кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Дисципліни

           

За кафедрою закріплено 47 навчальних дисциплін. Для студентів напряму підготовки  6.030502 і спеціальності 7.03050201 та 8.03050201 «Економічна кібернетика» викладається – 32 дисципліни , а саме:

1. Для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • Інформатика;
 • Університетська освіта;
 • Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації;
 • Дослідження операцій;
 • Економіко-математичні методи і моделі (Оптимізаційні методи і моделі;
 • Комп’ютерна графіка;
 • Технологія створення програмних та інтелектуальних систем;
 • Моделювання економіки;
 • Операційні системи;
 • Проектування баз даних;
 • Автоматизовані системи управління;
 • Економічна кібернетика;
 • Інформаційний бізнес;
 • Інформаційні системи в економіці;
 • Мова SQL;
 • Прикладні задачі моделювання економічних процесів;
 • Ризикологія;
 • Системи підтримки прийняття рішень;
 • Системи обробки економічної інформації;
 • Web-програмування.

2. Для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 • Актуарні розрахунки;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Математичні моделі в менеджменті та маркетингу;
 • Проектування інформаційних систем;
 • Системний аналіз;

3. Для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

 • Інтернет-програмування;
 • Корпоративні інформаційні системи;
 • Математичні моделі трансформаційної економіки;
 • Методика викладання інформаційних систем і технологій в економіці у ВНЗ;
 • Моделювання системних характеристик в економіці; Моделювання економічної динаміки;
 • Управління проектами інформатизації;

4. Для студентів інших спеціальностей – 15 дисциплін:

 • Математичні моделі у розрахунках на ПЕОМ;
 • Системи управління базами даних; 
 • Бази даних та інформаційні системи;
 • Економіко-математичні моделі в управлінні персоналом;
 • Актуарна математика;
 • Інформаційні системи і технології у фінансах;
 • Інформаційні системи і технології у маркетингу;
 • Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом;
 • Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка;
 • Інтернет програмування;
 • Інформаційні технології в освіті;
 • Математичне моделювання та використання ПЕОМ у наукових дослідженнях;
 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті;
 • Моделювання інноваційних процесів.

Фахівець із економічної кібернетики буде досконально володіти знаннями та практичними навичками в області математичних, комп’ютерних та економічних дисциплін. Навчальний план спеціальності "Економічна кібернетика" поєднує в собі високий рівень математичної та комп’ютерної та економічної підготовки фахівців, оскільки це є основою передових технологій, теоретичною базою для розв’язування найскладніших задач управління економічними системами.

Кафедра викладає наступні дисципліни для студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика"

Університетська освіта

Вища освіта України і європейський освітній простір. Сутність і специфіка університетської освіти. Стандарти вищої освіти України. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи. Функціонально-організаційна структура та соціально-культурна інфраструктура університету. Бібліотека університету та правила користування фондами наукової та навчальної літератури. Інноваційні інформаційні ресурси і технології обслуговування студентів. Фахова підготовка студентів за напрямами і спеціальностями. Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті.

Економічна кібернетика (Інформатика)

Теоретичні основи економічної інформатики. Системне забезпечення інформаційних процесів. Мережеві технології в економіці та бізнесі. Основи комп’ютерної безпеки та захисту інформації. Структуровані документи. Теорія, практика та засоби. Комп’ютерний аналіз економічних даних. Системи управління соціально-економічними базами даних. Офісне програмування (MS Office).

Інформатика

Склад, архітектура та функціонування ПЕОМ та обчислювальних систем. Основи інформатики. Системне програмне забезпечення ПЕОМ: операційна система Windows та інші. Сервісні програми персональних ЕОМ. Текстовий редактор Microsoft Word 2000, ХР. Системи табличного оброблення даних. Табличний процесор MS Excel. Комп’ютерні мережі й комунікації. Глобальна співдружність комп’ютерних мереж Internet.

Інформатика та комп’ютерна техніка

Викладається також для студентів спеціальності "Банківська справа".

