кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 073б8 "Менеджмент" Освітня програма "Менеджмент інформаційних ресурсів"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Проектне навчання «Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу»

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Управління інформаційними ресурсами підприємства

           

Головною метою підготовки фахівців з економічної кібернетики є задоволення потреб особистостей, господарюючих суб’єктів, урядових інститутів, громадських організацій та держави в цілому в отриманні відповідного продукту освітньої галузі. Реалізація визначеної мети здійснюється через:

 • задоволення потреб особистості у вищій освіті, розвитку інтелектуальних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей, оволодінні професійними знаннями та уміннями;
 • задоволення потреб підприємств усіх форм власності у висококваліфікованих фахівцях з економічної кібернетики;
 • задоволення потреб університету у власному розвитку, а також у формуванні позитивного іміджу університету.

Завданнями підготовки фахівців з економічної кібернетики є:

 • розвиток інтелектуальних, фізичних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей особистості, національної самосвідомості і патріотизму;
 • здійснення заходів щодо забезпечення пізнання змісту загальноосвітніх дисциплін, а також створення засад для набуття глибоких професійно-орієнтованих системних знань і навичок;
 • формування системи професійних знань і умінь з циклу професійних дисциплін, набуття яких здатне забезпечити ефективну діяльність випускника;
 • забезпечення конкурентоспроможності випускника університету на ринку праці.

Згідно концепції розвитку спеціальності “Економічна кібернетика” визначаються наступними принципами:

 • єдність теоретичної і практичної підготовки, навчальної, наукової і виховної роботи;
 • гуманізація освітньої діяльності, національна спрямованість, органічне поєднання її з історією, культурою та здобутками України;
 • гармонійне поєднання інтегрованості, варіативності та індивідуалізації змісту і форм навчання;
 • демократизація освітньої діяльності, пріоритетність загальнолюдських цінностей;
 • безперервність освіти, цілісність і наступність у навчанні та вихованні;

відповідність вимогам Законів України; нормативним документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки та інших міністерств; державним стандартам та досвіду освітньої діяльності.

За кафедрою закріплено більше 50 навчальних дисциплін:

1. Для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 1. Web-програмування;
 2. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації;
 3. Дослідження операцій;
 4. Економіко-математичні методи і моделі (Економетрика);
 5. Економіко-математичні методи і моделі (Оптимізаційні методи і моделі);
 6. Економічна кібернетика;
 7. Інформатика;
 8. Інформаційний бізнес;
 9. Інформаційні системи в економіці;
 10. Інформаційні системи і технології в управлінні;
 11. Комп’ютерна графіка;
 12. Мова SQL;
 13. Моделювання економіки;
 14. Моделювання економічної динаміки;
 15. Операційні системи;
 16. Практикум з інформатики;
 17. Прогнозування соціально-економічних процесів;
 18. Ризикологія;
 19. Системи обробки економічної інформації;
 20. Системи підтримки прийняття рішень;
 21. Теорія систем і системний аналіз;
 22. Технологія проектування та адміністрування БД і СД;
 23. Технологія створення та проектування інтелектуальних систем;
 24. Університетська освіта;
 25. Управління проектами інформатизації.

2. Для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 1. Актуарні розрахунки;
 2. Комп'ютерні мережі;
 3. Корпоративні інформаційні системи;
 4. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу;
 5. Моделювання економічної динаміки;
 6. Проектування інформаційних систем;
 7. Системний аналіз;
 8. Управління проектами інформатизації.

3. Для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

 1. Інтернет-програмування;
 2. Корпоративні інформаційні системи
 3. Математичні моделі трансформаційної економіки;
 4. Методика викладання інформаційних систем і технологій в економіці у ВНЗ;
 5. Моделювання економічної динаміки;
 6.  Моделювання системних характеристик в економіці;
 7. Управління проектами інформатизації;

4. Для студентів інших спеціальностей:

 1. Актуарна математика;
 2. Економіко-математичні методи і моделі (Економетрика. Оптимізаційні методи і моделі);
 3. Економіко-математичні моделі в управління персоналом;
 4. Інтернет програмування;
 5. Інформаційні системи в менеджменті;
 6. Інформаційні системи в менеджменті II;
 7. Інформаційні системи і технології в маркетингу;
 8. Інформаційні системи і технології в менеджменті;
 9. Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці;
 10. Інформаційні системи і технології в УПЕП;
 11. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю;
 12. Інформаційні системи і технології у фінансах;
 13. Інформаційні технології в освіті;
 14. Математичні моделі у розрахунках на ПЕОМ;
 15. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
 16. Моделювання інноваційних процесів;
 17. Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка;
 18. Прогнозування соціально-економічних процесів;
 19. Системи підтримки прийняття рішень;
 20. Системи управління базами даних;
 21. Управління ризиками в ЗЕД.

З усіх курсів повністю розроблені навчально-методичні комплекси дисциплін. Підготовлено наукової та навчально-методичної літератури :

 1. монографій – 4;
 2. навчальних посібників з грифом МОНУ –  11 ;
 3. навчально-методичних посібників за кредитно-модульною системою організації навчального процесу – 26;
 4. курсів лекцій з дисциплін – 6;
 5. методичних розробок до виконання лабораторних та практичних робіт – 40;
 6. методичних рекомендацій до написання курсових робіт та проектів – 17;
 7. методичних рекомендацій до написання дипломних та магістерських робіт – 2.

Підготовлено програми та завдання до 4-х навчальних практик, 1 – виробничої та 2 – переддипломних практик.

У 2004 році було проведено ліцензування спеціальності «Економічна кібернетика» за ОКР «бакалавр». Була отримана ліцензія на підготовку 75 бакалаврів. Перший набір за спеціальністю 6.050102 «Економічна кібернетика» був здійснений в 2004 році у кількості 46 осіб.
У 2008 році було проведено акредитацію напряму «Економічна кібернетика» за ОКР «бакалавр» та ліцензування за спеціальністю «Економічна кібернетика» за ОКР «спеціаліст» та «магістр», які були акредитовані у 2009 році.
У 2014 році було проведено акредитацію напряму «Економічна кібернетика» за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».
З 2004 року по теперішній час (2014 р.) було підготовлено:

  • за спеціальністю 6.050102 «Економічна кібернетика» - 136 бакалаврів;
  • за спеціальністю 7.050102 «Економічна кібернетика» - 34 спеціаліста;
  • за спеціальністю 8.050102 «Економічна кібернетика» - 48 магістрів.