23 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 74-76.

4.21. Ляшенко В.І. Проблеми регуляторного середовища в регіонах України / Ляшенко В.І., Толмачова Г.Ф. // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 2 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). – Полтава: ПДАА, 2019. – С. 312 – 314.

4.22. Ляшенко В.І. Про деякі заходи Стратегії  смарт-спеціалізації Донецької області на 2020-2027 рр. /Ляшенко В.І., Кучеров А.В.  // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 2 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). – Полтава : ПДАА, 2019. – С. 310-312.

4.23. Ляшенко В.І. Ризики використання фактору сили та тероризму в міжнародних космічних відносинах /  Ляшенко В. І., Осадча Н. В. // Наука та інтелектуальний капітал у системі факторів трансформації економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Київ, 17 серпня 2019 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. – с. 12-16.

4.24. Ляшенко В.І. Спеціальні регуляторні режими в індустріальних парках країн, що розвиваються / Ляшенко В. І., Ляшенко А. Ю., Іванов С.В. // Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26 січня 2019 року). - ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – С. 19-23.

4.25. Ляшенко В.І. Про багатомірність та багатовиміність просторових утворень/  Ляшенко В.І., Іванов С.В., Осадча Н.В.  // Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19 січня 2019 р.). – У 2-х частинах. –Дніпро: НО «Перспектива», 2019. – Ч.1. – С.15-18.

4.26. Ляшенко В.І. Про стратегію розумної спеціалізації  Донецької області / Ляшенко В.І., Іванов С.В., Кучеров А.В. // Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 23 березня 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019.

4.27. Ляшенко В.І. Щодо оцінки проекту стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року / Ляшенко В. І., Антонюк В. П., Підоричева І. Ю. // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-кон-ференції (м. Полтава, 22–23 листопада 2018 року). –Полтава : ПУЕТ, 2019. –С. 166-173.

4.28. Перебийніс В.І. Індустріальні фактори логістичного забезпечення аграрного сектора економіки / В.І. Перебийніс, М.Є. Рогоза, Косарева Т.В. // Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю. (1 листопада 2019 р.). - Х.: Монограф, 2019. – С. 301-303.

4.29. Перебийніс В.І. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в системі господарської діяльності на селі / В.І. Перебийніс, Ю.В. Перебийніс // Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: Збірник матеріалів Сімнадцятого Конгр. вчен. економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 30 трав. 2019 р. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2019. – С. 178-182.

4.30. Перебийніс В.І. Сучасні проблеми розвитку територій і територіальних громад. / В.І. Перебийніс, М.Є. Рогоза // Нова стратегія регіонального розвитку України: шлях до майбутнього: Матеріали ХІ Пленуму Правління Спілки економістів України. – К.: СЕУ, 2019. - С. 253 – 259.

4.31. Рогоза М.Є. Інституційне забезпечення стратегування громад і територій і територій як необхідний фактор забезпечення розвитку / Рогоза М.Є., Перебийніс В.І. // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали IХ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 21-22 листопада 2019 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2020. – С. 175 – 180.

4.32. Рогоза М.Є. Системні підходи формування SMART-освітнього середовища та модернізація інформаційних технологій якості процесів. / М.Є.Рогоза, В.І. Перебийніс // Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем”. 19-20 березня 2019 року. – К.: НАУ, 2019. – С. 249-253.

4.33. Рогоза М.Є. Сучасні виклики у підготовці фахівців: переваги та особливості впровадження проектних технологій / Рогоза М.Є. // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали IХ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 21-22 листопада 2019 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2020. – С. 185 – 189.

4.34. Рогоза М.Є. Формалізація процесів проектування інформаційних систем управління економічними об’єктами / М.Є. Рогоза, Г.В. Карнаухова // Матеріали міжнародного наукового симпозіуму «BIG DATA ANALITICS: моделювання та інформаційні технології». 20 березня 2019 року.- К.: КНТЕУ. – С. 64-67.