Склад, архітектура та функціонування ПЕОМ. Операційна система MS Widows. Сервісні програми ПЕОМ. Текстовий редактор MS Word. Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа Internet. Табличний процесор MS Excel. Основи інформатики. Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Основи програмування. Мови програмування. Середовище програмування. Мова програмування VBA.

Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації

Основи алгоритмізації задач. Алгоритми впорядкування інформації. Алгоритми пошуку інформації. Процедурні та об’єктно-орієнтовані мови програмування. Структури даних. Оператори структурного програмування. Модульне програмування. Модульне програмування. Об’ктно-орієнтоване програмування. Розробка інтерфейсу прикладної системи. Реалізація введення-виведення інформації. Графічні об’єкти.

Комп’ютерна графіка

Комп’ютерна графіка та задачі, що вона вирішує. Основні поняття растрового зображення. Основні поняття векторної та фрактальної комп’ютерної графіки. Векторна комп’ютерна графіка. Початок роботи з графічним редактором CorelDRAW. Створення і редагування об’єктів. Інтерактивні ефекти панелі графіки. Засоби CorelDRAW для обробки тексту - форматування тексту. Робота з файлами і друк документів в CorelDRAW. Графічні можливості GDI+. Базові об’єкти класу Graphics. Програмування простих графічних об’єктів та робота з текстурами, картинками і кольорами. Програмування складних фігур з використанням графічних об’єктів.

Автоматизовані системи управління

Вступ, предмет і задачі дисципліни. Роль і місце АСУ в удосконаленні управління. АСУ на базі нових комп’ютерних технологій та інформаційних систем. Системи в кібернетиці, системний аналіз, системи управління, обробки даних, підтримки рішень. Опис АС із заданою структурою. Багатовимірні структури. Методологія цілісного опису АС на рівнях "фірма, підприємство, корпорація". Функції інформаційно-керуючих систем. Алгоритми, блок-схеми, технічно-програмне забезпечення. Інтеграція АС, децентралізація технологічних процесів обробки інформації, АСУ технологічними процесами. Економіко-математичні методи в АСУ. Моделювання в соціально-економічній системі. Багатокритеріальна оптимізація. Коаліційне об’єднання критеріїв. Методи послідовного аналізу варіантів для розв’язку задач дослідження. Проектування інтегрованих АС. Проектування АСУ, економічна ефективність впровадження.

Економетрія

Викладається також для студентів спеціальностей "Банківська справа", "Міжнародна економіка", "Фінанси", " Облік та аудит".

Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних процесів і явищ. Загальна лінійна економетрична модель. Мультиколінеарність. Узагальнений метод найменших квадратів (Метод Ейткена). Автокореляція в економетричних моделях динаміки. Оцінка параметрів системи одночасних рівнянь. Методи дослідження якісних економічних показників. Допоміжний математичний матеріал. Спеціалізоване програмне забезпечення

Проектування баз даних

Середовище баз даних (БД). Моделі даних. Функції СУБД. Реляційна модель БД. Планування та проектування БД. Модель "сутність - зв’язок". Нормалізація БД. Концептуальне, логічне та фізичне проектування БД. Мови баз даних: мова визначення даних (DML), мова маніпулювання даними (DDL). Експлуатація БД. Захист БД. Керування транзакціями в БД. Розподілені СУБД. Об’єктні СУБД. Web-технології та СУБД.

Програмні оболонки і пакети

Поняття оболонки і пакета. Класифікація оболонок і пакетів. Особливості сучасних оболонок і пакетів. Принципи створення оболонок. Основні елементи оболонок. Властивості елементів оболонок. Мова VBA як основа для створення оболонок. Поняття об’єктів. Властивості, методи і події. Процедури і функції в VBA. Модулі класів. Приклади пакетів, особливості інтерфейса.

Мова SQL

Реляційна модель даних. Архітектура клієнт-сервер. Мова визначення даних (DDL). Мова маніпулювання даними (DML). Запити та представлення. Обробка транзакцій. Цілісність та захист даних. Системний каталог. Стандарти SQL. Вбудований динамічний SQL. Процедури, що зберігаються.

Моделювання економіки

Економіка як об’єкт моделювання. Моделювання сфери попиту. Виробничi функцii та функцii виробничих затрат, їx основні типи. Задачi оптимального використання pecypciв, урахування науковотехнiчного прогресу. Моделi мiжгалузевого балансу. Оптимiзацiйнi моделi мiжгалузевого балансу. Економiчна динамiка. Теоретичнi та прикладнi динамiчнi моделi. Оптимiзацiйнi моделi для пiдприемств. Моделювання окремих cтopiн дiяльностi пiдприемств. Моделi динамiки мiкроекономiчних процесiв. Недосконала конкуренцiя.

Адміністрування та захист інформації АРМ засобами СУБД

Інформаційне забезпечення систем обробки економічної інформації. Програмне забезпечення систем обробки економічної інформації. Фізичне проектування бази даних у середовищі Microsoft SQL Server 2000. Програмування засобами СУБД у середовищі SQL Server 2000. Мова БД – Transact-SQL. Експлуатація БД у SQL Server 2000. Основні принципи створення АРМ економіста.

Дослідження операцій

Дослідження операцій як науковий підхід до налізу економічних об’єктів і процесів та обґрунтування рішень. Застосування блочного програмування до задачі квадратичного програмування. Опукле програмування, теорема Куна-Таккера, аналітичне розв’язування задачі квадратичного програмування. Сітковий графік комплексу робіт, сіткові задачі. Календарне планування. розподільчі задачі, теорія розкладів. Метод динамічного програмування, принцип оптимальності, рівняння Белмана. Задача про керування запасами (постановка задачі, розв’язання засобами динамічного програмування, приклади). Стохастичні моделі та методи. Задача масового обслуговування та її розв’язання.

Економічна кібернетика

Предмет, методи і понятійний апарат економічної кібернетики. Центральне поняття кібернетики як науки. Економічна система як об’єкт економічної кібернетики. Теорія оптимальних систем та її застосування в оптимізації процесів управління в економіці. Аналіз як категорія пізнання та його застосування в дослідженнях соціально-економічних систем. Методичні питання аналізу економічної системи. Моделювання соціально-економічних систем як основний метод економічної кібернетики. Моделювання об’єктів та керованих економічних процесів. Методологія і методи синтезу моделей соціально-економічних систем і структур управління ними. Саморегульовані об’єкти і процеси в економіці. Методологія і методи синтезу моделей соціально-економічних систем і структур управління ними. Принципи, методи й моделі управління.

Інтернет-програмування

Головні елементи WEB-сервісів. Взаємодія запитів та відповідей. Платформа WEB-сервісів Microsoft. Побудова WEB-сервісу. Побудова WEB-додатка. Модель програмування WEB – форми. Елементи керування WEB. Створення сторінок доступу до даних. Розгортання та публікація WEB-сервісу. Інтеграція даних засобами XML.

Інформаційні системи і технології в економіці

Роль і місце інформаційних систем і комп’ютерних технологій в удосконаленні управління. Класифікація і структури комп’ютерних інформаційних систем підприємств. Системний підхід. Загальна характеристика СУБД Access – 2000. Економічна інформація як предмет і продукт автоматизованої обробки. Вхідна інформація, її класифікація і методи організації. Організація поза машинної інформаційної бази підприємств. Основи організації машинної інформаційної бази підприємства та її введення. Бази і банки даних. Технологічні процеси автоматизованої інформаційної обробки економічної інформації. Сучасні інформаційні технології. Інформаційні системи АСУП, АСУТП, АРМи як складова частина економічної інформаційної системи. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці. Системи із штучним інтелектом. Розподілена обробка інформації. Інтегровані управлінські інформаційні системи.