5. Співпраця з органами державного управління та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, суб’єктами господарювання

5.1. Формування стратегії соціально-економічного розвитку Миргородського району  на 2020-2024 рр.  (д.е.н. Рогоза М.Є., д.е.н. В.І.Перебийніс, д.е.н. В.І. Ляшенко):

 • укладання угоди між ПУЕТ та Миргородською райдержадміністрацією про виконання наукової роботи «Формування Стратегії соціально-економічного розвитку Миргородського району»;
 • розробка й узгодження із замовником технічного завдання на виконання наукової роботи «Формування Стратегії соціально-економічного розвитку Миргородського району»;
 • розробка формуляру анкети для вивчення проблем Миргородського району;
 • проведення  соціологічних досліджень населення Миргородського району;
 • розробка форми для обробки анкет «Проблеми розвитку Миргородського району».

5.2. Формування стратегії створення меморіально-туристичного комплексу «Кубрат» в с. Мале Перещепино Новосанжарського району (д.е.н. Рогоза М.Є., д.е.н. В.І. Ляшенко, д.е.н. В.І.Перебийніс, М.О. Недаєва):

 • обговорення з замовником (Малоперещепинська ОТГ) концепції меморіально-туристичного комплексу;
 • розробка рекомендацій зі збору коштів для створення меморіально-туристичного комплексу шляхом формування краудфандингової платформи;
 • розробка концепції сайту комплексу.

5.3. Підписання Меморандуму про співпрацю між ПУЕТ (як співорганізатором конференції «Rozwoj spoleczny wobec wartosci: IV MIEDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA», м. Вісла, Польща, 25-27 вересня 2019 р.)  та Сілезьким технологічним університетом (Польща), д.е.н. Рогоза М.Є.

5.4. Підготовка науково-аналітичної доповіді «Індустрія 4.0: напрямки забезпечення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників» (д.е.н. О.І. Амоша, д.е.н.  В.П. Вишневський, д.е.н. В.І. Ляшенко, д.е.н. Ю.М.Харазішвілі, к.е.н. І.Ю. Підоричева, к.е.н. А.А. Мадих, к.е.н. О.О. Охтень, к.е.н. А.Ф. Дасів), 17.07.2019 р.

5.5. Підготовка науково-аналітичної записки «Спеціальні економічні зони як інструменти розумної промислової політики України» (д.е.н. В.І. Ляшенко, к.е.н. І.Ю. Підоричева, к.е.н. А.І. Землянкін, к.е.н. С.І. Князєв), 17.07.2019 р.

5.6. Підготовка науково-аналітичної записки «Пропозиції до плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» (д.е.н. В.І.Ляшенко, к.е.н. І.Ю.Підоричева), 15.08.2019 р.

5.7. Підготовка науково-аналітичної записки «Індустріальні парки як інститути модернізації та смарт-спеціалізації міст та громад промислових регіонів» (д.е.н. В.І. Ляшенко, д.е.н. Н.В. Осадча, к.е.н. І.П. Петрова, А.Ю. Ляшенко),  05.11.2019 р.

5.8. Підвищення кваліфікації медсестер за 96-годинною програмою  «Інформаційні технології медсестринства» ЦПСМД у м. Миргород  (д.е.н. Рогоза М.Є., к.е.н. Вергал К.Ю., к.е.н. Кузьменко О.К., Карнаухова Г.В.,  Недаєва М.О.).

5.9. Підвищення кваліфікації колишніх військовослужбовців Збройних Сил України за 336-годинною програмою «Сучасні технології інформаційних систем»  (з 28 листопада 2018 р. по 12 лютого 2019 р. та  з 30 травня  по 07 серпня 2019 р.) - д.е.н. Рогоза М.Є., к.е.н. Вергал К.Ю., к.е.н. Кузьменко О.К., Карнаухова Г.В., Недаєва М.О.

5.10. Участь у програмі міжнародного обміну за програмою Erasmus+,  м. Рим (Італія), Римський університет ла Сапієнца. 04 - 13 жовтня 2019 р., к.е.н. Вергал К.Ю.

5.11. Участь у програмі міжнародного обміну за програмою Erasmus+,  м. Kwidzyn (Польша), Powislanski University in Kwidzyn, 18 -25 травня 2019 року, к.е.н. Кузьменко О.К.

5.12. Участь у програмі Erasmus+AESOP «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена»: розробка положення про роботу студентського омбудсмена (к.е.н. Вергал К.Ю.).