Прогнозування соціально-економічних процесів

Предмет курсу, основні поняття, поняття системи прогнозування, види прогнозів. Методи простої прогнозної екстраполяції. Адаптивні методи прогнозування. Аналітичне вирівнювання рядів динаміки. Коефіцієнти кореляції та детермінації, визначення довірчих інтервалів прогнозної оцінки. Прогнозування багатовимірних процесів. Кореляція в рядах динаміки, дисперсійний аналіз. Експертні методи прогнозування. Моделі прогнозування економічних об’єктів. Пакети програм із прогнозування.

Проектування та розробка інтерфейсу інформаційних систем

Основи програмування в середовищі VB Net. Побудова графічного інтерфейсу. Візуалізація результатів. Вступ в автоматизоване проектування. Технічне, математичне і програмне забезпечення САПР. Проектування бази даних інформаційної системи САПР. Проектування VB Net додатків для роботи з базами даних.

Системи підтримки прийняття рішень

Організаційно-технічні аспекти систем підтримки прийняття рішень. загальні характеристики СППР. Система вибору проектів. Основи класифікації СППР, загальна схема. Класифікація СППР за ознакою часового горизонту. Моделі СППР, орієнтовані на особистість ОПР. Базова модель СППР. База моделей (БМ) і система управління базою моделей у СППР. Розвиток і запровадження СППР. Стратегія оцінки й вибору методів. Класифікація методів. Групи змінних СППР: ситуації, пов’язані з рішеннями, задачі й функції рішень. Техніко-економічний аналіз оцінки системи і засобів підтримки прийняття рішень. Основні перспективні напрямки розвитку СППР.

Системи обробки економічної інформації

Загальна характеристика автоматизованого оброблення інформації з управління виробництвом. Організація інформаційної бази і технічного забезпечення автоматизованого управління на підприємствах. Організація автоматизованого розв’язування основних комплексів задач функціонального управління на підприємствах. Автоматизоване оброблення інформації з управління трудовими ресурсами. Автоматизоване оброблення бухгалтерської інформації. Автоматизоване оброблення маркетингової інформації. Інформаційно-обчислювальна система в органах державної статистики. Автоматизоване оброблення інформації в податковій сфері. Автоматизоване оброблення інформації в страхуванні. Автоматизована система фінансових розрахунків. Загальна характеристика автоматизованого оброблення банківської інформації. Особливості автоматизованого оброблення внутрішньобанківської інформації. Система міжбанківських електронних платежів України. Автоматизоване оброблення інформації на фондовому ринку

Управління проектами інформатизації

Інформаційні системи (ІС) і системи управління підприємством. Особливості планування організації і виконання проектів створення ІС. Загальний опис методики інтегрованого управління. Некоректно поставлені задачі і мета створення ІС. Етапи життєвого циклу управління проектом. Управління впровадженням, забезпеченням і супроводом ІС; психологічні особливості впровадження нових систем. Календарно-сіткове планування проекту. Ресурсне планування. Особливості внутрішніх витрат трансакцій проектів створення ІС. Управління змінами, управління версіями. Управління безпекою. Конфігураційне управління. Управління верифікацією. Процедури завершення проекту: пробна експлуатація, доведення системи, введення системи в експлуатацію, передача системи на супровід, гарантійне і постгарантійне обслуговування. Управління документообігом при створенні ІС. Технології розрахунку витрат при створенні ІС. Кошториси і бюджет. Технології мотивації на якість створення і впровадження ІС. Специфіка управління ризиками при створенні ІС. Системи визначення зрілості управління проектами створення ПП СММ. Особливості визначення економічної і технологічної ефективності впровадження ІС. Стандарти процесів створення ІС. Довідник ITIL. Стандарти створення ІС і ПП.

Адміністрування мережених операційних систем та захист інформації в мережах

Вступ до операційних систем. Методи планування в мультипрограмних системах. Управління ресурсами. Управління файлами. Настройка і адміністрування засобів розмежування і контролю доступу, робота з штатними журналами реєстрації подій операційних систем WINDOWS 2000. Захист інформації. Власні потреби ЕОМ та ОС.